Projekty i inicjatywy na rzecz osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim

W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej o ogłoszeniu roku 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu włączył się w jego obchody i przygotował szereg działań wpisujących się w powyższą tematykę.
Jednym z podjętych działań jest prezentacja innowacyjnych i najciekawszych propozycji przedsięwzięć na rzecz osób starszych, podejmowanych przez wybrane instytucje pomocy społecznej z naszego województwa. Powstała baza została stworzona w oparciu o materiały przesłane przez wybrane Domy Pomocy Społecznej, Dzienne Domy Pomocy Społecznej oraz Ośrodki Pomocy Społecznej z naszego regionu.
Zapraszamy do zapoznania się z najciekawszymi propozycjami działań dla seniorów z wybranych instytucji pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Artykuły

 

10 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął do realizacji „Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”.

Prace nad programem rozpoczęły się w 2012 roku i prowadzone były w ramach wojewódzkiego zespołu eksperckiego ds. ekonomii społecznej oraz interdyscyplinarnej grupy roboczej ds. ekonomii społecznej. W skład zespołów weszli przedstawiciele samorządu województwa, podmiotów reprezentujących sektor ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, w tym organizacji tworzących infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej, a także przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, instytucji rynku pracy oraz środowiska akademickiego. W 2013 roku program został poddany konsultacjom społecznym, a także przeprowadzono ewaluację ex-ante dokumentu.

Program powstawał w oparciu o Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2011 roku, do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

„Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020” ma charakter dokumentu operacyjnego, który ujmuje problematykę ekonomii społecznej jako istotnego elementu rozwoju Województwa.
Program jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020- Plan Modernizacji 2020+, a poprzez zaprojektowane działania przyczyni się do modernizacji sfery społecznej oraz wpłynie na poprawę sytuacji mieszkańców województwa, zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez różnorodne instrumenty zaplanowane w Programie, ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim wpłynie na rozwój lokalny i regionalny,
a także oferowanie różnorodnych usług i produktów przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów. Program z pewnością przyczyni się do wzmocnienia spójności społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego, a dzięki zastosowanym narzędziom wpływającym na ożywienie społeczności lokalnych, będzie miał ważne  znaczenie zwłaszcza na terenach zmarginalizowanych, w których skumulowane problemy społeczne blokują aktywność i rozwój.
Głównym celem programu jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, w tym aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim. Program określa także sposób infrastrukturalnego wsparcia w województwie, podkreśla konieczność wdrażania mechanizmów współpracy z samorządem województwa i samorządami lokalnymi.


Do pobrania:

 

IV Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

 

W dniach 23 – 27 września 2013 r. już po raz czwarty odbyło się Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej. Podczas Dni z Ekonomią Społeczną, Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej działające w naszym regionie zorganizowały szereg wydarzeń takich jak: lokalne debaty, doradztwo, szkolenia, drzwi otwarte, targi. Podczas debat skierowanych do przedstawicieli lokalnych władz, przedsiębiorców, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, a także do sektora ekonomii społecznej, przedstawiono zakres działalności OWES-ów, dyskutowano na temat szans i możliwości rozwoju ekonomii społecznej, a także omówiono bariery i zagrożenia dla rozwoju ekonomii społecznej w poszczególnych subregionach oraz możliwości współpracy podmiotów ekonomii społecznej z JST i biznesem. Wnioski z lokalnych debat zostały zaprezentowane podczas konferencji podsumowującej Forum w dniu 27 września 2013 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Przysieku. W programie konferencji znalazły się takie tematy jak: Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020, Wsparcie oferowane w ramach PO KL Poddziałanie 7.2.2 w latach 2007-2013, Miejsce przedsiębiorczości społecznej w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Podczas konferencji podmioty ekonomii społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego zaprezentowały się zarówno w części plenarnej – dotyczącej dobrych praktyk, jak również podczas plenerowych spotkań z ekonomią społeczną przedstawiając swoje produkty.

Do pobrania:

 

Zdjęcia:

 

 

III Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

 

W województwie kujawsko – pomorskim już po raz trzeci odbyły się Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej, które w tym roku było obchodzone pod hasłem DNI Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ. Organizatorem Forum byli Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu jako jednostka organizacyjna Samorządu Województwa wraz z Ośrodkami Wsparcia Ekonomii Społecznej W dniach 14 - 22 września 2012 r. w ramach Forum zorganizowano 52 wydarzenia, w tym:

 • 1 targi ekonomii społecznej;
 • 7 szkoleń dla członków spółdzielni socjalnych, uczniów, osób zainteresowanych tematyką ekonomii społecznej;
 • 2 konferencje;
 • 28 form doradztwa (spotkania, dyżury specjalistów) m.in. w zakresie prawa,finansów, marketingu;
 • 3 seminaria (klauzule społeczne, współpraca PES-OPS, promocja dobrych praktyk);
 • 6 drzwi otwartych w PES;
 • 5 inne (w tym debata lokalna, spotkania panelowe, śniadanie prasowe, konkurs).
Jednym z elementów DNI Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ była konferencja zorganizowana w dniu 21 września 2012 r. w Hotelu Filmar w Toruniu. Celem jej było przedstawienie stanu rozwoju ekonomii społecznej w regionie oraz prezentacja możliwości rozwoju spółdzielczości socjalnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na przykładach doświadczeń krajowych i zagranicznych.

