Tytuł projektu: Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością.

 

 

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego/realizator projektu - Regionalny Ośródek Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców, 6.8 Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Okres realizacji projektu: sierpień 2022 r. – grudzień 2024 r.

 

Całkowita wartość projektu: 22 395 309,58 zł

 

Kwota dofinansowania EFRR: 20 936 861,84 zł              

      

Grupa docelowa projektu: mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

W ramach prac remontowo budowlanych dostosowane zostaną budynki nr 2 i 3 w obiekcie przy
ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu o powierzchni 2200 m2.

W wyremontowanych budynkach powstaną m.in. nowocześnie wyposażane sale terapeutyczne, sala poznawania świata, sale integracji sensorycznej, sale kinezyterapii, pokoje terapeutów, nowoczesne pomieszczenia biurowe, miejsca krótkookresowego pobytu. W podpiwniczeniu zostaną przygotowane pomieszczenia z przeznaczeniem na działalność cateringową oraz świadczenie usług pralniczych.

Zakres robót to m.in.: wymiana wszystkich okładzin ściennych, podłogowych oraz sufitów podwieszanych, wymiana wszystkich drzwi wewnętrznych, kompleksowa wymiana/wykonanie nowych instalacji sanitarnych, elektrycznych, monitoring wizyjny (CCTV) oraz instalacji audio-wideo i TV, system sygnalizacji pożarowej, oznaczenia wizualne (m.in. przeciwpożarowe, informacyjne), wyposażenie meblowe oraz sprzętowe obiektu. Wyremontowane budynki będą spełniały standardy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m. in. oznaczenia, balustrady, winda, odpowiednie oświetlenie).

Inwestycja ta jest pierwszym etapem utworzenia Regionalnego Centrum Wsparcia i Aktywizacji.

Tytuł projektu: Trampolina 4 – etap I

 

Beneficjent projektu:

Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

Partner projektu:

Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditus”

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2024– 31.12.2026 r.

 

Całkowita wartość projektu: 10 319 449,93 zł

 

Kwota dofinansowania z UE: 8 771 532,44 zł

 

Cel projektu:

W ramach projektu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież, objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej oraz wobec których zastosowano środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczania się przez nich czynów karalnych. Projekt będzie miał na celu poprawę dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Tym samym umożliwi się nieletnim lepsze, zgodne z normami funkcjonowanie w przyszłości. Planowane działania przyczynią się do zwiększania równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług.

Projekt jest zgodny z Celem szczegółowym 4(k). Celem projektu jest wzrost aktywności dzieci i młodzieży mających trudności w funkcjonowaniu społecznym poprzez zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług dla dzieci i młodzieży w niekorzystnej sytuacji oraz ich rodzin.

 

Uczestnicy projektu:

Dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełno sprawnościami, i ich otoczenie, w tym:

- małoletni objęci na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej (sprawy sądowe oznaczone sygnaturą „opm”);

- osoby nieletnie, wobec których zastosowane środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich oraz dopuszczania się przez nich czynów karalnych zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2022 roku o  wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. 2022 poz. 1700), w tym osób objętych kuratelą, upomnieniem, zobowiązaniem do określonego postępowania, nadzorem odpowiedzialnym rodzica itp.;

- otoczenie ww. nieletnich i małoletnich, w tym rodzice/opiekunowie prawni, korzystający z usług wsparcia rodziny w ramach projektu;

- pracownicy innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Oferowane formy wsparcia:

W ramach projektu planuje się utworzenie Młodzieżowych Centrów (dalej: MC) stanowiących miejsca skupienia dzieci i młodzieży w środowisku, w tym miejsca świadczenia konsultacji specjalistycznych, poradnictwa, zajęć animacyjnych, kompensacyjnych, edukacyjnych (min. 10 miejsc na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego). W centrach tych z usług wsparcia skorzystać będą mogli także rodzice/opiekunowie prawni. Na potrzeby funkcjonowania centrów wynajęte/użyczone zostaną lokale zlokalizowane na terenie województwa. Dla uczestników wsparcia zapewniany będzie catering, konieczne będzie także zapewnianie artykułów zużywalnych.

W każdym MC ze wsparcia korzystać będzie do 15 osób (dzieci i młodzież). Dodatkowo, z uwagi na udział w projekcie małoletnich objętych na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu opieką, kuratelą lub nadzorem wynikającym z ograniczenia władzy rodzicielskiej (sprawy sądowe oznaczone sygnaturą „opm”), ze wsparcia w MC w postaci poradnictwa i/lub terapii korzystać będą mogły także rodziny (średnio 3 rodziców/opiekunów w każdym MC).

Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne i edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia. Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się:

 

 1. Prowadzenie Młodzieżowych Centrów, skupiających młodzież objętych środkiem wychowawczym bądź opieką, kuratelą lub nadzorem.
 2. Profilaktyka zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży:
 • konsultacje specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne i/lub psychiatryczne,
 • organizacja zajęć terapeutycznych, w tym także terapii z profilaktyką uzależnień, terapii z profilaktyką zaburzeń odżywiania,
 • konferencje/seminaria świadomościowe w obszarze zdrowia psychicznego dla młodzieży i ich rodzin.
 1. Zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie:
 • zajęcia umożliwiające rozwój kompetencji społecznych, w tym umiejętności uczenia się przez całe życie, akceptacji odmienności i wielokulturowości, poszanowania osób z niepełnosprawnościami, zajęcia umożliwiające rozwój kompetencji poznawczych, w tym nauka odpowiedzialnego podejmowania decyzji i zarządzania emocjami,
 • zajęcia umożliwiające rozwój kompetencji związanych z informacją i wiedzą, w tym biegłość w obsłudze nowych mediów, weryfikacja treści z sieci, przeciążenia informacyjne, komunikacja bez przemocy,
 • zajęcia polegające na treningu usamodzielnienia, w tym: trening gospodarowania budżetem domowym, trening porządku i higieny, trening załatwiania spraw urzędowych, trening umiejętności poszukiwania pracy, trening kulinarny połączony z zajęciami z zasadami zdrowego odżywiania,
 • zajęcia o charakterze wspierania potencjałów (zainteresowań, talentów, umiejętności, predyspozycji, w tym zajęcia artystyczne),
 • zajęcia edukacyjne: językowe, humanistyczne, matematyczno-przyrodnicze, kursy szybkiego czytania,
 • zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym m.in. doradztwo zawodowe, kursy/szkolenia zawodowe, zakup zużywalnych materiałów do zajęć.
 1. Inne formy pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, np.:
 • zajęcia promujące kulturę fizyczną i zdrową rywalizację, w tym zajęcia sportowe, takie jak gimnastyka i piłka nożna,
 • alternatywne formy socjoterapeutyczne realizowane w formie pracy grupowej: psychodrama, socjodrama, dogoterapia,
 • wyjścia/ wyjazdy w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych, np. kino, teatr, park linowy, zajęcia survivalowe,
 • młodzieżowe obozy profilaktyczno-terapeutyczne z elementami survivalu;
 • wydarzenia o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, umożliwiającym integrację dzieci i młodzieży, prowadzące do włączenia społecznego poprzez obserwację pozytywnych wzorców zachowań, w tym działania prowadzące do otwarcia się Młodzieżowych Centrów na środowisko, m.in. eventy o charakterze sportowym i kulturalnym,
 • indywidualne alternatywne formy spędzania czasu wolnego,
 • wolontariat,
 • wsparcie Animatora w zakresie postępów resocjalizacyjno-wychowawczych, postępów w obszarze prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie oraz w zakresie merytorycznej organizacji zajęć realizowanych przy współudziale środowiska i instytucji zewnętrznych.
 1. Usługi wsparcia rodziny:
 • poradnictwo pedagogiczne i psychologiczne dla rodzin wraz z realizacją terapii rodzinnych,
 • poradnictwo prawne dla rodzin,
 • pikniki wielopokoleniowe integrujące rodziny i lokalne społeczeństwo oraz zacieśniające więzi,
 • wsparcie specjalisty ds. profilaktyki społecznej.
 1. Wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży:
 • szkolenia dla kadry pracującej z młodzieżą ( w tym mediacja rodzinna, animacja lokalna itp.): m.in. kuratorów, pedagogów, animatorów, celem przygotowania specjalistów świadczących usługi społeczne dla dzieci i młodzieży,
 • konferencje/seminaria świadomościowe, zwłaszcza w obszarze zagrożeń problemów wychowawczych i rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego młodzieży.

 

Rezultaty:

Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 540

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 80

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 70

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie: 10

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

 

 

Tytuł projektu: Wykluczenie – nie ma MOWy! 2 – etap I

  

Beneficjent projektu:

Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

Partnerzy projektu:

 • Powiat Inowrocławski
 • Gmina Miasto Włocławek
 • Powiat Nakielski
 • Powiat Mogileński
 • Fundacja Aktywizacji i Integracji

 

Realizatorzy z ramienia Partnerów:

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Dziewcząt im. Polskich Olimpijczyków w Kruszwicy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ireny Sendlerowej w Samostrzelu
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Strzelnie
 • Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Szerzawach
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy dla Chłopców w Bielicach
 • Fundacja Aktywizacji i Integracji

  

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (dalej: FEdKP), Oś priorytetowa Priorytet 08 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Okres realizacji projektu: 01.09.2023– 31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu: 8 632 216,03 zł

Kwota dofinansowania z UE: 7 337 383,62 zł

 

Cel projektu:

W ramach projektu powstanie zintegrowany system działań wspierających dzieci i młodzież, przebywających obecnie w placówkach o charakterze wychowawczym, resocjalizacyjnym i socjoterapeutycznym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Projekt będzie miał na  celu poprawę dostępu do usług wsparcia dla dzieci i młodzieży mających problemy w zakresie prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.  Tym samym umożliwi się nieletnim lepsze, zgodne z normami funkcjonowanie w przyszłości. Ponadto projekt nakierowany będzie na deinstytucjonalizację procesów resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych poprzez prowadzenie działań zmierzających do usamodzielnienia wychowanków i umożliwienia im prawidłowego funkcjonowania poza placówką zamkniętą.  Działania te przyczynią się do zwiększania równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług. 

 

Uczestnicy projektu:

Dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnościami i ich otoczenie, w tym:

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki przeciwdziałania demoralizacji nieletnich i dopuszczaniu się przez nich czynów karalnych zdefiniowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz.U. 2022 r. poz. 1700), w tym osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych,

- osoby nieletnie przebywające w młodzieżowych ośrodkach Socjoterapii,

- pracownicy innych podmiotów działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

Oferowane formy wsparcia:

Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe, mające wzbogacić proces

resocjalizacyjny, przygotować do pełnienia dalszych ról społecznych, nakierowane na pomoc w usamodzielnianiu dzieci i młodzieży.

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

 

 1. Profilaktyka zaburzeń w sferze zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przebywających w placówkach zamkniętych:
 • konsultacje specjalistyczne, w tym poradnictwo psychologiczne i psychiatryczne
 • organizacja zajęć terapeutycznych, w tym także terapii z profilaktyką uzależnień, terapii z profilaktyką zaburzeń odżywiania.

 

 1. Zajęcia podnoszące kompetencje młodzieży przebywającej w placówkach zamkniętych w zakresie usamodzielnienia i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie:
 • zajęcia polegające na treningu usamodzielnienia, w tym: trening gospodarowania budżetem domowym, trening porządku i higieny, trening załatwiania spraw urzędowych, trening umiejętności poszukiwania pracy, trening kulinarny,
 • zajęcia z zakresu aktywizacji zawodowej, w tym udział w targach pracy, wizytach zawodoznawczych, zajęciach o charakterze zawodowym, opcjonalnie w kursach zawodowych,
 • zajęcia z zakresu edukacji seksualnej z elementami przygotowania do rodzicielstwa.

 

 1. Inne formy pracy wychowawczej, resocjalizacyjnej i socjoterapeutycznej, np.:
 • resocjalizacja nieletnich przez sport: zajęcia promujące kulturę fizyczną i zdrową rywalizację, w tym zajęcia sportowe: gimnastyka, piłka nożna
 • wyjścia/ wyjazdy w ramach zajęć profilaktyczno-wychowawczych, np. kino, teatr, basen
 • młodzieżowe obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne.

 

 1. Wsparcie w zakresie usamodzielniania osób opuszczających placówki całodobowe:
 • utworzenie mieszkań treningowych dla osób opuszczających placówki całodobowe (Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii) w tym najem lokali, ponoszenie opłat za media oraz zakup sprzętu i wyposażenia (przy założeniu częściowej partycypacji w czynszu osób usamodzielnianych),
 • wsparcie opiekunów/asystentów usamodzielniania,
 • realizacja indywidualnego programu usamodzielnienia.

 

 1. Wsparcie kadr świadczących usługi na rzecz dzieci i młodzieży:
 • organizacja szkoleń specjalistycznych dla kadr placówek całodobowych (w tym m.in. asystentura, profilaktyka uzależnień, usamodzielnienie itd.), w tym pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, celem przygotowania specjalistów świadczących usługi społeczne dla dzieci i młodzieży przygotowujących się do opuszczenia form instytucjonalnych oraz będących „na granicy” umieszczenia w placówce;
 • organizacja konferencji/seminariów świadomościowych, zwłaszcza w obszarze możliwych form resocjalizacyjno – socjoterapeutyczno – wychowawczych zgodnych z ideą deinstytucjonalizacji oraz w obszarze innowacyjnych metod pracy z wychowankiem.

 

 

Rezultaty:

Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej: 400

Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu: 32

Liczba utworzonych miejsc świadczenia usług w społeczności lokalnej: 6

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu: 180

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie

 

 

Gala - Pracownik socjalny Pomorza i Kujaw 2023

 

VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Polityki Społecznej

 

 

Zagrożenia w sieci. Jak chronić dzieci i młodzież? - dr Aleksandra Piotrowska, psycholog

 

Jak sobie radzić z emocjami dzieci i młodzieży? - Angelika Kalinowska, pedagog, psycholog, socjoterapeutka, specjalista w projekcie RWC3

 

Zaburzenia odżywiania. Jak rozpoznać objawy? Angelika Kalinowska, pedagog, psycholog, socjoterapeutka, specjalista w projekcie RWC3

 

Depresja nastolatka. Kiedy i jak reagować? - dr Agata Cichoń-Chojnacka, psychiatra

 

Konflikt rówieśniczy - Irena Paczkowska, mediator, specjalista w projekcie RWC3

 

 

Tytuł projektu: Kujawsko-pomorskie wsparcie dla Ukrainy

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Gmina Miasta Toruń
 • Fundacja na rzecz deinstytucjonalizacji opieki medycznej "TWÓJ DOM"
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
 • Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych , Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych .

Okres realizacji projektu: 1.01.2023 – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 17 464 586,99 zł

Kwota dofinansowania: 14 844 800,99 zł                   

Cel projektu: Pomoc obywatelom Ukrainy, którzy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy przybyli do Polski, w tym osoby starsze, matki z dziećmi, osoby z niepełnosprawnością oraz otoczenie tych osób poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczonych usług społecznych dla 331 obywateli Ukrainy przy wykorzystaniu usługi mieszkaniowej, opiekuńczej, aktywizacyjnej oraz animacyjnej na terytorium Województwa Kujawsko-pomorskiego, w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023r.

Uczestnicy projektu:

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki opiekuńcze
 • osoby uciekające z terenu Ukrainy w związku z atakiem Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, które przybyły legalnie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej od dnia 24.02.2022r.

Oferowane formy wsparcia:

 • Utworzenie 10 mieszkań wspomaganych dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z konfliktem zbrojnym na ich terytorium. W ramach wsparcia planuje się pakiet usług społecznych, w tym: zajęcia aktywizujące, gospodarowanie budżetem domowym, trening motywujący, zajęcia z umiejętności życiowych, załatwianie spraw urzędowych, efektywne zarządzanie czasem, poradnictwo prawne, wsparcie językowe), wsparcie w postaci doradztwa zawodowego czy kursów zawodowych.
 • Utworzenie dwóch dziennych Punktów jeden na terenie Miasta Torunia oraz jeden na terenie Miasta Inowrocławia zapewniających wsparcie dla uchodźców z Ukrainy. Z usług oferowanych przez dzienne Punkty skorzysta 30 osób (po 15 osób  w każdej z utworzonych lokalizacji). W Punktach tych świadczone będą  usługi opiekuńcze uczestnikom wymagającym, ze względu na stan zdrowia, zabiegów pielęgnacyjnych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych.
 • Utworzenie dwóch punktów, po jednym w Toruniu i Bydgoszczy zapewniających wsparcie dla uchodźców z Ukrainy w zakresie świadczenia usług wspierających aktywizację społeczno-zawodową. Z usług oferowanych przez Punkty skorzysta 200 beneficjentów (po 100 w każdym z punktów). Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w zakresie:
  • poradnictwa prawnego oraz psychologicznego;
  • bezpłatnych zajęć z języka polskiego;
  • zakupu materiałów niezbędnych do zajęć;
  • tłumaczenia;
  • pomocy w kontaktach z instytucjami publicznymi, jak i prywatnymi (np. zakładanie konta bankowego, nabywanie nieruchomości, spełnianie obowiązków obywatelskich, korzystania z transportu publicznego lub uzyskania uprawnień do kierowania pojazdami, korzystanie z oferty pomocowej (m.in. socjalnej i mieszkaniowej), edukacyjnej, rozwojowej oraz rozrywkowo-kulturalnej.
 • W Punkcie opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, który mieści się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu podopieczni uzyskają wsparcie w zakresie:
  • zapewnienie usługi całodziennego wyżywienia;
  • zapewnienie codziennego zakwaterowania  (w tym koszty eksploatacyjne budynków, usługa sprzątania, usługa konserwacji  i napraw, usługa pralnicza);
  • zapewnienie usługi transportowej;
  • zapewnienie usługi tłumacza j. ukraińskiego;
  • zapewnienie usług opiekuńczo-pielęgnacyjnych;
  • zapewnienie usług terapeutycznych.

  

O Centrach Usług Społecznych

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818), to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. Centra usług społecznych będą także źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych.

Centra usług społecznych - to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. Są to miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.

Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Centra usług społecznych:

 1. zapewniają możliwość uzyskania różnych usług społecznych w jednym miejscu – bez potrzeby chodzenia do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej czy innej jednostki
 2. zapewniają dopasowanie oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności lokalnych i dostarczenie ich w sposób skoordynowany
 3. przyczyniają się do skutecznego i efektywnego dostarczania usług społecznych mieszkańcom gmin w takiej skali i formie, w jakiej tego potrzebują

  Usługi społeczne oferowane przez centra usług społecznych są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

  • CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej.
  • CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy.
  • CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS.
  • CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie – placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).
  • Stanowisko dyrektora centrum.
  • Zespół do spraw organizowania usług społecznych (w skład zespołu wchodzą organizator usług społecznych oraz koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych w liczbie dostosowanej do potrzeb wynikających z uwarunkowań lokalnych).
  • Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (organizator pomocy społecznej, specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz inni specjaliści realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej). W ramach zespołu może zostać wyodrębniona komórka realizująca zadania z zakresu pracy socjalnej. W ramach zespołu centrum zatrudnia pracowników socjalnych.
  • Stanowisko organizatora społeczności lokalnej.

  Wymogi kadrowe oraz zakres szkoleń kadry określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

  Zakresy tematyczne Szkolenie CUS

  • Zarządzanie i organizacja usług społecznych Szkolenie CUS
  • Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych Szkolenie CUS
  • Organizacja społeczności lokalnej

  Witryny:

  1. Centra Usług Społecznych - strona rządowa
  2. Krajowa baza Centrów Usług Społecznych
  3. Konwent CUS

  Publikacje :

  1. Centrum usług społecznych: od koncepcji do wdrożenia przepisów ustawy. Redakcja naukowa Marek Rymsza
  2. Ryszard Szarfenberg - Polityka społeczna i usługi społeczne
  3. Ryszard Szarfenberg - Standaryzacja usług społecznych
  4. Mirosław Grewiński i Bogdan Skrzypek (red.) - Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej
  5. Andrzej Klimczuk - Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
  6. Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac - Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa
  7. Mirosław Grewiński - Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej
  8. Mirosław Grewiński - Ekspertyza "Ramowy Model organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy socjalnej jako usługa społeczna"
  9. Arkadiusz Durasiewicz, Tomasz Barszczewski - Dylematy usług społecznych
  10. Mirosław Grewiński, Joanna Lizut - Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych
  11. Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej szanse i zagrodzenia. Redakcja naukowa Mirosław Grewiński Joanna Lizut
  12. Wiadomości Społeczne Pismo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Nr 1(24) 2021
  13. Model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne. PODRĘCZNIK
  14. Zatrudnienie socjalne a rozwój usług społecznych w Polsce

   

  ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE UZGODNIEŃ KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH

   

  1. PRZYJĘCIE PRZEZ KOMITET MONITORUJĄCY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA NA LATA 2021-2027 KRYTERIÓW DOTYCZĄCYCH KONKURSU NA POWSTAWANIE I FUNKCJONOWANIE CENTRÓW USŁUG SPOŁECZNYCH (CUS)

  2. POINFORMOWANIE WSZYTSKICH GMIN/OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ (OPS) O PLANOWANYM KONKURSIE
   • Przekazanie informacji o:
    • planowanym terminie naboru wniosków kryteriach wyboru wniosków

    • konieczności uzgodnienia z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu (ROPS) koncepcji funkcjonowania CUS

    • możliwości skorzystania z doradztwa ROPS w zakresie przygotowania koncepcji

   • Pismo do Gmin/ OPS oraz informacja na stronie internetowej ROPS

   • Spotkanie informacyjne dla gmin/ OPS planujących udział w konkursie

  3. ROZPOCZĘCIE PROCESU UZGODNIEŃ KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA CUS
   • Gminy/ OPS przedkładają do ROPS wypracowaną koncepcję funkcjonowania CUS (minimalne wymogi dotyczące składanych koncepcji znajdują się w załączeniu)

   • Pracownicy ROPS weryfikują koncepcję zgodnie z wymaganymi ramami

   • Po zakończeniu procesu weryfikacji i uzgodnień gmina/ OPS otrzymuje informację o uzgodnieniu/ akceptacji złożonej koncepcji

   • Po zakończeniu procesu (w terminie 2 dni od zakończenia naboru wniosków w ramach konkursu) ROPS przygotowuje listę uzgodnionych koncepcji funkcjonowania CUS i umieszcza ją na stronieinternetowej rops.torun.pl oraz przekazuje ją do Departamentu Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

   

  Z przyjemnością informujemy, że w środę 25 maja 2023 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 21/1000/23 przyjął Regionalny plan rozwoju usług społecznych i deinstytucjonalizacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2024.

   

  Do pobrania: