Tytuł projektu: Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Gmina Miasta Toruń
 • Fundacja na rzecz deinstytucjonalizacji opieki medycznej "TWÓJ DOM"
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych , Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Okres realizacji projektu: 1.01.2023 – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 17 464 586,99 zł

Kwota dofinansowania: 14 844 800,99 zł                   

Cel projektu: Pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przybyli do Polski, w tym osoby starsze, matki z dziećmi, osoby z niepełnosprawnością oraz otoczenie tych osób poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczonych usług społecznych dla 331 obywateli Ukrainy przy wykorzystaniu usługi mieszkaniowej, opiekuńczej, aktywizacyjnej oraz animacyjnej na terytorium Województwa Kujawsko-pomorskiego, w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023r.

Uczestnicy projektu:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze
 • osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022r.

Oferowane formy wsparcia:

 • Utworzenie 10 mieszkań wspomaganych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium. W ramach wsparcia planuje się pakiet usług społecznych, w tym: zajęcia aktywizujące, gospodarowanie budżetem domowym, trening motywujący, zajęcia z umiejętności życiowych, załatwianie spraw urzędowych, efektywne zarządzanie czasem, poradnictwo prawne, wsparcie językowe), wsparcie w postaci doradztwa zawodowego czy kursów zawodowych.
 • Utworzenie dwóch dziennych Punktów jeden na terenie Miasta Torunia oraz jeden na terenie Miasta Inowrocławia zapewniających wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Z usług oferowanych przez dzienne Punkty skorzysta 30 osób (po 15 osób  w każdej z utworzonych lokalizacji). W Punktach tych świadczone będą  usługi opiekuńcze uczestnikom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
 • Utworzenie dwóch punktów, po jednym w Toruniu i Bydgoszczy zapewniających wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w zakresie świadczenia usług wspierających aktywizację społeczno-zawodową. Z usług oferowanych przez Punkty skorzysta 200 beneficjentów (po 100 w każdym z punktów). Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:
  • poradnictwa prawnego oraz psychologicznego;
  • bezpłatnych zajęć z języka polskiego;
  • zakupu materiałów niezbędnych do zajęć;
  • tłumaczenia;
  • pomocy w kontaktach z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi (np. zakładanie konta bankowego, nabywanie nieruchomości, spełnianie obowiązków obywatelskich, korzystania z transportu publicznego lub uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.
 • W Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, który mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu podopieczni uzyskają wsparcie w zakresie:
  • zapewnienie usługi całodziennego wyżywienia;
  • zapewnienie codziennego zakwaterowania  (w tym koszty eksploatacyjne budynków, usługa sprzątania, usługa konserwacji  i napraw, usługa pralnicza);
  • zapewnienie usługi transportowej;
  • zapewnienie usługi tłumacza j. ukraińskiego;
  • zapewnienie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
  • zapewnienie usług terapeutycznych.

  

O Centrach Usług Społecznych

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818), to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. Centra usług społecznych będą także źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych.

Centra usług społecznych - to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. Są to miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.

Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Centra usług społecznych:

 1. zapewniają możliwość uzyskania różnych usług społecznych w jednym miejscu – bez potrzeby chodzenia do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej czy innej jednostki
 2. zapewniają dopasowanie oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności lokalnych i dostarczenie ich w sposób skoordynowany
 3. przyczyniają się do skutecznego i efektywnego dostarczania usług społecznych mieszkańcom gmin w takiej skali i formie, w jakiej tego potrzebują

  Usługi społeczne oferowane przez centra usług społecznych są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

  • CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej.
  • CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy.
  • CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS.
  • CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie – placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).
  • Stanowisko dyrektora centrum.
  • Zespół do spraw organizowania usług społecznych (w skład zespołu wchodzą organizator usług społecznych oraz koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych w liczbie dostosowanej do potrzeb wynikających z uwarunkowań lokalnych).
  • Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (organizator pomocy społecznej, specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz inni specjaliści realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej). W ramach zespołu może zostać wyodrębniona komórka realizująca zadania z zakresu pracy socjalnej. W ramach zespołu centrum zatrudnia pracowników socjalnych.
  • Stanowisko organizatora społeczności lokalnej.