Konferencję uświetnił swoją obecnością Poseł na Sejm RP Pan Tomasz Lenz, natomiast uroczystego otwarcia konferencji dokonał Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Michał Korolko. W konferencji wzięły udział 133 osoby, wśród których byli przedstawiciele OPS, CIS, ZAZ, WTZ, SpS, OWES, ZK, UM i UG, ZGM z województwa kujawsko - pomorskiego.

Konferencja została podzielona na dwie części. Główna tematyka sesji plenarnej dotyczyła m.in. omówienia sytuacji ekonomii społecznej w regionie, stworzenia ogólnopolskiego paktu na rzecz ES a także przedstawienia prac nad Kujawsko-Pomorskim Programem na Rzecz ES. Ważnym tematem była spółdzielczość socjalna osób fizycznych i osób prawnych a także nowość - Fundusz Pożyczkowy Ekonomii Społecznej. Na zakończeniu sesji plenarnej konferencji uczestnicy mogli również zapoznać się z doświadczeniami włoskimi w obszarze przedsiębiorczości społecznej.

Prelegentami w sesji plenarnej byli m.in. Prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych w Warszawie, Ekspert ds. ekonomii społecznej, Instytutu Spraw Publicznych w Warszawie, Dyrektor Urzędu Pracy i przedstawiciel Centrum Inicjatyw i Studiów Europejskich z Palermo-Włochy.

W drugiej części spotkania zorganizowano cztery panele podczas których była omawiana problematyka spółdzielni socjalnych jako instrumentu aktywizacji m.in. klientów pomocy społecznej, ośrodków penitencjarnych, placówek wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej oraz możliwości rozwiązywania zadłużeń mieszkań komunalnych i spółdzielczych.

Panelistami byli przedstawiciele OZRSS w Warszawie, GOPS/SpS „A-Z” w Gołuchowie, GOPS w Kramsku, MOPS w Poznaniu, UM w Koninie, ZGM w Toruniu, SpS „KREATYWNI” w Bydgoszczy, Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielni Socjalnych w Poznaniu, Stowarzyszenia Rozwoju Kobiet GINEKA w Bydgoszczy, SpS „HERAKLES” przy ZP w Poznaniu, Grupy Inicjatywnej Sp.S przy ZP w Studzieńcu.

 

Do pobrania:

 

II Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

 

Celem FORUM było:

 

 • promowanie idei ekonomii społecznej w regionie;
 • prezentacja dobrych praktyk i podmiotów ekonomii społecznej;
 • pokazanie społeczno-ekonomicznego oblicza ekonomii społecznej i jej roli w procesie integracji ,w tym społeczno-zawodowej;
 • upowszechnienie informacji o aktualnym stanie ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Formuła FORUM obejmowała:

 

 • TYDZIEŃ Z EKONOMIĄ SPOŁECZNĄ w dniach 19 - 25 września 2011 r.;
 • KONRFERENCJĘ, promującą stosowanie klauzul społecznych oraz współpracę podmiotów ekonomii społecznej z jednostkami pomocy społecznej;
 • 4 ARTYUŁY SPONSOROWANE, zamieszczone w prasie o zasięgu regionalnym (Gazeta Pomorska).

 

W ramach Tygodnia z ekonomią społeczną w różnych miejscach naszego województwa odbyły się następujące wydarzenia:

 • 14 punktów doradczych, w których można było pozyskać informacje w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej, finansów i marketingu, uregulowań prawnych prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej;
 • 3 seminaria upowszechniające wiedzę o ekonomii społecznej;
 • Debata telewizyjna w TVB Bydgoszcz, w dniu 21 września 2011 r., której tematem była opieka nad osobami starszymi, realizowana przez podmiot ekonomii społecznej;
 • Audycja w Radio PLUS propagująca ekonomię społeczną, w dniu 21 września 2011 r.;
 • Konkurs plastyczny pn. „Ekonomia społeczna oczami młodzieży”, w którym wzięło udział 30 uczniów z regionu;
 • Dzień otwartych drzwi w 5 spółdzielniach socjalnych;
 • Punkt informacyjno-dystrybucyjny w galerii handlowej;
 • Piknik z ekonomią społeczną, połączony z prezentacją podmiotów ekonomii społecznej;
 • Festyn rodzinny w bydgoskim Fordonie, przygotowany przez spółdzielnię socjalną.

We wszystkich wydarzeniach związanych z Tygodniem z ekonomią społeczną wzięło udział ok. 2000 osób. Działania związane z przygotowaniem i realizacją Tygodnia z ekonomią społeczną były przygotowane przez zespół podmiotów i instytucji, które na co dzień zajmują się wspieraniem sektora ekonomii społecznej. Koordynację działań objął Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Konferencja ROPS w Toruniu, odbyła się w dniu 23 września 2011 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku. W części plenarnej konferencji zostały zaprezentowane m.in. wyniki badań sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, przedstawiono także koncepcję programową dla tego sektora. W części panelowej zrealizowano 3 równoległe warsztaty o tematyce: stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych; przenikaniu się pomocy społecznej i ekonomii społecznej; tworzeniu nowej jakości produktów i usług dla klientów podmiotów ekonomii społecznej. Do udziału w konferencji zaproszono prelegentów m.in. z MPiPS – Departamentu Pożytku Publicznego, Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Warszawie, Centrum Kultury i Edukacji ZENIT we Włocławku oraz Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.

 
4 artykuły sponsorowane zostały opublikowane na łamach Gazety Pomorskiej. Poniżej przedstawiono daty emisji i tytuły artykułów:

15 września 2011 r. „Od bierności do aktywności – czym jest ekonomia społeczna?”
5 października 2011 r. „Kujawsko-Pomorskie ekonomią społeczną stoi”
17 listopada 2011 r. „Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej – aby ekonomia społeczna mogła się rozwijać w naszym regionie”
15 grudnia 2011 r „Co dalej z ekonomią społeczną w Kujawsko-Pomorskim?”

 

Emisja wszystkich artykułów została sfinansowana ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Do pobrania:

 

 

Z inicjatywy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w dniach 17 - 24 września 2010 roku zorganizował:

I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej

Honorowy Patronat nad Forum objął:
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Piotr Całbecki

Celem FORUM było:

 • promowanie idei ekonomii społecznej w regionie;
 • prezentacja, w ramach dobrych praktyk, podmiotów ekonomii społecznej;
 • upowszechnianie informacji o aktualnym stanie ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Formuła FORUM obejmowała:

 • DNI OTWARTE – w dniach 17 - 23 września 2010 r.
 • KONFERENCJĘ promującą rolę ekonomii społecznej w zatrudnieniu socjalnym – która odbyła się w dniu 24 września 2010 r., w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku

Forum skierowane było do przedstawicieli samorządów, podmiotów ekonomii społecznej oraz do osób realizujących zadania z zakresu szeroko rozumianej pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego.

FORUM sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Ekonomia społeczna to jeden z przyszłościowych, skutecznych sposobów przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Dlatego ważna jest popularyzacja idei ekonomii społecznej, jako jedna z szans na poprawę warunków życia mieszkańców naszego województwa. Rozwój sektora ekonomii społecznej i działające w jej ramach przedsiębiorstwa społeczne, może w perspektywie przyczynić się do spadku bezrobocia, eliminacji wykluczenia społecznego oraz wzmocnić rozwój ekonomiczny oraz spójność społeczną.

DNI OTWARTE:

W dniach od 17 do 23 września 2010 r. w ramach FORUM w naszym regionie odbywały się liczne wydarzenia związane z promocją ekonomii społecznej, którym nadano formułę DNI OTWARTYCH

W PODMIOTACH EKONOMII SPOŁECZNEJ. W ramach dni otwartych prezentowały się przedsiębiorstwa społeczne, inicjatywy społeczne oraz instytucje wspierające ww. podmioty. Były to przedsiębiorstwa i organizacje, które zatrudniają bądź działają na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kierujące się przede wszystkim rozwojem swoich członków – pracowników. Organizatorami wydarzeń były liczne organizacje pozarządowe oraz podmioty ekonomii społecznej województwa kujawsko-pomorskiego m.in.:

 1. w Ciechocinku 17 września 2010 r. odbyła się konferencja „Regionalne wsparcie dla ekonomii społecznej. Strategie rozwoju” zorganizowana przez Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, Kujawsko- Pałucki Związek Miast i Wsi, Spółdzielnię Socjalną INES w Inowrocławiu;
 2. w Toruniu, w Żninie, w Aleksandrowie Kujawskim i w Nieszawie w dniach od 20 do 23 września 2010 r. odbywały się dyżury specjalistów z zakresu prawa, finansów, PZP oraz pozyskiwania funduszy strukturalnych, zorganizowane przez Kujawsko-Pałuckie Centrum Ekonomii Społecznej w Inowrocławiu, Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy oraz Kujawsko- Pałucki Związek Miast i Wsi ;
 3. od 20 do 23 września 2010 r. w Toruniu zorganizowano kurs z zakresu księgowości, szkolenie „Prawo prasowe dla podmiotów ekonomii społecznej” oraz bezpłatne usługi projektowania loga firmy zorganizowane przez Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej w Toruniu;
 4. w Wąbrzeźnie 21 września 2010 r. odbyło się forum pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zorganizowane przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK;
 5. Spółdzielnia Socjalna INES w Inowrocławiu zorganizowała seminarium poświęcone prezentacji partnerstwa spółdzielni socjalnej z biznesem;
 6. 21 - 22 września 2010 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Bydgoszczy zorganizował dwudniową wizytę studyjną do następujących podmiotów ekonomii społecznej działających w województwie kujawsko-pomorskim: Spółdzielni Socjalnej ELLES w Bydgoszczy, CIS w Bydgoszczy, ZAZ w Brodnicy, Spółdzielni Socjalnej SIGNUM w Golubiu – Dobrzyniu, WTZ w Brodnicy;
 7. zorganizowano Drzwi otwarte w podmiotach ekonomii społecznej:
 1. w dniach 21 – 22 września 2010 r. w spółdzielniach socjalnych INES i INOPRACA w Inowrocławiu;
 2. W Klubach Integracji Społecznej:
  • 21 września 2010 r. w Świeciu n/Osą,
  • 23 września 2010 r. w Inowrocławiu i Szumiłowie.

KONFERENCJA:

24 września 2010 r. w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Przysieku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zorganizował konferencję, na której podsumowano Pierwsze Kujawsko-Pomorskie FORUM Ekonomii Społecznej. Forum podzielono na dwie sesje: plenarną oraz prezentująca dobre praktyki. Do udziału w konferencji zaproszono prelegentów, którzy posiadają praktykę w sektorze ekonomii społecznej oraz wieloletnie doświadczenie. Podczas sesji plenarnej przedstawiono szerokie spectrum zagadnień związanych z ekonomia społeczną, bardzo istotnych z punktu widzenia kształtowania polityki w ramach ekonomii społecznej, m.in. szansę na rozwój ekonomii społecznej w kontekście uregulowań prawnych w tym zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przedstawił Pan Krzysztof Więckiewicz dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS w Warszawie; ekonomię społeczną jako innowacyjne narzędzie kształtujące lokalną politykę społeczną zreferował Pan Cezary Miżejewski, przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu zaprezentował uczestnikom konferencji rolę instytucji rynku pracy w procesie rozwoju ekonomii społecznej oraz Dyrektor ROPS w Toruniu – Dorota Wróblewska omówiła udział samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w budowaniu przestrzeni dla rozwoju ekonomii społecznej. Na konferencji pokazano też dobre praktyki: z Niemiec, które zaprezentował pan Krzysztof Balon, wysłuchano relacji p. Krzysztofa Margola z województwa warmińsko-mazurskiego a także omówiono ogólnopolski projekt pn. „Zintegrowany system wsparcia ekonomii społecznej”.

Szerokie zakres tematyczny oraz wysoki poziom merytoryczny wystąpień sprawił, że I Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej było doskonała okazją do zapoznania się z ekonomią społeczną i zrozumienia jej roli we współczesnych realiach.

Do pobrania:

 

Celem Kujawsko-Pomorskiego Forum Ekonomii Społecznej jest promocja ekonomii społecznej jako jednego z najskuteczniejszych narządzi w zakresie integracji społeczno-zawodowej grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne.  Coroczne spotkania służą integracji podmiotów ekonomii społecznej, instytucji wspierających ekonomię społeczną, samorządu. Przyczyniają się także do wymiany doświadczeń wśród lokalnych podmiotów.

Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej organizowane jest corocznie od 2010 roku.

Ewaluacja ex-ante

 • W dniu 19 sierpnia 2013 r. zakończyła się ewaluacja ex-ante Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020.)


Konsultacje projektu Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020

 • W okresie od 25 stycznia 2013 r. do 28 lutego 2013 r. trwały konsultacje projektu Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013 – 2020.

 

Uwzględniając Państwa uwagi, propozycje, opinie przygotowano sprawozdanie z przebiegu konsultacji, w którym Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ustosunkował się do uwag zgłaszanych w trakcie konsultacji.

 

Dziękujemy za aktywne uczestnictwo w konsultacjach programu.

 

W 2012 roku Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej rozpoczął prace nad opracowaniem Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013-2020.

Celem programu jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w realizacji regionalnych i lokalnych polityk publicznych  w województwie kujawsko-pomorskim.

Program wyznacza podstawowe  kierunki działań, w obszarze ekonomii społecznej. Okres realizacji programu wynika  komplementarności ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2020. Program realizuje zapis Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego zakładający przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu (Działanie 3.5.1.).

Zapraszamy do zapoznania się z Projektem Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej na lata 2013 – 2020.