• Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił linię dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską: Nr infolinii +48 47 721 75 75

strona internetowa: Ukraina - Urząd do Spraw Cudzoziemców - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 • Pomoc dla obywateli Ukrainy: gov.pl/web/udsc/ukraina

 • Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie: ua.gov.pl.

 •  Dla uchodźców z Ukrainy w województwie kujawsko–pomorskim uruchomione zostały infolinie:

/język ukraiński i rosyjski/:

+48 52 349 74 61

+48 52 349 78 02

Infolinie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00.

/język polski/:  

+48 52 587 27 71

Infolinia czynna 24h na dobę

 

 • Uruchomiono strony internetowe z niezbędnymi informacjami, które są obsługiwane w języku ukraińskim i w języku polskim:

https://cudzoziemiec.bydgoszcz.pl/aktualnosci/informacje-dla-obywateli-ukrainy/

https://www.pomagamukrainie.gov.pl/

 

 • PUNKTY INFORMACYJNE dla obywateli Ukrainy szukających pomocy w województwie kujawsko-pomorskim:
  • Dworzec PKP w Bydgoszczy
  • Dworzec PKP Toruń Główny

 • PUNKTY RECEPCYJNE:
  • BYDGOSZCZ
   • Stadion Zawisza Bydgoszcz
    • Gdańska 163, czynny w godz. 10:00 - 20:00
   • Młyny Rothera
    • Mennica 10, czynny w godz. 10:00 - 20:00
  • TORUŃ:
   • Hotel Kopernik przy ul. Wola Zamkowa 16

 

Uruchomiono specjalny adres e-mail dla osób, które chcą wesprzeć cudzoziemców przybywających z Ukrainy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/lista-adresow-punktow-zbiorek-darow-dla-uchodzcow-z-ukrainy
na stronie znajdziesz:

Lista adresów punktów zbiorek darów dla uchodźców z Ukrainy

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

 

 

PROJEKT GRANTOWY „POMAGAMY SKUTECZNIE”

Projekt „Pomagamy skutecznie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Całkowita wartość projektu:  18 874 619,68 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE   15 907 529,46 zł

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

DZIAŁANIA

Wsparcie grantowe przeznaczono na:

 1. dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników dps, pracujących bezpośrednio
  z pensjonariuszami
 2. zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników dps.

W ramach projektu ww. pomocą zostaną objęte Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01 czerwiec 2020 r.  – 31 grudzień 2020 r.

 

BENEFICJENT PROJEKTU:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Toruniu

 

GRANTOBIORCY:

Domy Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego:

 • jednostki samorządu terytorialnego – podmiot/organ prowadzący DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 54 ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się
  w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

EFEKTY:

Ochrona osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 – mieszkańców DPS oraz personelu, zapobieganie i ograniczenie źródła zakażeń.

 

PODSUMOWANIE:

Wsparcie w walce z epidemią COVID-19

W ramach projektu „Pomagamy skutecznie” objęto wsparciem 49 Domów Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego w formie dodatków do wynagrodzeń dla personelu oraz w formie zakupu środków ochrony, w tym:

Łącznie Domy Pomocy Społecznej  wydatkowały kwotę 17 082 087,61 zł, w tym na:

- dodatki do wynagrodzeń: 8 408 355,22 zł dla 2340 pracowników.

- środki ochrony: 8 857 120,23 zł dla ok. 2320 osób.

Ze środków ochrony zakupiono m.in. płyny dezynfekujące do rąk i do powierzchni, rękawiczki, maseczki, kombinezony, maty dezynfekujące itp.

 

Tytuł projektu: Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – etap II

 

Beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego (lider projektu).

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 15 podmiotami leczniczymi:

 • Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 • Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.
 • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
 • Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
 • Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
 • Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 • Nowy Szpital Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie
 • Nowy Szpital w Nakle i Szubinie Spółka z o.o.
 • Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika
 • Szpital Powiatowy w Chełmży Spółka z o.o.
 • Szpital Tucholski Spółka z o.o.
 • Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza
 • Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 • Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza Browicza

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działanie 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną.

Okres realizacji projektu:

luty 2020 r. – grudzień 2023r.

