„Bory Tucholskie dla Seniora” to inicjatywa Lokalnej Grupy Działania Bory Tucholskie we współpracy z Powiatem Tucholskim, mająca na celu przygotowanie dwudziestu osób dysponujących dużym doświadczeniem życiowym do pełnienia roli profesjonalnych przewodników terenowych, wyposażenie ich w wiedzę i umiejętności potrzebne do pomagania innym w poznawaniu uroków tej wspaniałej okolicy.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  wraz  z partnerami realizuje projekt RODZINA W CENTRUM,  którego jednym z elementów jest wspieranie rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej w naszym województwie. W swoich założeniach projekt zakłada m.in. organizowanie działań podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób realizujących zadania pieczy zastępczej w tym rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka a także przyszłych kandydatów do pełnienia tej funkcji. Obecnie w ramach szkoleń organizowanych przez ROPS, kolejni kandydaci zdobędą uprawnienia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00