Tytuł programu:  ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

 

Beneficjent programu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach Modułu II programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

Okres realizacji wsparcia: 01.01.2024 – 31.12.2024 r.

Całkowita wartość wsparcia: 5 089 493,52 zł

Kwota dofinansowania: 5 089 493,52 zł

Cel programu: Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie ich państwa.

Grupa docelowa: Uchodźcy z terenu Ukrainy – 56 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami (dorośli oraz dzieci).

Oferowane formy wsparcia: Osoby objęte programem otrzymają profesjonalne wsparcie poprzez zapewnienie całodobowej opieki – zatrudnienie opiekunek i opiekunów medycznych, personelu pielęgnacyjnego (pielęgniarek, asystentek pielęgniarek, ratowników medycznych) oraz salowych (pokojowych).

 

TYTUŁ PROJEKTU

Rodzina w centrum Etap I

 

Beneficjent projektu:

Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący
 • powiaty:
 • aleksandrowski
 • brodnicki
 • bydgoski
 • chełmiński
 • golubsko-dobrzyński
 • grudziądzki
 • inowrocławski
 • lipnowski
 • mogileński
 • nakielski
 • radziejowski
 • rypiński
 • sępoleński
 • świecki
 • toruński
 • tucholski
 • wąbrzeski
 • włocławski
 • żniński
 • miasta na prawach powiatów:
 • Bydgoszcz
 • Toruń
 • Grudziądz
 • Włocławek
 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

·         MOPS Bydgoszcz

·         MOPR Toruń/TCUS

 

·         MOPR Włocławek

 

·         MOPR Grudziądz/CPDIR

 

·         PCPR Aleksandrów Kuj.

 

·         PCPR Brodnica

 

·         PCPR Bydgoszcz

 

·         PCPR Chełmno

 

·         PCPR Golub-Dobrzyń

 

·         PCPR Grudziądz

 

·         PCPR Inowrocław

 

·         PCPR Lipno

 

·         PCPR Mogilno

 

·         PCPR Nakło nad Notecią

 

·         PCPR Radziejów

 

·         PCPR Rypin

 

·         PCPR w Sępólnie Krajeńskim

·         PCPR Świecie

 

·         PCPR Toruń

 

·         PCPR Tuchola

 

·         PCPR Wąbrzeźno

 

·         PCPR Włocławek

 

·         PCPR Żnin

 

·         DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Oś Priorytetowa 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Okres realizacji projektu:       01.01.2024 – 31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu:  47 444 338,63 zł

Kwota dofinansowania z UE:  40 327 687, 84 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

 • stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
 • poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
 • rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
 • rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku  oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
 • działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Działania te przyczynią się do zwiększania równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług wspierania rodzin.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do następujących grup:

 1. Rodziny (naturalne, zastępcze, adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie;
 2. Dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością i ich otoczenie;
 3. Kandydaci do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej oraz członkowie ich rodzin;
 4. Osoby doświadczające przemocy domowej;
 5. Osoby opuszczające pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież.

Uzupełniająco w ramach projektu działania skierowane będą do:

 1. Pracowników i wolontariuszy JST oraz ich jednostek organizacyjnych;
 2. Pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

Oferowane formy wsparcia:

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

Usługi wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych

W ramach zadania świadczone będzie wsparcie dla rodzin wymagających pomocy lub będących w kryzysie, w tym rodzin naturalnych i zastępczych, w tym dzieci i młodzieży. Działania służyć będą zapewnieniu wsparcia rodzinom biologicznym w ramach prewencji umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz doskonaleniu sposobu funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne – w zakresie profilaktyki i wstępnej diagnostyki, logopedyczne),
 • mediacje rodzinne,
 • terapia rodzinna,
 • superwizja rodzin,
 • grupy wsparcia,
 • warsztaty dla rodzin,
 • zajęcia animacyjne dla dzieci,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
 • warsztaty "Moje emocje",
 • wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin,
 • zajęcia profilaktyczne/półkolonie,
 • zajęcia wyrównujące braki szkolne/korepetycje,
 • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych,
 • profilaktyka wypalenia rodzicielskiego/turnusy profilaktyczne dla dzieci.

Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży

W ramach zadania prowadzone będzie kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, opiekunów/asystentów usamodzielniania oraz profilaktyka wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży poprzez działania na rzecz efektywnego usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży,
 • grupy dla młodzieży,
 • dofinansowanie najmu dla osób opuszczających pieczę zastępcza,
 • kursy zwiększające atrakcyjność na ryku pracy dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
 • akademia usamodzielnienia (szkolenia asystentów usamodzielnienia, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych).

Rozwój usług środowiskowych

W ramach zadnia zaplanowano realizację spotkań świadomościowych na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, szkoleń dla kandydatów do pełnienia opieki zastępczej i osób świadczących rodzinne formy opieki zastępczej, w tym prowadzących rodzinne domy dziecka oraz cyklicznie Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Prowadzone będą działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, świadczące pomoc rodzinom z dziećmi oraz klubiki młodzieżowe.

 • spotkania świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej,
 • zajęcia w placówkach wsparcia dziennego,
 • zajęcia w klubiku młodzieżowym,
 • Kujawsko-Pomorskie Dni Rodzicielstwa Zastępczego,
 • szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

W ramach zadania prowadzone będzie kształcenie mające na celu doskonalenie/podniesienie kompetencji kadr/przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej i wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez realizację działań dydaktycznych w postaci szkoleń.

 • kursy specjalistyczne,

Działania diagnostyczno-terapeutyczne, w tym w obszarze FASD

W ramach zadania realizowane będą działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Zorganizowane i przeprowadzone będą kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci ze spektrum FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym diagnozy i terapia. Bezpośrednia indywidualna praca specjalistów FASD/terapeutów, ma na celu zdiagnozowanie dziecka oraz dalsze prowadzenie procesu terapeutycznego w celu poprawy jego funkcjonowania. Zadanie będzie realizowane przez Partnera wyłonionego w otwartym naborze na partnera krajowego – Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu.

 • diagnoza dzieci w kierunku FASD,
 • terapia ukierunkowana na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie i systemie edukacji dla dzieci i rodzin z syndromem FASD,
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci z syndromem FASD,
 • spotkania świadomościowe dotyczące problematyki FASD.

(w ramach zadania nie zaplanowano leczenia dzieci z FASD, lecz działania wyrównujące ich deficyty będące skutkiem choroby).

Rezultaty:

 • Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i PZ –  7333,
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 300,
 • Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – 200,
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3,
 • Liczba dzieci i młodzieży, które opuszczą opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie – 30,
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie –

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

Tytuł projektu: Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I

 

 

Beneficjent/Realizator: Województwo Kujawsko – Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

Partnerzy:

 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy,
 2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
 3. Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu,
 4. Miasto Bydgoszcz,
 5. Gmina Miasta Toruń,
 6. Miasto Inowrocław,
 7. Gmina Miasto Włocławek,
 8. Gmina-Miasto Grudziądz,
 9. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski,
 10. Gmina Aleksandrów Kujawski,
 11. Gmina Barcin,
 12. Gmina Białe Błota,
 13. Gmina Bobrowo,
 14. Gmina Miasta Brodnicy,
 15. Gmina Brodnica,
 16. Gmina Brzozie,
 17. Gmina Cekcyn,
 18. Gmina Miasto Chełmno,
 19. Gmina Chełmno,
 20. Gmina Miasta Chełmża,
 21. Gmina Chełmża,
 22. Gmina Choceń,
 23. Gmina Czernikowo,
 24. Gmina Dąbrowa Biskupia,
 25. Gmina Dabrowa Chełmińska,
 26. Gmina Dobre,
 27. Gmina Fabianki,
 28. Gmina Gniewkowo,
 29. Gmina Grudziądz,
 30. Gmina Inowrocław,
 31. Gmina Izbica Kujawska,
 32. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie,
 33. Gmina i Miasto Janikowo,
 34. Gmina Janowiec Wielkopolski,
 35. Gmina Kcynia,
 36. Gmina Kijewo Królewskie,
 37. Gmina Kikół,
 38. Gmina Koronowo,
 39. Gmina Kowalewo Pomorskie,
 40. Gmina Kruszwica,
 41. Gmina Książki,
 42. Gmina Lipno,
 43. Gmina Lisewo,
 44. Gmina Lubanie,
 45. Gmina Lubicz,
 46. Gmina Lubiewo,
 47. Gmina Łubianka,
 48. Gmina Łysomice,
 49. Gmina Mogilno,
 50. Gmina Mrocza,
 51. Gmina Nakło nad Notecią,
 52. Gmina Miejska Nieszawa,
 53. Gmina Nowa Wieś Wielka,
 54. Gmina Nowe,
 55. Gmina Obrowo,
 56. Gmina Osiek,
 57. Gmina Osielsko,
 58. Gmina Osięciny,
 59. Gmina Pakość,
 60. Gmina Papowo Biskupie,
 61. Miasto i Gmina Piotrków Kujawski,
 62. Gmina Płużnica,
 63. Gmina Raciążek,
 64. Gmina Rogowo (pow. rypiński),
 65. Gmina Rogowo (pow. Żniński),
 66. Gmina Ryńsk,
 67. Gmina Miasta Rypin,
 68. Gmina Rypin,
 69. Gmina Sadki,
 70. Gmina Sępólno Krajeńskie,
 71. Gmina Sicienko,
 72. Gmina Solec Kujawski,
 73. Gmina Stolno,
 74. Gmina Strzelno,
 75. Gmina Szubin,
 76. Gmina Śliwice,
 77. Gmina Świecie nad Osą,
 78. Gmina Świekatowo,
 79. Gmina Tłuchowo,
 80. Gmina Tuchola,
 81. Gmina Unisław,
 82. Gmina Waganiec,
 83. Gmina Miasto Wąbrzeźno,
 84. Gmina Wielgie,
 85. Gmina Wielka Nieszawka,
 86. Gmina Więcbork,
 87. Gmina Zbiczno,
 88. Gmina Zbójno,
 89. Gmina Zławieś Wielka,
 90. Gmina Złotniki Kujawskie.

