Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany jest w 19 powiatach ziemskich i 4 grodzkich naszego województwa Miejscem realizacji wsparcia są Centra Wspierania Rodzin, a usługi świadczone rodzinom opierają się na trzech filarach:

 

I FILAREM jest świadczenie bezpośredniego wsparcia rodzinom zastępczym oraz przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w czterech miastach na prawach powiatu zostały utworzone i funkcjonują Centra Wspierania Rodzin (łącznie 23 Centra), specjalnie przygotowane miejsca przyjazne rodzinom, w których mogą być realizowane działania na ich rzecz.

W każdym z tych Centrów zatrudnieni są specjaliści, których zadaniem jest organizacja procesu wsparcia począwszy od diagnozy sytuacji rodziny, poprzez określenie planu wsparcia po realizację działań na rzecz rodziny przy wykorzystaniu form dostępnych w ramach projektu. Ich rolą jest utrzymanie stałego kontaktu z rodzinami, zaangażowanymi podmiotami i środowiskiem lokalnym.

Centrum oferuje rodzinom (przede wszystkim zastępczym) bogaty wachlarz różnych form wsparcia, od specjalistycznego poradnictwa, mediacji i terapii dla rodzin, poprzez różnego rodzaju warsztaty. Formy warsztatowe kierowane do dzieci i młodzieży mają na celu nabycie przez nich umiejętności właściwego odreagowania napięć emocjonalnych, zbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do otaczających osób, umiejętności dostrzegania potrzeb własnych i drugiego człowieka, umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i pełnienia ról społecznych, podniesienie samooceny.

Warsztaty kierowane do rodziców mają na celu podniesienie ich umiejętności i kompetencji rodzicielskich. Młodzież, która opuszcza pieczę zastępczą znajdzie w Centrach też coś dla siebie, np. może skorzystać z dofinansowania, w formie bonów edukacyjnych, wybranych przez siebie kursów wzmacniających ich kompetencje społeczne, uczących zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Po raz pierwszy w projekcie rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z nowych form wsparcia np. superwizji służącej m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu i przeciwdziałanie wypaleniu.

Osoby i rodziny objęte wsparciem w ramach projektu mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb w oparciu o wnikliwą diagnozę. Usługi wsparcia rodziny realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów mających doświadczenie w pracy z rodzinami.

 

 

II FILAREMdziałania informacyjno-edukacyjne, kierowane do szerokiego kręgu społeczności lokalnych a służące przekazywaniu wiedzy na temat istoty pieczy zastępczej, funkcjonowania rodzin zastępczych, trudności wiążących się ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Efektem tych działań ma być odejście od sprawowania pieczy zastępczej w dużych placówkach na rzecz mniejszych, przyjaznych wychowaniu form, jak najbardziej zbliżonych do rodziny (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).

W ramach tych działań cyklicznie organizowane są spotkania o zasięgu wojewódzkim:

 • KUJAWSKO-POMORSKIE OBCHODY DNIA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
   
 • GALA RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO
   

 Tegoroczne Obchody przyjęły formułę Pikniku Zawodowego dla wychowanków pieczy zastępczej, którego celem była prezentacja oferty firm stanowiących potencjalnych pracodawców dla usamodzielnianej młodzieży. W Toruniu spotkały się rodziny zastępcze z dziećmi, dzieci i młodzież z placówek opiekuńczo-wychowawczych, by zapoznać się z możliwościami rozwoju w różnych dziedzinach, wyboru kierunków nauki czy podjęcia zatrudnienia. Zaprezentowały się m.in. szkoły, uczelnie oraz firmy, przedstawiając młodzieży możliwości dalszego kształcenia oraz różne ścieżki rozwoju zawodowego. Przedstawienie usamodzielnianym wychowankom możliwości rozwoju w różnych dziedzinach, wyboru kierunków nauki czy podjęcia zatrudnienia umożliwi im kierowanie własnym losem. Spotkanie zorganizowane w takiej formule cieszyło się dużym zainteresowaniem, a co najważniejsze dało szanse na aktywizację społeczną i zawodową młodych ludzi, ich integrację ze środowiskiem lokalnym a tym samym umożliwienie im godnego startu w dorosłość.

