Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS) zapraszają  teoretyków i praktyków realizujących działania w obszarach pracy socjalnej i pomocy społecznej do udziału w konferencji naukowej ptŚrodowisko i społeczność lokalna jako przestrzenie pracy socjalnej towarzyszącej XXVII Zjazdowi Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej (PSSPS) w Bydgoszczy, w dniach 19-20 października 2017 roku

Miejsce obrad: Aula Mykotoksyn Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ul. Chodkiewicza 30

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ocena zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim za 2016 rok”. Tegoroczny raport zawiera analizę sytuacji społecznej, demograficznej oraz rynku pracy w naszym województwie, a jego struktura odnosi się do poszczególnych grup odbiorców, tj. klientów pomocy społecznej, dzieci i młodzieży, osób bezrobotnych, osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, osób starszych, a także tematyki pieczy zastępczej. W opracowaniu zaprezentowano również wybrane działania Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w obszarze zwiększenia włączenia społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza na spotkanie podmiotów ekonomii społecznej o charakterze reintegracyjnym (CIS/KIS/ZAZ/WTZ) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w dniu 8 września 2017 r. o godz. 10.00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, Plac bł. Stefana W. Frelichowskiego 1.

Zapraszamy na wizyty studyjne przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznych (JOPS) oraz podmiotów reintegracyjnych zakładów aktywności zawodowych (ZAZ), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ), klubów integracji społecznej (KIS) i centrów integracji społecznej (CIS).

W przypadku gdy jeden z rodziców zamieszkuje  i  pracuje poza granicami Polski w jednym z państw EU/EOG bądź Szwajcarii a drugi z rodziców zamieszkuje wraz dziećmi w Polsce i jest osobą aktywną zawodowo (podlega pod ubezpieczenie emerytalno-rentowe z jakiegokolwiek tytułu np. zatrudnienie, działalność gospodarcza, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla bezrobotnych, gospodarstwo rolne) w Polsce powinny zostać złożone wnioski o świadczenia rodzinne i wychowawcze a wnioskodawca powinien legitymować się decyzją przyznającą bądź odmowną dotyczącą ww. świadczeń.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu będzie nieczynny w najbliższy poniedziałek  (14 sierpnia). Zgodnie z obowiązującym prawem, dzień wolny został ustalony za przypadający w sobotę 11 listopada, Święto Niepodległości.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” , ROPS w Toruniu organizuje kolejne formy wsparcia dla rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego. Doradztwo grupowe jest  powiązane ze szkoleniem  pt. „RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00
Godziny pracy Działu Świadczeń Rodzinnych