Całkowita wartość projektu:

  77 692 387,67

Kwota dofinansowania EFRR:

  69 724 786,14 zł    

               

Cel projektu:

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2.

Grupa docelowa projektu:

pacjenci oraz personel podmiotów leczniczych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Zadania realizowane w ramach projektu:

 • Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla podmiotów leczniczych będących partnerami w projekcie.
 • Zakup pozostałego wyposażenia medycznego i niemedycznego dla podmiotów będących partnerami w projekcie niezbędnego do realizacji usług medycznych świadczonych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii choroby COVID-19 wywołanej koronawirusem.
 • Modernizacja i przebudowa szpitali na potrzeby świadczenia usług medycznych.

  

  

W tym miejscu mogą Państwo zapoznać się z dokumentami modeli pracy kooperacyjnej dla trzech typów gmin: wiejskiej, miejsko-wiejskiej i dla miast pow. 20 tys. mieszkańców. Znajduje się tu zarówno „Księga rekomendacyjna” – opracowanie wszystkich modeli, jak również wzory dokumentów pozwalające na praktyczne wdrożenie modeli w gminie.

 

Księga rekomendacyjna [pdf, 6 887KB]

Założenia prawne współpracy instytucji [pdf, 260KB]

_

_

Dla pełniejszego zrozumienia założeń poszczególnych modeli powstały filmy, które przybliżają tematykę kooperacji i wskazują na cechy modeli dla poszczególnych typów gmin.

Reportaż Makroregionu II, wskazuje idee kooperacji w gminach miejsko-wiejskich, a w szczególności rolę poszczególnych instytucji i ekspertów zaangażowanych w budowanie Modelu

https://www.youtube.com/watch?v=7KLmGBw4kCw

Merytoryczne założenia poszczególnych modeli możemy poznać w filmach dla:
 1. gmin wiejskich:
  1. Założenia merytoryczne modelu - https://www.youtube.com/watch?v=-z-Ij1Dp56Q
  2. Model z perspektywy pracownika - https://www.youtube.com/watch?v=m45pLG4T6bI
 2. gmin miejsko-wiejskich:
  1. Założenia merytoryczne modelu - https://www.youtube.com/watch?v=06iA-4kOTsI
  2. Model z perspektywy pracownika - https://www.youtube.com/watch?v=CPZTYrSVgNM
 3. gmin miejskich:
  1. Założenia merytoryczne modelu - https://www.youtube.com/watch?v=XLilz3kclOQ
  2. Model z perspektywy pracownika - https://www.youtube.com/watch?v=pdLYcto1Tdw

W filmie „ Polityka społeczna czyli jak nauka wspiera praktykę?” ukazana została korelacja nauki z praktyką w kontekście kooperacji:
 1. https://www.youtube.com/watch?v=uSTSeMqnwi4
 2. https://www.youtube.com/watch?v=v9NzPOsIUg4 - film w wersji angielskiej

Modele Kooperacji

Schemat modelu kooperacji w gminach wiejskich [pdf, 123KB]

Harmonogram wdrażania modelu kooperacji w gminach wiejskich [pdf, 87KB]

Publikacja modelu kooperacji w gminach wiejskich [pdf, 1 950KB]

Zadania osób kluczowych [pdf, 227KB]

Proponowane standardy wspołpracy zdalnej [pdf, 372KB]

Wzór zgłoszenia kooperacji do ROPS [pdf, 78KB]

Wzór porozumienia dotyczącego wdrażania modelu kooperacji [pdf, 320KB], [docx, 83KB]

Wzór porozumienia dotyczacego współpracy PZK [pdf, 223KB], [docx, 95KB]

Wzór porozumienia dotyczacego współpracy WZK [pdf, 179KB], [docx, 83KB]

Sposób opracowania i wzór listy aktywności usług [pdf, 191KB], [docx, 135KB]

Wzór zgody rodziny [pdf, 295KB], [docx, 130KB]

Wzór karty oczekiwań [pdf, 196KB], [docx, 127KB]

Wzór indywidualnego programu współpracy [pdf, 210KB], [docx, 120KB]

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

https://www.youtube.com/watch?v=5nDuYmB71mA

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji (ROPS Rzeszów)

https://www.youtube.com/watch?v=LBE9ht89DT0

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1Edbp0S-j3A&t=3s
 2. https://www.youtube.com/watch?v=jm4weHbxuuw

Filmy i reportaże z trzech MODELI KOOPERACJI przygotowane przez Centrum Badań nad Rodziną UMK z Torunia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mDvbRv5_ezjjZEACUuL701jSocqzHlNR?usp=sharing

Schemat modelu [pdf, 303KB]

Podręcznik wdrażania modelu kooperacji w gminach miejsko-wiejskich [pdf, 1 371KB]

Zadania instytucji [pdf, 226KB]

Narzędzie służące do diagnozy problemów społecznych występujących na terenie gminy. Zawiera wykaz problemów społecznych, do których osoba sporządzająca mapę wskazuje natężenie ich występowania. Dokument jest edytowalny, co oznacza, że można dopisać problem, który nie został ujęty w narzędziu. Wskazanie natężenia problemów określi te z nich, które są szczególnie dotkliwe w danej gminie. Mapę sporządza osoba przygotowująca diagnozę, natomiast nie powinna uwzględniać wyłącznie opinii osoby sporządzającej lecz również pozostałych pracowników OPS.

Mapa problemów klientów [docx, 46KB]


Narzędzie do wykorzystania po analizie zasobów instytucjonalnych na terenie gminy, pozwalające na refleksję dotyczącą dotychczasowej współpracy (lub jej braku) z instytucjami. Określa wyłącznie współpracę lub jej brak.

Karta oceny współpracy międzyinstytucjonalnej [docx, 44KB]


Narzędzie pozwalające z jednej strony na identyfikację instytucji i podmiotów pomocowych w gminie i powiecie, z drugiej zaś na określenie zależności i wzajemnych relacji. Pozwoli na odpowiedź na pytania: z kim współpracujemy? kto inicjuje współpracę? jaka jest intensywność kontaktów? itd.

Analiza sieci instytucji pomocowych w gminie [docx, 76KB]


Kolejna propozycja narzędzia określającego dotychczasową współpracę z instytucjami na terenie gminy poszerzona o ocenę tej współpracy na skali. Zawiera obszar działań podnoszących jakość współpracy.

Ocena dotychczasowej współpracy [docx, 43KB]

Scenariusz spotkania z instytucjami [docx, 50KB]

Zgłoszenie do ROPS [docx, 54KB]

Propozycje porozumień PZK [docx, 52KB]

Narzędzie służące wspólnej diagnozie sytuacji danej osoby/rodziny. Pozwoli członkom GGK – czyli różnym specjalistom na zebranie informacji o osobie, analizie sytuacji, wybranie najbardziej korzystnego rozwiązania, wraz ze sposobem jego wdrażania i ewaluacji.

Przygotowanie instytucji do wspólnej diagnozy [docx, 44KB]


Karta pracy z rodziną [docx, 51KB]


Monitoring pracy z osobą / rodziną [docx, 43KB]


Propozycja narzędzia służącego podziałowi zadań w ramach pracy z daną osobą/rodziną.

Plan kooperacji instytucji [docx, 43KB]

Przykład działań pracownika socjalnego w pracy z rodziną, w której występuje potrzeba wzmocnienia w zakresie realizacji funkcji opiekuńczo – wychowawczej z uwzględnieniem wszystkich etapów postępowania metodycznego [pdf, 423KB]

Film informacyjno-edukacyjny na temat Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. podlaskim

https://www.youtube.com/watch?v=5nDuYmB71mA

Film informacyjno-edukacyjny podsumowujący efekty współpracy podmiotów w ramach testowania Modelu kooperacji (ROPS Rzeszów)

https://www.youtube.com/watch?v=LBE9ht89DT0

Film informacyjno-edukacyjny na temat współpracy w Modelu Kooperacji w Gminach Wiejskich zrealizowany w woj. lubelskim

 1. https://www.youtube.com/watch?v=1Edbp0S-j3A&t=3s
 2. https://www.youtube.com/watch?v=jm4weHbxuuw

Filmy i reportaże z trzech MODELI KOOPERACJI przygotowane przez Centrum Badań nad Rodziną UMK z Torunia:

https://drive.google.com/drive/folders/1mDvbRv5_ezjjZEACUuL701jSocqzHlNR?usp=sharing

Schemat pracy Modelem [pdf, 325KB]

Model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin dla gmin miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców [pdf, 1 686KB]

Załącznik nr 1 - Karty korzysci [pdf, 254KB]

Załącznik nr 2 - Warunki wdrożenia Modelu KOOPERACJE 3D w OPS - procedury komunikacji [pdf, 201KB]

Załącznik nr 3 - Warunki wdrożenia Modelu KOOPERACJE 3D w OPS - zasoby kadrowe w Modelu [pdf, 223KB]

Załącznik nr 4 - Warunki wdrożenia Modelu KOOPERACJE 3D w OPS - wzmacnianie współpracy międzypracowniczej [pdf, 238KB]

Załącznik nr 5 - Wybrane przesłanki przejścia do pracy z osobą/rodziną w formule ZZK na poszczególnych etapach metodycznego działania [pdf, 183KB]

Załącznik nr 6 - Monitoring i ewaluacja na poziomie ZZK w Modelu KOOPERACJE 3D - instrukcja do przeprowadzania badań ewaluacyjnych [pdf, 189KB]

Załącznik nr 7 - Projekt socjalny w Modelu KOOPERACJE 3D [pdf, 165KB]

Deklaracja przystąpienia do PZK [pdf, 280KB], [docx, 63KB]

Karta usług kooperanta [pdf, 242KB], [docx, 61KB]

Kwestionariusz oceny współpracy międzysektorowej i międzyresortowej pracowników OPS [docx, 66KB]

Kwestionariusz oceny współpracy międzyorganizacyjnej pracowników OPS [doc, 37KB]

Model k3d - lokalny koszyk usług [xls, 151KB]

Ocena współpracy międzyorganizacyjnej i międzyresortowej pracowników OPS [pdf, 1 261KB], [docx, 70KB]

Ramowy regulamin PZK [pdf, 2 602KB], [docx, 72KB]

Scenariusz spotkania formalizujacego PZK [pdf, 215KB]

Scenariusz spotkania inicjującego PZK [pdf, 249KB]

Scenariusz spotkania PZK [pdf, 194KB]

Upoważnienie dla kierownika OPS [pdf, 236KB], [docx, 60KB]

Wzory dokumentów do ewaluacji PZK [pdf, 193KB], [docx, 46KB]

Aktualizacja indywidualnego planu współpracy [pdf, 290KB], [docx, 61KB]

Indywidualny plan współpracy [pdf, 278KB], [docx, 61KB]

Karta monitoringu i ewaluacji projektu socjalnego [pdf, 244KB], [docx, 51KB]

Karta projektu socjalnego [pdf, 939KB], [docx, 54KB]

Monitoring ewaluacja działań ZZK [pdf, 238KB], [docx, 61KB]

Protokół posiedzenia ZZK [pdf, 272KB], [docx, 61KB]

Przewodnik po działaniach do zorganizowania spotkania ZZK [pdf, 655KB]

Scenariusz drugiego i kolejnych spotkań ZZK [pdf, 942B]

Scenariusz pierwszego spotkania ZZK [pdf, 1 598KB]

Wzory dokumentów do ewaluacji ZZK [pdf, 486KB], [docx, 85KB]

Zaproszenie na spotkanie ZZK [pdf, 250KB], [docx, 24KB]

_

_

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zachęcamy osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa do zapoznania się z ofertą projektu pn. „Trampolina 3”, w ramach którego oferujemy szeroki wachlarz działań dla młodzieży, wobec której zastosowano sądowy środek wychowawczy.

 

Czas trwania projektu: 01.07.2021r. do: 30.06.2023r.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 56-657-14-79

  

Do pobrania:

Informacja o projekcie pn. „Trampolina 3” [docx, 56KB]

 

Tytuł projektu: Trampolina 3

 

Beneficjent projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Aditius”
 • Powiat Inowrocławski
 • Gmina Miasto Włocławek
 • Powiat Nakielski
 • Powiat Mogileński

 

Realizatorzy z ramienia Partnerów:

 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kruszwicy
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy we Włocławku
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Samostrzelu
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Strzelnie
 • Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Bielicach

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.2 Aktywne włączenie młodzieży objętej sądowym środkiem wychowawczym lub poprawczym.

 

Okres realizacji projektu: 1.07.2021 – 31.12.2023 r.

 

Całkowita wartość projektu: 8 998 543,41 zł

 

Kwota dofinansowania z UE: 7 648 761,89 zł                   

 

Cel projektu: Wzrost aktywności społecznej, edukacyjnej i zawodowej oraz zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym tj. 395 osób objętych sądowym środkiem wychowawczym, a także wzrost umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju młodzieży u 150 osób z otoczenia młodzieży objętej projektem, z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2023 r.

 

Uczestnicy projektu: osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego oraz otoczenie młodzieży.

 

Oferowane formy wsparcia: Uczestnicy otrzymają wsparcie indywidualne i grupowe prowadzące do kompleksowej aktywizacji społeczno-zawodowej poprzez zapoznanie
z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego, organizację zajęć sportowych, działania terapeutyczne oraz działania wzmacniające kompetencje społeczne i edukacyjno-zawodowe, a także poprzez wsparcie skierowane do ich otoczenia.

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

 • opieka wykwalifikowanej kadry specjalistów, tj. opiekunów i specjalistów ds. resocjalizacji;
 • zajęcia profilaktyczno-wychowawcze mające na celu zapoznanie z alternatywnymi formami spędzania czasu wolnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: m.in. wyjścia do kina, teatru, na koncerty, paintball, do lokalnych ośrodków kultury oraz bibliotek;
 • zajęcia z zasad racjonalnego odżywiania się;
 • zajęcia dziennikarsko-fotograficzne;
 • organizacja zajęć sportowych;
 • obozy resocjalizacyjno-terapeutyczne;
 • spotkania z psychologiem, socjoterapeutą, doradcą zawodowym i edukatorami;
 • kursy oraz szkolenia zawodowe;
 • konferencje metodyczne dla kuratorów będących otoczeniem uczestników projektu.

Dzięki wykorzystaniu infrastruktury województwa kujawsko-pomorskiego prowadzonych będzie 17 Młodzieżowych Centrów skupiających młodzież objętą sądowym środkiem wychowawczym. Wsparcie udzielane jest także wychowankom Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.

 

 

Osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 zachęcamy do udziału w projekcie, pn. Rodzina w Centrum 3, w ramach którego świadczone jest wsparcie dla członków rodzin zastępczych i naturalnych przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2023

Projekt realizowany na terenie całego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

RODZINA W CENTRUM 3 – WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I NATURALNYCH Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wraz z Powiatowymi  Centrami Pomocy Rodzinie
z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bydgoszczy zachęcają osoby korzystające ze Wspierania Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 do wzięcia udziału w projekcie, pn. Rodzina w Centrum 3, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działające w województwie kujawsko-pomorskim Centra Wspierania Rodzin świadczą do 31 grudnia 2023 roku szereg bezpłatnych form wparcia rodziny, w tym m.in.:poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, logopedyczne, psychiatryczne), mediację i terapię rodzinną, warsztaty/szkolenia dla rodziców (naturalnych i zastępczych), warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy Wspierania, superwizje, diagnoaza i terapia FAS.

Głównym odbiorcą zaplanowanych działań są osoby przebywające w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, osoby opuszczające pieczę zastępczą, osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w tym objęte wsparciem asystenta rodziny) ze szczególnym naciskiem na osoby kwalifikujące się do otrzymania Wspierania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

 

Rekrutację do projektu prowadzą oraz szczegółowych informacji udzielają:

CENTRA WSPIERANIA RODZIN

DNI/GODZINY
PRACY

POWIAT

Centrum Wspierania Rodzin
MOPS Bydgoszcz

ul. Toruńska 272

85-831 Bydgoszcz

tel. 52 330 12 92; 885 550 292

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Miasto Bydgoszcz

Centrum Wspierania Rodzin
MOPR Grudziądz z siedzibą:

Grudziądzkiego Centrum Caritas,
ul. Klasztornej 6

86-300 Grudziądz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 56 642 85 87

 

Miasto Grudziądz

Centrum Wspierania Rodzin
MOPR Toruń

ul. Konopnickiej 13

87-100 Toruń

tel. 511 817 530

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Miasto Toruń

Centrum Wspierania Rodzin
MOPR Włocławek

ul. Ogniowa 8/10

87-800 Włocławek

tel. 54 423 23 51

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn, śr. czw. – 7.30-15.30;

wt. 7.30-16.00;

pt. 7.30-15.00;

Miasto Włocławek

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR Aleksandrów Kujawski

ul. Sikorskiego 3

87-700 Aleksandrów Kujawski

tel. 54 282 61 54 wew. 114; 509 379 876; 514 542 555

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat aleksandrowski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR Brodnica

ul. Mickiewicza 1

87-300 Brodnica

tel. 56 49 541 20; 502 115 743

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat brodnicki

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR Bydgoszcz

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

tel. 52 583 54 07,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat bydgoski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR Chełmno

ul. Słowackiego 3

86-200 Chełmno

tel. 56 677 24 25

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat chełmiński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Golub-Dobrzyń
ul. Koppa 1

87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 54 76, 784 301 266

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.00-15.00

Powiat golubsko-dobrzyński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Grudziądz
ul. Małomłyńska 1
86-300 Grudziądz
tel. 56 462 29 39
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat grudziądzki

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Inowrocław
ul. Mątewska 17
88-100 Inowrocław
tel. 52 359 22 56; 52 359 22 58

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30 – 15.30

Powiat inowrocławski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Lipno

ul. Plac 11 Listopada 9

87-600 Lipno

tel. 54 306 61 06

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30 - 15.30

Powiat lipnowski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Mogilno

ul. Ogrodowa 10, 88 - 300 Mogilno

tel. 52 588 83 90

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn. śr. czw. 7.30-15.30;

wt. 7.30-17.00;
pt. 7.30-14.00;

Powiat mogileński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Nakło

Dąbrowskiego 46

89-100 Nakło nad Notecią

tel. 52 325 17 20; 603 346 242

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-14.30

Powiat nakielski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Radziejów

ul. Kościuszki 58

88-200 Radziejów

tel. 54 285 35 43

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat radziejowski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Rypin

ul. Warszawska 38A

87-500 Rypin

tel. 54 280 36 41

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat rypiński

1.        Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Sępólno Krajeńskie

ul. Młyńska 42

89-400 Sępólno Krajeńskie

Tel. 52 389 85 01,  52 389 75 75

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2.        Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Więcbork

Aleja 600-lecia 9,

89-410 Więcbork,

tel. 52 389 85 01, 52 389 75 75,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

pn.-pt.
7.00-15.00

Powiat sępoleński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Świecie

ul. Sądowa 18

86-100 Świecie

tel. 52 568 32 04

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat świecki

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Toruń

ul. Matejki 63A

87-100 Toruń

tel. 698 010 273

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn-so. 8.00 – 21.00

Powiat toruński

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Tuchola

ul. Kościuszki 16

89-500 Tuchola

tel.  52 559 20 18

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30-15.30

Powiat tucholski

Centrum Wspierania Rodziny
PCPR
Wąbrzeźno

ul. Wolności 44

87-200 Wąbrzeźno

tel. 56 688 24 50-57 wew. 135; kom. 533 198 565

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn. śr. czw. 7.30 -15.30;

wt. 7.30 do 16.30;

pt. 7.30 do 14.30;

Powiat wąbrzeski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Włocławek

ul. Brzeska 15

87-800 Włocławek

tel. 54 231 02 84

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn. 7.30-17.30;

wt. 8.00 - 17.30;

śr. czw. 7.30-16.30;

pt. 7.30-16.00;

Powiat włocławski

Centrum Wspierania Rodzin
PCPR
Żnin

ul. Szpitalna 32

88 – 400 Żnin

tel. 52 30 30 169

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

7.30 - 15.30

Powiat żniński

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Bartkiewiczówny 93

87-100 Toruń

tel. 56 657 14 64

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pn. śr. czw. 7.30-15.30;

wt. 7.30-17.00;

pt. 7.30-14.00;

Województwo kujawsko-pomorskie

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ROPS w Toruniu.

 

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym  informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu, przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, zwanym dalej „Ośrodkiem”.

 2. W Ośrodku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i/lub pod nr tel.: 56 657 14 66.

 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań Ośrodka na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • art. 9 ust. 2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 • ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 125, z 2022 r. poz. 1700.),

 • uchwały nr 27/99 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 29 stycznia 1999 roku w sprawie utworzenia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej,

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668),

 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ((Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964),

 • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 oraz z 2017 r. poz. 60),

 • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1),

 • ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176),

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 1. Nie przekazujemy danych osobowych do krajów trzecich (poza EOG) lub organizacji międzynarodowych. Nigdy nie podejmujemy działań, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom administracji publicznej  w zakresie niezbędnym do wykonania obowiązków ciążącym na Ośrodku. Dane osobowe mogą być powierzane również podmiotom wspierającym Ośrodek w zakresie obsługi teleinformatycznej, technicznej, szkoleniowej, ubezpieczeniowej oraz nadzorującym (np. audyty, kontrole, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego).

 3. Dane osobowe, w zależności od sprawy, będą przechowywane przez okres określony w Instrukcji Kancelaryjnej, o której mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r., w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

 • ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej;

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

 • niezbędnych do wykonania umowy;

 • w innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w celach określonych w treści zgody.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu i na polecenie administratora na podstawie podpisanych umów lub innego instrumentu prawnego. Ponadto dane osobowe mogą otrzymywać organy publiczne w ramach konkretnego postępowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okresy niezbędne do realizacji wskazanych w pkt. 6 celów przetwarzania oraz archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 15 Rozporządzenia);

 • prawo żądania sprostowania danych osobowych, gdy dane są nieprawidłowe, poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 Rozporządzenia);

 • prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 Rozporządzenia);

 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 Rozporządzenia);

 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia);

 • sprzeciw wobec przetwarzania danych (art. 21 Rozporządzenia) opartym na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym, w tym na profilowaniu.

11. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy przetwarzanie danych osobowych przez administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

13. W sytuacji gdy podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta umowa, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody, podanie danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.

14. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą poddane profilowaniu.

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z siedzibą w Toruniu, przy ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, zwanym dalej „Ośrodkiem”.

 2. W Ośrodku wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod następującym adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  i/lub pod nr tel.: 56 657 14 66.

 3. Zasady stosowania monitoringu wizyjnego dotyczą siedziby głównej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93 oraz Punktu opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 27/29,

 4. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie siedziby głównej Ośrodka i ograniczenia zachowań i sytuacji konfliktowych, zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu podopiecznych, pensjonariuszy i pracowników na terenie Punktu oraz zabezpieczenia mienia, w oparciu o art. 6 ust 1 lit. f RODO oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

 5. Monitoringiem wizyjnym objęte są:

- budynek siedziby głównej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93 (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia i miejsca istotne z uwagi na bezpieczeństwo Ośrodka) oraz obszar wokół budynku;

- budynki Punktu opieki dla osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy w Toruniu, ul. Skłodowskiej-Curie 27/29 (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia i miejsca istotne z uwagi na bezpieczeństwo Punktu) oraz obszar wokół budynków;

 1. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania;

 2. Rejestrowane przez kamery systemu dane nie mogą naruszać zasad godności osobistej oraz prawa do prywatności, a rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz;

 3. Monitor i rejestrator monitoringu przechowywane są w pomieszczeniu zabezpieczonym przed nieuprawnionym dostępem, w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu bądź kradzieży.

 4. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;

 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa;

 6. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;

 7. Wobec Państwa osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.