  Wymogi kadrowe oraz zakres szkoleń kadry określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

  Zakresy tematyczne Szkolenie CUS

  • Zarządzanie i organizacja usług społecznych Szkolenie CUS
  • Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych Szkolenie CUS
  • Organizacja społeczności lokalnej

  Witryny:

  1. Centra Usług Społecznych - strona rządowa
  2. Krajowa baza Centrów Usług Społecznych
  3. Konwent CUS

  Publikacje :

  1. Centrum usług społecznych: od koncepcji do wdrożenia przepisów ustawy. Redakcja naukowa Marek Rymsza
  2. Ryszard Szarfenberg - Polityka społeczna i usługi społeczne
  3. Ryszard Szarfenberg - Standaryzacja usług społecznych
  4. Mirosław Grewiński i Bogdan Skrzypek (red.) - Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej
  5. Andrzej Klimczuk - Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
  6. Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac - Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa
  7. Mirosław Grewiński - Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej
  8. Mirosław Grewiński - Ekspertyza "Ramowy Model organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy socjalnej jako usługa społeczna"
  9. Arkadiusz Durasiewicz, Tomasz Barszczewski - Dylematy usług społecznych
  10. Mirosław Grewiński, Joanna Lizut - Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych
  11. Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej szanse i zagrodzenia. Redakcja naukowa Mirosław Grewiński Joanna Lizut
  12. Wiadomości Społeczne Pismo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Nr 1(24) 2021
  13. Model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne. PODRĘCZNIK
  14. Zatrudnienie socjalne a rozwój usług społecznych w Polsce

   

  ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE UZGODNIEŃ KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH

   

  1. PRZYJĘCIE PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA NA LATA 2021-2027 KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH KONKURSU NA POWSTAWANIE I FUNKCJONOWANIE CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH (CUS)

  2. POINFORMOWANIE WSZYTSKICH GMIN/OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS) O PLANOWANYM KONKURSIE
   • Przekazanie informacji o:
    • planowanym terminie naboru wniosków kryteriach wyboru wniosków

    • konieczności uzgodnienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS) koncepcji funkcjonowania CUS

    • możliwości skorzystania z doradztwa ROPS w zakresie przygotowania koncepcji

   • Pismo do Gmin/ OPS oraz informacja na stronie internetowej ROPS

   • Spotkanie informacyjne dla gmin/ OPS planujących udział w konkursie

  3. ROZPOCZĘCIE PROCESU UZGODNIEŃ KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA CUS
   • Gminy/ OPS przedkładają do ROPS wypracowaną koncepcję funkcjonowania CUS (minimalne wymogi dotyczące składanych koncepcji znajdują się w załączeniu)

   • Pracownicy ROPS weryfikują koncepcję zgodnie z wymaganymi ramami

   • Po zakończeniu procesu weryfikacji i uzgodnień gmina/ OPS otrzymuje informację o uzgodnieniu/ akceptacji złożonej koncepcji

   • Po zakończeniu procesu (w terminie 2 dni od zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu) ROPS przygotowuje listę uzgodnionych koncepcji funkcjonowania CUS i umieszcza ją na stronieinternetowej rops.torun.pl oraz przekazuje ją do Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

   

  Z przyjemnością informujemy, że w środę 25 maja 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 21/1000/23 przyjął Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024.

   

  Do pobrania:

   

  Tytuł programu:  ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

   

  Beneficjent programu:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

  Wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach Modułu II programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

   

  Okres realizacji wsparcia: 01.01.2023 – 30.06.2023 r.

  Całkowita wartość wsparcia: 3 566 127,87 zł

  Kwota dofinansowania: 3 566 127,87 zł

  Cel programu: Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie ich państwa.

  Grupa docelowa: Uchodźcy z terenu Ukrainy – 57 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami (dorośli oraz dzieci).

  Oferowane formy wsparcia: Osoby objęte programem otrzymają kompleksowe wsparcie poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych oraz opiekuńczych.

  Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

  • zapewnienie zamieszkania,
  • zapewnienie całodziennego wyżywienia,
  • zapewnienie usług opiekuńczo-terapeutycznych,
  • zapewnienie usług pielęgniarskich,
  • zapewnienie usług terapeutyczno-społecznych,
  • zapewnienie usług rehabilitacyjnych,
  • zapewnienie poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
  • zapewnienie usług tłumacza języka ukraińskiego.

   

   

   

   

  Cel Projektu

  Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci usług opiekuńczych, pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3060 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023.

   

  Planowane efekty

  1. Wzrost poprawy jakości życia osób wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.
  2. Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Telecentrum, które będzie świadczyło usługę teleopieki dla 3 tys. Uczestników Projektu.
  3. Objęcie Uczestników Projektu wsparciem w postaci pomocy sąsiedzkiej lub wolontariatu opiekuńczego.

   

  Kto może zostać Uczestnikiem Projektu?

  - Osoba zamieszkująca województwo kujawsko-pomorskie;

  - Osoba potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. taka, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;

  - Osoba nieprzebywająca w opiece całodobowej.

    

  Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” ma charakter partnerski, realizowany jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, w partnerstwie z Kujawsko- Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. – Conectio oraz gminami województwa kujawsko – pomorskiego.

    

   

  Partnerzy projektu:

  1. Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.
  2. Miasto Bydgoszcz
  3. Gmina Miasta Toruń
  4. Gmina Miasto Włocławek
  5. Gmina Miasto Inowrocław
  6. Gmina-Miasto Grudziądz
  7. Gmina Aleksandrów Kujawski
  8. Gmina Bartniczka
  9. Gmina Bobrowo
  10. Gmina Miasta Brodnicy
  11. Gmina Brodnica
  12. Gmina Brzozie
  13. Gmina Brzuze
  14. Gmina Cekcyn
  15. Gmina Miasto Chełmno
  16. Gmina Chełmno
  17. Gmina Miasta Chełmża
  18. Gmina Chełmża
  19. Gmina Świecie nad Osą
  20. Gmina Czernikowo
  21. Gmina Dąbrowa Chełmińska
  22. Gmina Dobre
  23. Gmina Fabianki
  24. Gmina Gniewkowo
  25. Miasto i Gmina Górzno
  26. Gmina Gruta
  27. Gmina Inowrocław
  28. Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie
  29. Gmina Jeziora Wielkie
  30. Gmina Kcynia
  31. Gmina Kęsowo
  32. Gmina Kijewo Królewskie
  33. Gmina Kikół
  34. Gmina Koronowo
  35. Gmina Kowalewo Pomorskie
  36. Gmina Raciążek
  37. Gmina Książki
  38. Gmina Lipno
  39. Gmina Lisewo
  40. Gmina Lubanie
  41. Gmina Lubicz
  42. Gmina Lubiewo
  43. Gmina Łubianka
  44. Gmina Łysomice
  45. Gmina Mogilno
  46. Gmina Nakło nad Notecią
  47. Gmina Obrowo
  48. Gmina Osiek
  49. Gmina Pakość
  50. Gmina Papowo Biskupie
  51. Gmina Płużnica
  52. Gmina Radomin
  53. Gmina Rogowo
  54. Gmina Rogowo
  55. Gmina Ryńsk
  56. Gmina Miasta Rypin
  57. Gmina Rypin
  58. Gmina Sępólno Krajeńskie
  59. Gmina Solec Kujawski
  60. Gmina Stolno
  61. Gmina Strzelno
  62. Gmina Szubin
  63. Gmina Lniano
  64. Gmina Nowa Wieś Wielka
  65. Gmina Tłuchowo
  66. Gmina Kamień Krajeński
  67. Gmina Unisław
  68. Gmina Waganiec
  69. Gmina Miasto Wąbrzeźno
  70. Gmina Wąpielsk
  71. Gmina Wielka Nieszawka
  72. Gmina Więcbork
  73. Gmina Włocławek
  74. Gmina Zbiczno
  75. Gmina Zbójno
  76. Gmina Zławieś Wielka
  77. Gmina Żnin
  78. Gmina Wielgie
  79. Gmina Miejska Ciechocinek
  80. Gmina Osielsko                             
  81. Gmina Izbica Kujawska                                
  82. Gmina Grudziądz                          
  83. Gmina Dąbrowa Biskupia               
  84. Gmina Kruszwica                   
  85. Gmina Osięciny                       
  86. Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski                                         
  87. Gmina Osie                  
  88. Gmina Choceń          

   

   

  Ogólny budżet projektu: 23 088 239,07 zł

  Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 19 624 948,91 zł

  Wysokość wkładu własnego: 3 463 290,16 zł

   

  Projekt jest  współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

   

   

  Tytuł programu:  ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”

  Beneficjent programu:

  • Województwo Kujawsko-Pomorskie/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

  Wsparcie finansowane jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), w ramach Modułu II programu ,,Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”.

   

  Okres realizacji wsparcia: 14.03.2022 – 31.12.2022 r.

  Całkowita wartość wsparcia: 3 542 520,00 zł

  Kwota dofinansowania: 3 542 520,00 zł

  Cel programu: Celem realizacji programu jest zapewnienie pomocy obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie ich państwa.

  Grupa docelowa: Uchodźcy z terenu Ukrainy - 60 osób niesamodzielnych z niepełnosprawnościami (dorośli oraz dzieci), a także 32 pełnosprawne osoby towarzyszące ww. osobom zależnym.

  Oferowane formy wsparcia: Osoby objęte programem otrzymają kompleksowe wsparcie, poprzez zapewnienie odpowiednich warunków bytowych oraz opiekuńczych.

  Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

  • zapewnienie zamieszkania,
  • zapewnienie całodziennego wyżywienia,
  • zapewnienie usług transportowych,
  • zapewnienie usług opiekuńczo-terapeutycznych,
  • zapewnienie usług pielęgniarskich,
  • zapewnienie usług terapeutyczno-społecznych,
  • zapewnienie usług rehabilitacyjnych,
  • zapewnienie poradnictwa i wsparcia psychologicznego,
  • zapewnienie zabezpieczenia higieniczno-medycznego,
  • zapewnienie usług tłumacza języka ukraińskiego.

    

   

   

  Województwo Kujawsko – Pomorskie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej: budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu”

   

  Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

   

  Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu oraz ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze w zakresie niskiej emisji.

  Efekty projektu:

  • zmniejszenie energochłonności budynku,
  • ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia zużycia paliw stałych na cele grzewcze w budynku,
  • spadek zanieczyszczenia powietrza, wpływający na poprawę stanu środowiska naturalnego województwa kujawsko-pomorskiego,
  • spełnienie przez budynek wymogów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki w zakresie izolacyjności przegród.

  Ocieplenie przegród budowlanych i wymiana stolarki okiennej przełożą się na zmniejszenie strat ciepła poprzez przenikanie w budynku, zapobiegając tym samym permanentnemu wychładzaniu obiektu oraz umożliwiając zapewnienie odpowiednich warunków termicznych dla osób korzystających z ich infrastruktury. Ocieplenie ścian zewnętrznych i wymiana okien spowoduje:

  • zmniejszenie strat ciepła w budynkach,
  • obniżenie kosztów ogrzewania,
  • podwyższenie temperatury na powierzchni wewnętrznej ściany co ma dodatni wpływ na warunki użytkowe,
  • wyeliminowanie możliwości skraplania się pary wodnej i powstania pleśni na powierzchni ściany,
  • zwiększenie trwałości ściany przez zmniejszenie wpływów cieplno-wilgotnościowych.

  Rezultatem projektu będzie poprawa jakości powietrza dzięki zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych, oraz zmniejszenie energochłonności w sektorze publicznym. Polepszenie jakości środowiska naturalnego zwiększy atrakcyjność regionu, zarówno inwestycyjną, jak i turystyczną przy równoczesnej ochronie środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości życia obecnych mieszkańców.

   

  Wartość projektu: 922 952,33 zł

  Wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 743 268,03 zł