 

III FILAR projektu to przede wszystkim podnoszenie umiejętności i kwalifikacji kadr w zakresie sprawowania pieczy zastępczej, głównie osób prowadzących rodzinne domy dziecka, dyrektorów małych placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 miejsc oraz rodziców zastępczych w formie szkoleń, warsztatów, kursów czy seminariów. Celem szkoleń jest poszerzenie wiedzy przez uczestników oraz nabycie kompetencji i umiejętności służących profesjonalizacji pracy rodzin zastępczych z dziećmi umieszczonymi pod ich skrzydłami. Głównymi zagadnieniami poruszanymi na szkoleniach są m.in.: konkretne wyzwania przed jakimi stoją i jakie doświadczają rodzice zastępczy, uświadomienie uczestnikom korzyści płynących z rodzicielstwa zastępczego, nabywanie umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz opracowanie konkretnych strategii w opanowaniu stresujących sytuacji.

Organizowane są m.in. szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych, wszystkich typów rodzin: niezawodowych, zawodowych i pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Przygotowaliśmy 102 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.
Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kursy specjalistyczne, m.in.:

dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodziców zastępczych:

 • TBRI - Interwencja relatywna oparta za zaufaniu – 2 edycje
 • Terapia skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • Trening Zastępowania Agresji
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna – 2 edycje

dla rodziców i dzieci :

 • Kurs z efektywnej nauki dla dzieci
 • Kurs wspomagający rozwój i naukę dziecka

 

W ramach projektu organizujemy liczne szkolenia warsztatowe dla kadry placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci oraz dyrektorów rodzinnych domów dziecka i rodziców zastępczych, aby wzmocnić ich potencjał i wyposażyć w wiedzę i umiejętności przydatne w opiece nad dzieckiem.

 • prawidłowej komunikacji,
 • pracy nad relacjami w rodzinie,
 • podniesienia kompetencji rodzicielskich,
 • pracy z dzieckiem po traumie,
 • problematyki wychowania dziecka z ADHD, RAD,

 

______________________

W drugiej edycji projektu poszerzyliśmy nasze działania o dwa kolejne zadania, obejmując wsparciem grupy: usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej i młodzież opuszczającą pieczę zastępczą oraz dzieci w rodzinach przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, korzystające z opieki placówek wsparcia dziennego.

W ramach projektu utworzono 2 mieszkania treningowe dla opuszczających pieczę zastępczą w powiecie sępoleńskim i aleksandrowskim oraz zapewniono mieszkańcom wsparcie opiekuna mieszkania treningowego. Mieszkańcy ponadto objęci są usługami pracy socjalnej oraz specjalistycznego poradnictwa psychologicznego.

Rozszerzono ofertę wsparcia o działania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego, tj. zwiększono wymiar godzin o zajęcia socjoterapeutyczne oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki w dwóch świetlicach na terenie miasta Włocławka.

 

PROJEKT „RODZINA W CENTRUM” – DOBRA PRAKTYKA

Projekt Rodzina w Centrum jest przykładem szerokiego partnerstwa, bowiem do współpracy na rzecz zwiększenia i poprawy jakości usług kierowanych do rodzin w ich środowiskach lokalnych, przystąpili wszyscy organizatorzy pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim. Tak szerokie partnerstwo jest jedynym na skalę całego kraju i może służyć jako dobra praktyka w działaniach na rzecz rozwoju systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Innowacyjnością projektu, która zasługuje na szczególne zainteresowanie jest jego kompleksowość. Pomoc kierowana do rodzin obejmuje całą ścieżkę wsparcia począwszy od diagnozy po usługi stanowiące odpowiedź na konkretne potrzeby.

 

PODSUMOWANIE:

 

Produkty i rezultaty projektu

 • utworzono i wyposażono w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego
  - 23 Centra Wspierania Rodzin
 • w pierwszej edycji projektu tj. do czerwca 2018 roku wsparciem objęto ponad 8 000 osób,
  a od lipca 2018 do września 2019 roku ze wsparcia w formie usług skorzystało ok. 4 500 osób
 • utworzono 2 mieszkania treningowych dla wychowanków opuszczający pieczę zstępczą
 • zwiększono wymiar zajęć w dwóch placówkach wsparcia dziennego

 

Wartość dodana projektu

 • szerokie partnerstwo na rzecz wspierania rodzin naturalnych i zastępczych oraz dzieci i młodzieży objętych pieczą zastępczą
 • kompleksowość oraz skala oferowanych usług
 • rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej
 • zwiększenie poziomu deinstytucjonalizacji

 

Budżet projektu

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

 • Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł
 • Dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł

 

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE

RODZINA W CENTRUM

LIPIEC 2016 - CZERWIEC 2018

 

Projekt „Rodzina w Centrum” realizowano we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego  od 1 lipca 2016 do 30 czerwca 208 roku.

W ramach projektu kompleksowym wsparciem objęto rodziny naturalne borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz rodziny zastępcze, w tym dzieci i młodzież przebywające bądź opuszczające pieczę zastępczą. Wsparciem w zakresie doskonalenia zawodowego objęto dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, kadrę rodzinnych domów dziecka, rodziny zastępcze. Prowadzono także działania szkoleniowe, przygotowujące kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Jednym z założeń projektu było zapewnienie odpowiedniego miejsca realizacji dla prowadzenie tak szerokiego wsparcia w postaci usług wsparcia rodziny. I tak w ramach projektu, w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego:

 • UTWORZONO 23 CENTRA WSPIERANIA RODZIN

Naszym celem było zwiększenie dostępu do usług wspierania rodzin naturalnych i zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim. Korzystając z zaplecza jakim były Centra zrealizowaliśmy nasz cel i wynikające z niego zaplanowane zadania:

 

USŁUGI WSPARCIA RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ, w tym:

 • 14 872 usług poradnictwa specjalistycznego łącznie, w tym:
  - pedagogicznego - 4293
  - psychologicznego - 6057
  - prawnego - 3406
  - psychiatrycznego - 1116
 • 152 warsztaty dla rodziców podnoszących kompetencje rodzicielskie
  (wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci ),
 • 109 warsztatów dla dzieci przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 55 warsztatów socjoterapeutycznych dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 23 warsztaty dla dzieci „moje emocje”
 • 1461 godzin terapii rodzinnej,
 • 696 godzin superwizji dla rodzin,
 • 667 mediacji rodzinnych,
 • 221 spotkań grup wsparcia,
 • 65 bonów edykacyjnych,
 • 16 szkoleń dla wolontariuszy,
 • 31 wyjazdów edukacyjnych dla rodzin, których celem było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin oraz poprawa relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także promowanie właściwego modelu życia rodziny.
 • 119 osób uczestniczyło w kursie efektywnej nauki, w tym: 70 dzieci oraz 49 rodziców.

Do 30 czerwca 2018 roku z usług CWR skorzystało ponad 8 000 osób.

 

DOSKONALENIE OSÓB SPRAWUJĄCYCH RODZINNĄ PIECZĘ ZASTĘPCZĄ, w tym: rodzin zastępczych, kadry prowadzącej RDD, placówek opiekuńczo-wychowaczych do 14 dzieci:

W ramach doskonalenia kadr i osób sprawujących piecze zastępcza, wychodząc naprzeciw potrzebom, zorganizowano szkolenia i kursy obejmujące m.in. tematykę: prawidłowej komunikacji, pracy nad relacjami w rodzinie, podniesienia kompetencji rodzicielskich, pracy z dzieckiem po traumie, problematyki wychowania dziecka z ADHD, RAD, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zorganizowano szkolenia i kursy, uzupełniane doradztwem indywidualnym
i grupowym, w tym:

 • 6 szkoleń;
 • 4 kursy specjalistyczne;
 • 20 godziny doradztwa indywidualnego;
 • 3 spotkania doradztwa grupowego.

Łącznie wsparciem szkoleniowym i doradczym objęto 206 osób.

 

PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZICA ZASTĘPCZEGO

 • Przeprowadzono 5 szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, pogotowia rodzinnego, prowadzenia RDD oraz dla kandydatów na dyrektora PO-W typu rodzinnego.

Łącznie przygotowano 102 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

DZIAŁANIA NA RZECZ DEINSTYTUCJONALIZACJI PIECZY ZASTĘPCZEJ W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM:

 • 65 spotkań edukacyjnych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci - w powiatach ziemskich oraz grodzkich
 • 5 spotkania edukacyjnych dotyczących tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci – spotkania wojewódzkie

Łącznie w spotkaniach wzięło udział około 2420 osób.

RODZINA W CENTRUM 2

– WSPARCIE DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH I NATURALNYCH –
Z WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie partnerskim „Rodzina w Centrum 2”. Podobnie jak poprzednia edycja Rodzina w Centrum, projekt obejmuje swym zasięgiem Województwo Kujawsko – Pomorskie. W ramach projektu, funkcjonujące Centra Wsparcia Rodzin będą świadczyły od 1.07.2018 roku do 30.06.2020 roku szereg bezpłatnych form wparcia, w tym: poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, psychiatryczne), mediacje
i terapię rodzinną, warsztaty dla rodziców (naturalnych i zastępczych) i warsztaty socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia, superwizje w rodzinach zastępczych i wsparcie dla osób opuszczających pieczę zastępczą.

Uprzejmie przypominamy, iż udział uczestników w projekcie jest bezpłatny, zaś rekrutacja jest ciągła i odbywa się na bieżąco.

Rekrutację do projektu prowadzą:

 • w powiatach ziemskich: Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie z województwa kujawsko-pomorskiego;
 • w powiatach grodzkich: Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie w Toruniu, Włocławku, Grudziądzu oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji nt. oferowanych form wsparcia oraz warunków udziału w projekcie należy kontaktować się z właściwymi Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Miejskimi Ośrodkami Pomocy Rodzinie działającymi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego lub z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

 

Do pobrania:

  

Rodziny z naszego regionu kolejny raz będą mogły otrzymać nawet 800 złotych miesięcznie w postaci voucherów na pokrycie kosztów opieki nad małymi dziećmi w żłobku lub na wynagrodzenie niani. Nabór wniosków potrwa od 6 do 13 maja tego roku. Pomoc trafi do tysiąca rodzin.

 

Tytuł projektu: Aktywna Mama, aktywny Tata

 

Beneficjenci projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy projektu:

 • Gmina Miasta Toruń / MOPR Toruń, PUP dla Miasta Torunia
 • Gmina Miasta Bydgoszcz / MOPS Bydgoszcz, PUP Bydgoszcz
 • Gmina Miasta Grudziądz / MOPR Grudziądz, PUP Grudziądz
 • Powiat Inowrocławski / PCPR Inowrocław, PUP Inowrocław
 • Powiat Włocławski / PUP Włocławek
 • Gmina Miasta Włocławek / MOPR Włocławek

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

Okres realizacji projektu: 01.04.2019 r. – 31.08.2022 r.

Całkowita wartość projektu: 12 922 277,50 zł

Kwota dofinansowania: 12 276 163,62 zł

Cel projektu: zwiększenie aktywności zawodowej 1000 osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3 i ich wspieranie w powrocie na rynek pracy poprzez sfinansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 12 miesięcy oraz zaangażowanie 300 Uczestników Projektu bezrobotnych i biernych zawodowo w działania aktywizacyjne i szkoleniowe w okresie do 31.08.2022 r.

Uczestnicy projektu: osoby pracujące sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 oraz osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy.

Oferowane formy wsparcia: Projekt zakłada finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 w formie voucherów obejmujących pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem:

 • w żłobku;
 • w klubie dziecięcym;
 • wynagrodzenia opiekuna dziennego;
 • pokrycia kosztów wynagrodzenia i kosztów składek na ubezpieczenie społeczne niani.

Ponadto dla osób biernych zawodowo przewidziano wsparcie aktywizacyjne i szkoleniowe wspierające powrót na rynek pracy w formie:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego;
 • poradnictwa zawodowego;
 • poradnictwa psychologicznego;
 • pośrednictwa pracy;
 • szkoleń zawodowych;
 • staży;
 • dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.

Efekty:

 • zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego sprawujących opiekę nad dzieckiem do lat 3,
 • powrót na rynek pracy mieszkańców województwa opiekujących się dziećmi do lat 3.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

 

BENEFICJENT PROJEKTU:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

 

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu:  3 359 267,15 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  2 855 377,07 zł

OKRES REALIZACJI

01.01.2019 – 31.10.2023

 

CEL PROJEKTU:

Rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących do 31.10.2023 roku.

 

GRUPY DOCELOWE:

 • podmioty o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
 • podmioty ekonomii społecznej (PES);
 • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne;
 • pracownicy i wolontariusze jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej;
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES);
 • pracownicy i wolontariusze OWES;
 • przedstawiciele sektora nauki i biznesu.

 

 

RODZAJE WSPARCIA:

 • organizowanie regionalnych spotkań sieciujących dla istniejących już sieci PES, inicjowanie do tworzenia nowych;
 • warsztaty i wizyty studyjne krajowe oraz zagraniczne dla kadry jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (JOPS), PES, OWES oraz członków Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej;
 • wzmacnianie współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a administracją publiczną - działania animacyjne, doradztwo;
 • portal internetowy poświęcony ekonomii społecznej;
 • popularyzowanie ekonomii społecznej;Kujawsko-Pomorskie Forum Ekonomii Społecznej;
 • panel o ekonomii społecznej na Forum Gospodarczym
 • wyróżnienia w obszarze ekonomii społecznej, m.in. „Zakup prospołeczny”, „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”, „Przedsiębiorstwo zaangażowane społecznie”
 • targi wystawiennicze;
 • biznesowe lunche z ekonomią społeczną;
 • praktyki studenckie w podmiotach ekonomii społecznej;
 • konkurs wiedzy dla młodzieży nt. ekonomii społecznej;
 • funkcjonowanie Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej oraz zespołów roboczych RKES;
 • aktualizacja i ewaluacja Kujawsko-Pomorskiego Programu na Rzecz Ekonomii Społecznej;
 • ewaluacja OWES.

 

 

ZAKŁADANE EFEKTY:

 

 • Liczba inicjatyw dotyczących rozwoju ekonomii społecznej sfinansowanych ze środków EFS - 20
 • Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętychwsparciem w ramach sieciowania – 148;
 • Liczba gmin objętych działaniami upowszechniającymiwspółpracę z podmiotami ekonomii społecznej – 86;
 • Liczba gmin, które uwzględniły w dokumentachstrategicznych ekonomię społeczną – 51;
 • Liczba porozumień zawartych w ramach sieciowania– 8
 • Liczba pracowników lokalnych i regionalnychpodmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomiispołecznej, którzy zostali objęci wsparciem w ramachprojektu - 465

Przypominamy, że

w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2017 r., o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 1428) zadania marszałków województw w zakresie pełnienia funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego przejęli z dniem 1 stycznia 2018 r. wojewodowie.

Wobec powyższego z dniem 1 stycznia 2018 r. wszystkie sprawy z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego są załatwiane pod adresem:

 

Delegatura Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu

Wydział Koordynacji Świadczeń

ul. Moniuszki 15-21

87-100 Toruń

 

Obsługa Klientów: tel. 56 661 98 44, 56 651 07 02  

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.