W każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w czterech miastach na prawach powiatu funkcjonują Centra Wspierania Rodzin.

Centra oferują rodzinom bogaty wachlarz różnych form wsparcia,  od superwizji oraz mediacji i terapii dla rodzin, poprzez różnego rodzaju warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych), warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, uczestnictwo w grupach wsparcia, aż po organizację wyjazdów edukacyjno-wypoczynkowych dla całych rodzin. Młodzież, która opuszcza pieczę zastępczą znajdzie w Centrach też coś dla siebie, np. może skorzystać z dofinansowania, w formie bonów, wybranych przez siebie kursów wzmacniających ich kompetencje społeczne, uczących zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Ciekawa i bogata oferta Centrów zachęca rodziny, głównie zastępcze, do korzystania z usług różnych specjalistów.

30 maja to Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, który ustanowił Sejm RP, uznając "potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce".

Wszystkim rodzinom zastępczym z okazji ich święta składamy życzenia wielu sił, cierpliwości i wytrwałości w pełnieniu tej jakże potrzebnej społecznie funkcji Rodziny Zastępczej, a Waszym dzieciom samych radosnych chwil pięknego dzieciństwa.

Dyrekcja ROPS w Toruniu wraz z Partnerami projektu „Rodzina w Centrum” 

W dniu 7 czerwca 2017 r. w Wieńcu - Zdroju k/Włocławka, odbędzie się seminarium dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci. Seminarium organizuje Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci”.

W dniu 25 kwietnia br. w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku, odbyło się kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Podczas spotkania powołane zostały cztery Podkomitety Monitorujące Ekonomię Społeczną w subregionach. Zgodnie z założeniami, każdy z podkomitetów liczy około 15 osób, a wskazane osoby reprezentują instytucje i podmioty bezpośrednio lub pośrednio zaangażowane w działania na rzecz ekonomii społecznej w subregionach. Podkomitety działają na obszarach spójnych z działalnością i funkcjonowaniem Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Do zadań podkomitetów należy m.in. monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w subregionie, identyfikacja barier i problemów w rozwoju przedsiębiorczości społecznej, współpraca w zakresie realizacji Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020.

W najbliższy wtorek (25 kwietnia br.) w Zakładzie Aktywności Zawodowej we Włocławku, odbędzie się kolejne posiedzenie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej.

Komitet w swoich działaniach bierze udział w koordynacji rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, kreuje nowe rozwiązania w zakresie rozwoju ekonomii społecznej, identyfikuje bariery w rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

W skład Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej wchodzą przedstawiciele administracji publicznej, środowiska ekonomii społecznej, nauki i biznesu.

30 marca 2017 roku w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, odbyło się spotkanie poświęcone preferencyjnym pożyczkom dla podmiotów ekonomii społecznej.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) z województwa kujawsko-pomorskiego, Towarzystwa Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE S.A., Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, jak również przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej z regionu. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu informuje, iż Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-079/17.
Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego i/lub ich jednostek organizacyjnych (w tym OPS/PCPR), podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (w tym organizacji pozarządowych) oraz podmiotów ekonomii społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Słowackiego 114, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00
Godziny pracy Działu Świadczeń Rodzinnych