 

Projekt współfinansowany z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 Priorytetu FEKP.08 Fundusze Europejskie na Wsparcie w Obszarze Rynku Pracy, Edukacji i Włączenia Społecznego, Działanie FEKP.08.24 Usługi Społeczne i Zdrowotne.

Okres realizacji projektu: 01.01.2024 – 31.12.2026

Całkowita wartość projektu: 33 316 302,61 PLN

Wartość wkładu z UE: 28 318 857,21 PLN

Grupa docelowa: mieszkańcy województwa kujawsko – pomorskiego potrzebujący wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności) i  ich otoczenie, nie przebywający w opiece instytucjonalnej.

 

Działania projektowe:

 1. Usługi społeczne świadczone w środowisku lokalnym.
 2. Świadczenie usług w obszarze teleopieki.
 3. Świadczenie usług w obszarze telemedycyny.

 

Rezultaty:

 • 1846 - liczba osób objętych usługami społecznymi w postaci pomocy sąsiedzkiej,
 • 3500 – liczba osób objęta usługami Teleopieki,
 • 300 – liczba osób objęta usługami zdrowotnymi,
 • 1000 – liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem.

Cel projektu: zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu,  mieszkających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Efekty:

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa uczestników, a co za tym idzie, podniesienie poziomu samodzielności podopiecznych,
 • zmniejszenie liczby osób kierowanych do placówek opieki stacjonarnej (zgodnie z polityką deinstytucjonalizacji),
 • integracja środowiska lokalnego,
 • zaspokajanie potrzeb czynności dnia codziennego Uczestników wymagających pomocy i wsparcia,
 • działania podejmowane w zakresie profilaktyki zdrowotnej osób starszych pozwolą na szybkie wykrycie postępujących chorób typu Alzheimer, choroba Parkinsona czy choroby serca.

 

 

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

 

 

Beneficjencie;

W związku z kryterium dostępu w ramach naborów ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 dot. współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu w zakresie zgłaszania realizowanych usług, poniżej udostępniamy link do formularza online, w którym prosimy o wypełnienie podstawowych informacji nt. usług zaplanowanych w projekcie (m.in. zakresu usługi, miejsca świadczenia usługi, odbiorców czy okresu świadczenia usługi).

 

Po przesłaniu formularza otrzymają Państwo potwierdzenie wypełnienia ankiety.

Przesłana ankieta jest weryfikowana, co do poprawności wypełnienia przez pracownika ROPS Toruń.

 

Formularz zgłoszenia usługi

 

http://infosenior.rops.torun.pl/wyszukiwarka-wsparcia 

Aktualne informacje o oferowanych usługach społecznych realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z podziałem na odbiorców usług. Usługi finansowane ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

 

 

Informujemy, że istnieje możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności projektu „Koordynacja rozwoju spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” lub działań Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.), zwanej dalej „KPON”.

 

Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarz yszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

TYTUŁ PROJEKTU

Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza

 

 

ZADANIA I DZIAŁANIA ZAŁOŻONE W PROJEKCIE

W projekcie realizowane są wszystkie działania w obszarze włączenia społecznego określone dla typu projektów w Funduszach Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS).

W ramach projektu realizowane będą zadania:

 1. Koordynowanie działań w zakresie polityki społecznej w regionie

 

 • W ramach zadania założono prowadzenie badań, analiz i działań monitoringowych umożliwiających diagnozowanie i monitorowanie sytuacji regionu w zakresie usług społecznych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej i adopcji, pomocy i integracji społecznej oraz ekonomii społecznej.
 • Podejmowane będzie planowanie interwencji z zakresu usług społecznych, pomocy i integracji społecznej, ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, poprzez m.in. prace zespołu ds. opracowania Regionalnego Planu Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (RPDI) oraz Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
 • Prowadzona będzie analiza potrzeb szkoleniowych kadr i planowanie interwencji EFS w tym zakresie.
 • Zapewniony będzie udział ROPS w procesie akredytacji ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (OWES) poprzez udział w procesie weryfikacji przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego jakości usług świadczonych przez OWES na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Utworzona zostanie platforma usług społecznych w regionie, której celem jest zapewnienie potencjalnym odbiorcom usług dostępu do informacji o oferowanych usługach w miejscu ich zamieszkania.

 

 

 

 1. Wdrażanie działań na rzecz rozwoju polityki społecznej w regionie

Realizacja zadania jest niezbędna z uwagi na koordynacyjną rolę ROPS w obszarze włączenia społecznego m.in. poprzez:

 • wsparcie doradcze, szkoleniowe, warsztatowe dla jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i podmiotów ekonomii społecznej. Tematyka ww. form wsparcia uzależniona będzie od wyników zapotrzebowania szkoleniowego i będzie dotyczyła szeroko rozumianej sfery społecznej w tym: ekonomii społecznej, pomocy społecznej, więzi rodzinnych, usług społecznych, deinstytucjonalizacji, współpracy;
 • superwizja, coaching i studia podyplomowe dla pracowników socjalnych;
 • doradztwo, konsultacje warsztaty informacyjno-edukacyjne dot. tworzenia Lokalnych Planów Rozwoju Usług Społecznych i Deinstytucjonalizacji (LPDI), spotkania interdyscyplinarne podmiotów działających w obszarze usług społecznych, wsparcie samorządów w rozwoju usług świadczonych w społeczności lokalnej poprzez realizację wizyt zagranicznych dla m.in. władz gmin/powiatów oraz wizyt studyjnych krajowych;
 • wspieranie gmin w tworzeniu centrów usług społecznych (CUS) i rozwoju dostarczanych przez nie usług, poprzez realizację m.in. szkoleń wynikających z Rozporządzenia oraz spotkań sieciujących CUS;
 • wsparcie sektora ekonomii społecznej, w tym sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej oraz działania promujące ekonomię społeczną w regionie (m.in.: konkurs dla szkół , forum), współpracę z ośrodkami wsparcia ekonomii społecznej. Realizowane będą m.in.: działania zwiększające skuteczność i wpływ ekonomii społecznej w społeczności lokalnej, poprzez m.in. realizację doradztwa dla JST, warsztatów oraz wizyt studyjnych na rzecz rozwoju zaangażowania JST w obszarze ekonomii społecznej, realizację spotkań sieciujących OWES oraz szkoleń dla kadry OWES. Założono również realizację doradztwa oraz warsztatów dla JST w zakresie tworzenia i prowadzenia podmiotów zatrudnienia socjalnego (PZS), realizację kampanii społecznych promujących ekonomię społeczną, spotkania sieci PES, wizyt studyjnych do PES, Forum Ekonomii Społecznej oraz targów wystawienniczych PES;
 • wsparcie procesu integracji cudzoziemców w formie szkoleń dla pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz NGO zajmujących się tą tematyką.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Uczestnikami projektu i podmiotami objętymi wsparciem w ramach projektu będą m.in.:

 • pracownicy socjalni, w tym zatrudnieni w placówkach ochrony zdrowia;
 • pracownicy instytucji pomocy społecznej oraz podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego, w tym zajmujący się organizacją usług społecznych;
 • pracownicy JST, w tym przedstawiciele władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego;
 • kadra podmiotów działających w obszarze wspierania rodziny, systemu pieczy zastępczej oraz adopcji oraz ich otoczenie (otoczenie rozumiane jako podmioty i instytucje współdziałające w powyższym zakresie z ww. podmiotami, wśród których można wyróżnić sędziów, kuratorów sądowych, pedagogów rodziny, pracowników ochrony zdrowia, pracowników socjalnych i innych);
 • samorząd terytorialny i ich jednostki organizacyjne, jako podmioty odpowiedzialne za organizację i dostarczanie usług aktywizujących usługi społeczne na poziomie lokalnym oraz podmioty organizujące wspieranie rodziny, pieczę zastępczą i adopcję oraz otoczenie systemu wspierania rodziny, pieczy zastępczej i adopcji;
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej;
 • inne podmioty realizujące działania z zakresu polityki społecznej na poziomie lokalnym i regionalnym, w tym szczególnie: podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, przedsiębiorcy, podmioty sektora publicznego, prywatnego i społecznego.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest uspójnienie działań w obszarze polityki włączenia społecznego realizowanej w województwie kujawsko-pomorskim, jak również wypracowanie mechanizmów jej sprawniejszej koordynacji i lepszego przepływu informacji pomiędzy różnymi podmiotami wewnątrz województwa oraz Ministrem ds. zabezpieczenia społecznego i rodziny, co docelowo ma również zapewnić  standaryzację realizowanych działań. W ramach projektu zostaną wykorzystane rozwiązania o charakterze systemowym oraz rozwiązania mające wpływ na wsparcie bezpośrednie w programach regionalnych w zakresie aktywnej integracji, usług społecznych i ekonomii społecznej .

 

GŁÓWNIE REZULTATY:

1100 osób zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem w ramach projektu,

200 instytucji i podmiotów działających na rzecz włączenia społecznego zostanie objętych wsparciem w projekcie,

1045 osób zatrudnionych w instytucjach i podmiotach działających na rzecz włączenia społecznego, dzięki wsparciu EFS+ podniesie swoje kwalifikacje,

50% jednostek samorządu terytorialnego opracuje i będzie realizowało lokalne lub regionalne plany deinstytucjonalizacji usług społecznych

 

 

Okres realizacji projektu: 01.11.2023 r. – 31.12.2028 r.

Całkowita wartość Projektu: 22 009 655,37 zł

Kwota dofinansowania z UE: 18 162 367,61 zł

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 04.13 Wysokiej jakości system włączenia społecznego.

Tytuł projektu: Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego/realizator projektu - Regionalny Ośródek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Okres realizacji projektu: sierpień 2022 r. – grudzień 2024 r.

 

Całkowita wartość projektu: 22 395 309,58 zł

 

Kwota dofinansowania EFRR: 20 936 861,84 zł              

      

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

W ramach prac remontowo budowlanych dostosowane zostaną budynki nr 2 i 3 w obiekcie przy
ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu o powierzchni 2200 m2.

W wyremontowanych budynkach powstaną m.in. nowocześnie wyposażane sale terapeutyczne, sala poznawania świata, sale integracji sensorycznej, sale kinezyterapii, pokoje terapeutów, nowoczesne pomieszczenia biurowe, miejsca krótkookresowego pobytu. W podpiwniczeniu zostaną przygotowane pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność cateringową oraz świadczenie usług pralniczych.

Zakres robót to m.in.: wymiana wszystkich okładzin ściennych, podłogowych oraz sufitów podwieszanych, wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, kompleksowa wymiana/wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, monitoring wizyjny (CCTV) oraz instalacji audio-wideo i TV, system sygnalizacji pożarowej, oznaczenia wizualne (m.in. przeciwpożarowe, informacyjne), wyposażenie meblowe oraz sprzętowe obiektu. Wyremontowane budynki będą spełniały standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m. in. oznaczenia, balustrady, winda, odpowiednie oświetlenie).

Inwestycja ta jest pierwszym etapem utworzenia Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji.