baner
   Strona Główna Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2014

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2014

czwartek, 30 stycznia 2014 12:10

logo ASOS

 

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

 

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.);
  • podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

 Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób.

Priorytety konkursu i procentowy rozkład środków przeznaczonych na dotacje:

  1. Edukacja osób starszych – 30%
  2. Aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową – 40%
  3. Partycypacja społeczna osób starszych – 15%
  4. Usługi społeczne dla osób starszych (usługi zewnętrzne) – 15%

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 20.000 zł do 200.000 zł.

Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach Programu są zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10% wartości projektu (zadania). Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

Termin składania ofert: od 28 stycznia do 19 lutego 2014 r. poprzez Generator Ofert: asos2014.mpips.gov.pl

Składanie ofert:

W konkursie ogłoszonym w ramach Programu, należy złożyć ofertę w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert oraz w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy dołączyć wymagane załączniki. Generator Ofert jest dostępny na stronie internetowej asos2014.mpips.gov.pl.

Jeden, podpisany egzemplarz oferty wraz z wymaganymi załącznikami (oferta powinna być stale połączona z załącznikami) należy wysłać pocztą do dnia 25 lutego 2014 r. (decyduje data wpływu do MPiPS) na adres:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
Z dopiskiem: Konkurs Program ASOS Edycja 2014

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod poniższym adresem internetowym:

http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,6568,konkurs-asos-edycja-2014.html

 

Do pobrania: