Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-17

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych oraz brak jest dostępności tłumacza języka migowego;
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań;
 • część z opublikowanych dokumentów tekstowych nie jest dostępna cyfrowo, zostały przygotowane w oparciu o zasady przyjęte w komórkach organizacyjnych, które formalizowały ich formę oraz treść;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 56 657 14 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każda taka prośba i informacja przekazana przy użyciu wyżej wymienionych kontaktów zostanie przekierowana do odpowiedniej komórki organizacyjnej lub osoby, odpowiedzialnej za dostępność cyfrową strony internetowej, której będzie dotyczyło zapytanie.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dodatkowe informacje dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa posiada narzędzia dzięki którym materiały publikowane na stronie są czytelniejsze dla osób słabiej widzących. Narzędzia te pozwalają na:

 • zmianę kontrastu;
 • zmianę szerokości układu strony;
 • zmianę wielkości czcionki;
 • zmianę odstępu między literami.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku prowadzi jedno wejście. Obok wejścia znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich. Szerokość drzwi jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Drzwi na parterze są chronione przez system kontroli dostępu. Przy drzwiach na ścianie jest domofon służący do kontaktu i przywołania pracownika ROPS.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Korytarze wewnątrz budynku posiadają szerokość co najmniej 120cm.

Istniejąca winda uniemożliwia poruszanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, po prawej stronie wejścia do budynku.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsca parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem na zasadach określonych w art. 20a i 20b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2019.1172 tj. z dnia 25.06.2019 r.).

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw administracyjnych mogą skorzystać z pomocy pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, znających język migowy.


W celu załatwienia Państwa sprawy należy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych).
Można to zrobić za pomocą:

 • oświadczenia (doc, 30KB) i przesłać go mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ;
 • lub poprzez e-PUAP;
 • lub można go złożyć osobiście w kancelarii Ośrodka pod adresem: ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń, III piętro, pokój nr 308.

Osoba uprawniona (niesłysząca) w celu komunikowania się z urzędem może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu porozumiewania się w załatwieniu jego spraw w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu. Za pośrednictwem takiej osoby można zgłosić swoją wizytę z trzydniowym wyprzedzeniem pod nr telefonu: (56) 657-14-60.


Świadczenie tłumacza jest bezpłatne dla osoby uprawnionej.


Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się; Dz. U. Nr 209, poz. 1243) z usługi mogą skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, 721 z późn. zm.).

GRANTY NA DOPŁATY DO WYNAGRODZEŃ ORAZ ZAKUP ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ DLA PRACOWNIKÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w  Toruniu zaprasza do składania wniosków w ramach projektu, pn. Pomagamy skutecznie.

 

Wsparcie grantowe w ramach ogłoszonego naboru kierowane jest wyłącznie do domów pomocy społecznej z województwa kujawsko-pomorskiego, posiadających wpis w rejestrze Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko- Pomorskiego, prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko- Pomorskiego.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

  

Program Operacyjny:

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. 

 

Oś Priorytetowa:

II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

 

Działanie:

Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

I. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

W ramach grantu można sfinansować: 

 1. dodatki do wynagrodzeń personelu domów pomocy społecznej, pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w trakcie pandemii COVID-19 (z wyłączeniem personelu medycznego, tj. lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych) – maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosi 1.450,00 zł. obejmująca wynagrodzenie brutto pracownika wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego;
 2. zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników domów pomocy społecznej – maksymalna miesięczna kwota na zakup i dostawę środków ochrony osobistej wynosi 1.428,00 zł. brutto dla pracownika (z wyłączeniem personelu medycznego, tj. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych).

 

Maksymalny okres dopłaty – 3 wybrane miesiące w okresie wrzesień – grudzień 2020 r.  

 

II. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosków są:

 • jednostki samorządu terytorialnego – podmiot/organ prowadzący DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 54 ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

III.TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Nabór wniosków jest naborem otwartym, prowadzonym w trybie ciągłym, nie później jednak niż do dnia 4 września 2020 r.

Granty udzielane będą do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie DPS.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantu, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

  

IV.SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.rops.torun.pl (zakładka projektu- Pomagamy skutecznie), wypełnić i złożyć w jednej z niżej wymienionych form:

 • na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – zeskanowany, a wcześniej wydrukowany, opieczętowany  i  podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy oraz niezwłocznie złożyć, oryginał wniosku  w formie papierowej w zamkniętej kopercie, na adres:

   

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

  87-100 Toruń, ul. Bartkiewiczówny 93, z adnotacją:

  „POMAGAMY SKUTECZNIE– wniosek o przyznanie grantu.”

   

 • poprzez ePUAP - podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wnioskodawcy podpisem kwalifikowanym.

 

Uwaga: o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku w formie skanu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez e-PUAP.

 

Wnioski w formie papierowej można składać w godzinach pracy urzędu, tj. w dni robocze od 7:30 do 15:30 w poniedziałki, środy, czwartki, od 7.30 do 17.00 we wtorki oraz od 7.30 do 14.00 w piątki w Sekretariacie ROPS w Toruniu, ul. Bartkiewiczówny 93, III piętro.

 

 VI.PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy pod nr telefonów 56 657 14 64 oraz  56 657 14 78.

 

 

> Dokumenty do pobrania <

 

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków.

 Granty Covid - 19

 

Dopłaty do wynagrodzeń

 

Dopłaty do wynagrodzeń dla POW

 

 

GRANTY NA DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do składania wniosków na granty w ramach projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Cel projektu:

Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 1.03.2020 do 31.12.2020 r.

 

Oś priorytetowa:

RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo

 

Działanie:

RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

 

Poddziałanie:

RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych

  

I.NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ GRANT?

Na dopłaty do wynagrodzenia dla pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych i zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie gmin oraz dla pracowników schronisk dla osób bezdomnych w związku z wykonywaniem przez nich pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania, w celu zatrzymania ich odpływu.

 

II.WYSOKOŚĆ DOPŁATY DO WYNAGRODZENIA

Maksymalna wysokość dopłaty do wynagrodzenia na 1 etat miesięcznie wynosi 1.000,00 zł brutto wraz z kosztami ponoszonymi przez pracodawcę oraz zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Maksymalny okres dopłaty  - 3 miesiące (maj, czerwiec, lipiec).

 

III. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

O grant mogą się ubiegać:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (należy rozumieć zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak i ich jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną, a także ich jednostki nieposiadające osobowości prawnej, działające w imieniu danej jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego upoważnienia) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego prowadzące domy pomocy społecznej, schroniska dla osób bezdomnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek lub zatrudniające pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w środowisku na terenie danej jednostki,
 2. organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne, podmioty ekonomii społecznej (w tym przedsiębiorstwa społeczne), przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego: domy pomocy społecznej, schroniska dla osób bezdomnych, zakłady opiekuńczo-lecznicze lub zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze posiadające wymagane prawem zezwolenie na prowadzenie działalności lub zatrudniające pracowników wykonujących usługi opiekuńcze w środowisku na zlecenie jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

UWAGA! Z możliwości ubiegania się o grant wyłączone są podmioty, które w ramach zawartego Partnerstwa we wniosku o dofinansowanie projektu pt. "Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” otrzymają środki na wsparcie za pośrednictwem swoich organów prowadzących.

 

IV.TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem przyznawania grantu, który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Termin składania wniosków: od 25.05.2020r. do 30.06.2020r.

Nabór ma charakter otwarty. Wnioski ocenianie będą na bieżąco według kolejności wpływu.

 

V.SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o przyznanie grantu należy pobrać ze strony www.rops.torun.pl (zakładka GRANTY-COVID-19), wypełnić i złożyć:

 • w sposób elektroniczny w wersji edytowalnej (nie PDF) za pośrednictwem ePUAP epup.gov.pl podpisując podpisem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym,

lub

 • w formie papierowej na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, ul. Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń (wcześniej ten sam podpisany dokument należy zeskanować do wersji .pdf i wraz z wersją edytowalną przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

VI.PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE NABORU

Dodatkowe informacje na temat naboru wniosków można uzyskać u Grantodawcy.

Osoby do kontaktu:

 1. Aleksander Jarzemski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 571 293 182
 2. Radosław Kowalski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 501 604 113

  

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zastrzega sobie możliwość zamknięcia naboru w dowolnym momencie bez rozstrzygnięcia. W takim przypadku Wnioskodawcom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu przygotowania i złożenia wniosków

 

 

Pliki do pobrania:

 

 

Tytuł projektu:Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Beneficjenci projektu:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu
 • Powiaty i Gminy na prawach powiatu z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
 • Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Okres realizacji projektu: 01.03.2020 r. – 31.10.2023 r.

Całkowita wartość projektu: 39 122 539,37 zł

Kwota dofinansowania UE: 33 254 158,46 zł                   

Cel projektu: Podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki Covid-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
w okresie od 01.03.2020 r. do 31.10.2023 r.

Grupa docelowa projektu:

 • Podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupów środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego
  z COVID-19 :

- gminy otrzymujące środki ochrony i materiały dla osób świadczących usługi opiekuńcze oraz dla lokalnych przedsiębiorców prowadzących małą działalność w branży spożywczej,

- domy pomocy społecznej publiczne i niepubliczne,

- niepubliczne ZOL/ZPO,

- schroniska,

- noclegownie,

- komenda wojewódzka policji,

- komenda wojewódzka straży pożarnej,

- warsztaty terapii zajęciowej,

- zakłady aktywności zawodowej,

- środowiskowe domy samopomocy,

- powiatowe centra pomocy rodzinie,

- placówki opiekuńczo-wychowawcze POW,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka
w Toruniu,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 im. Louisa Braille'a
w Bydgoszczy,

- Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy,

-całodobowe podmioty zaangażowane w realizację usług społecznych, w tym opiekuńczych na rzecz osób potrzebujących wsparcia oraz podmioty reintegracji społecznej,

- Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu,

- Dzienne Domy Pobytu.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:

 • Wsparcie instytucji pomocy społecznej, służb mundurowych – środki ochrony oraz inne materiały mające zapewnić bezpieczeństwo dostarczane będą do osób świadczących usługi opiekuńcze, służb mundurowych oraz przedsiębiorców na terenie wszystkich powiatów partnerskich w województwie kujawsko-pomorskim,
 • Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej:

 -  finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne,
w tym opiekuńcze, w szczególności dla pracowników publicznych DPS oraz schronisk i ZOL, prowadzonych przez powiaty oraz dla pracowników POW u partnerów;

- udzielanie grantów na dopłaty do wynagrodzeń dla osób świadczących usługi społeczne, tj. gminom realizującym usługi opiekuńcze, podmiotom świadczącym usługi opiekuńcze na rzecz gmin, ZOLom/ZPO, schroniskom, noclegowniom dla bezdomnych prowadzonym przez NGOsy, niepublicznym DPS, niepublicznym placówkom opiekuńczo-wychowawczym,

- zakup testów na obecność koronawirusa (genetycznych i/lub immunologicznych/kasetkowych) dla osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze w warunkach epidemiologicznych.

 

 

Kalkulacja budżetowa dla Partnerów w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”