Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przy urzędach marszałkowskich działają Regionalne Komisje Egzaminacyjne ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych, do których zadań należy m. in. przeprowadzenie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych, ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny na podstawie § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. z 2012 r., poz. 486) wybiera członków Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej w województwie kujawsko-pomorskim spośród kandydatów zgłoszonych przez Marszałka Województwa.

 • przeprowadzanie postępowania w zakresie nadawania stopni specjalizacji zawodowej oraz egzaminu dla pracowników socjalnych ubiegających się o I stopień specjalizacji zawodowej;
 • nadawanie I stopnia specjalizacji zawodowej;
 • prowadzenie rejestru wydanych dyplomów;
 • opracowywanie informacji, opinii i wniosków dotyczących I stopnia specjalizacji zawodowej dla Komisji oraz dla ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

Skład Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim:

 

 • Dr hab. Halina Steinke, prof. nadzw. – Przewodnicząca RKE
 • Michał Neumann – Zastępca Przewodniczącego RKE
 • Prof. dr hab Krzysztof Piątek – Członek RKE
 • Anna Sikorska – Członek RKE
 • Piotr Grudziński – Członek RKE

 

Koordynatorem prac RKE jest Pani Maria Rosołek, Kierownik Działu Wsparcia Rodziny i Szkoleń Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu

 

 

Adres korespondencyjny:

Regionalna Komisja Egzaminacyjna ds. stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych w województwie kujawsko-pomorskim

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93

87-100 Toruń

  

 

 

PROJEKT RODZINA W CENTRUM 2

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Całkowita wartość projektu: 12 619 231,90 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 10 726 347,11 zł

 

BENEFICJENCI PROJEKTU

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu;
 • 19 Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie kujawsko-pomorskim;
 • 3 Ośrodki Pomocy Społecznej w miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim.

 

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany będzie od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.

 

CEL PROGRAMU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim.

 

KTO OTRZYMA WSPARCIE

 • osoby przebywające w pieczy zastępczej;
 • osoby opuszczające pieczę zastępczą;
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • osoby w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczych i systemie pieczy zastępczej (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
 • osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą;
 • kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
 • osoby prowadzące rodzinne domy dziecka;
 • dyrektorzy placówek opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego;
 • wolontariusze;
 • inne osoby, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

JAKA POMOC

Centra Wspierania Rodzin działające w powiatach oferują:

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne:
  • pedagogiczne,
  • prawne,
  • psychologiczne,
  • psychiatryczne;
 • mediacje rodzinne;
 • terapia rodzinna grupowa i indywidualna;
 • warsztaty wzmacniające kompetencje rodzicielskie;
 • zajęcia animacyjne dla dzieci;
 • warsztaty socjoterapeutyczne;
 • warsztaty „Moje emocje”;
 • grupy wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych;
 • szkolenia dla wolontariuszy;
 • wyjazdy edukacyjne;
 • superwizja rodzin zastępczych;
 • warsztaty dla osób przebywających i opuszczających pieczę zastępczą.

 

 

EFEKTY

 • kontynuacja działań Centrów Wspierania Rodzin w  powiatach i miastach na prawach powiatu w województwie kujawsko-pomorskim
 • kompleksowe objęcie wsparciem rodzin zastępczych oraz rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
 • poprawa relacji w rodzinie
 • równe szanse rozwoju dzieci
 • zmniejszenie liczby dzieci umieszczanych w pieczy
 • wzrost liczby kandydatów na rodziny zastępcze

 

Rodziny, które chcą otrzymać wsparcie powinny zgłosić się do właściwego terytorialnie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub bezpośrednio do Centrum Wsparcia Rodziny.

 

Województwo Kujawsko-Pomorskie reprezentowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu podpisało umowę o dofinansowanie projektu pt. „Kooperacja – efektywna i skuteczna” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu wspólnie z 6 partnerami:

 • Województwem Lubuskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze
 • Województwem Pomorskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Gdańsku
 • Województwem Warmińsko-Mazurskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie
 • Województwem Wielkopolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Poznaniu
 • Województwem Zachodniopomorskim/ Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Szczecinie
 • Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

 

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie modelu kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych dla gmin miejsko-wiejskich, popularyzacja deinstytucjonalizacji (DI) oraz centrów usług społecznych (CUS)
w ramach Makroregionu II obejmującego województwa zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, warmińsko-mazurskie i lubuskie do 30.11.2023 r.

Projekt przyczyni się do realizacji celu szczegółowego nr 2 PO WER: Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez:

 • utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społ. os./rodzin. Model polegający na wypracowaniu i wzmocnieniu mechanizmów współpracy różnych podmiotów ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego,
 • podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa na terenie woj. tworzących partnerstwo w okresie trwania pandemii jak również zabezpieczenie instytucji w przypadku nawrotu epidemii w przyszłości. Wsparcie skierowane w okresie trwania pandemii pozwoli na zapewnienie właściwego poziomu pracy wybranych instytucji
 • popularyzację CUS oraz upowszechnienie procesu DI.

Dodatkowym komponentem modelu będzie opracowana przez specjalistów (PZK) ścieżka postępowania i zasady współpracy międzysektorowej w przypadku sytuacji ograniczonego kontaktu bezpośredniego. Zostanie ona wypracowana na bazie analizy potrzeb w zakresie współpracy w okresie Covid-19 oraz wdrożonych na tę okoliczność metod pracy. Narzędzie internetowe utworzone w projekcie ma także na celu wymianę danych między osobami pomagającymi a rodziną przy maksymalnym zachowaniu bezpieczeństwa osobistego oraz zasad przekazywania danych. Przygotowana zostanie rekomendacja dotycząca kooperacji na wypadek nawrotu pandemii lub wystąpienia podobnych sytuacji losowych, mogących wpłynąć na zaburzenie toku dotychczasowej pracy. Materiał ten ujęty zostanie z perspektywy wielosektorowej oraz uwzględniać będzie aspekt konieczności stałego posiadania środków ochrony osobistej i sprzętu, obecnie przekazywanych instytucjom pomocowym, jako forma wsparcia przez ROPS.

  

GRUPA DOCELOWA:

Grupą docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia, zgodnie z zapisami SZOOP PO WER 2014-2020, będą podmioty polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa, zwłaszcza instytucje rynku pracy, instytucje systemu oświaty, jednostki systemu ochrony zdrowia, sądownictwo, policja. Będą to podmioty istotne z punktu widzenia strategicznego podejścia do przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu z terenu 20 powiatów i 30 gmin miejsko-wiejskich o zróżnicowanej wielkości działających na obszarze Makroregionu II.

Z uwagi na wystąpienie sytuacji nadzwyczajnej związanej z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, grupę docelową rozszerzono o podmioty, dla których istnieje uzasadniona potrzeba zakupu środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego w celu zagwarantowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19 (m.in. DPS, placówek opiekuńczo-wychowawczych, PCPR, hospicjów, OPS, mieszkań chronionych, specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, domu dla samotnych matek) z całego obszaru woj: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego. W ramach działań CUS i DI grupę docelową będą tworzyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz systemu pomomy społecznej z terenu Makroregionu II.

    

EFEKTY:

Realizacja projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” przyczyni się do wzmocnienia potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego poprzez utworzenie modelu kooperacji/sieci współpracy podmiotów instytucji pomocy i integracji społecznej z podmiotami innych polityk sektorowych jak: edukacja, zdrowie, kultura, sport, sądownictwo i policja i wprowadzenie nowego profilu usług opartego o wzajemną współpracę i wykorzystanie potencjału tych instytucji w działaniach na rzecz włączenia społecznego osób/rodzin. Model ma doprowadzić w konsekwencji do komplementarnego podejścia do świadczenia usług na rzecz włączenia społecznego.

W wyniku podjętych działań w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, zostaną osiągnięte następujące efekty:

 • wypracowany zostanie model kooperacji pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych
 • przeprowadzone zostanie pilotażowe wdrożenie wypracowanego modelu kooperacji na terenie 50 jednostek samorządu terytorialnego,
 • 288 podmiotów podejmie współpracę na rzecz opracowania modelu kooperacji
 • 100 pracowników socjalnych zostanie objętych wsparciem w formie coachingu indywidualnego i grupowego
 • wypracowany zostanie raport obejmujący podsumowanie efektów pilotażu modelu dla gmin miejsko-wiejskich w celu rekomendowania ich do stosowania na obszarze całego kraju
 • wsparciem objętych zostanie 830 podmiotów w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19
 • 300 osób zarządzających i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej oraz pracowników socjalnych zatrudnionych poza systemem pomocy i integracji społecznej nabędzie kompetencje w zakresie realizacji działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • zostanie przeprowadzonych 14 spotkań ogólnoinformacyjnych związanych z deinstytucjonalizacją (DI)
 • zostanie przeprowadzonych 12 spotkań szkoleń specjalistycznych (zgodnie z Rozporządzeniem RM) dla kadr CUS i przedstawicieli JST
 • zostaną przeprowadzone 2 spotkania edukacyjne dla pracowników ROPS w obszarze deinstytucjonalizacji (DI) oraz CUS
 • zostanie przygotowana 1 ogólnopolska diagnoza w zakresie deinstytucjonalizacji usług społecznych

   

Wartość projektu: 35 454 368,34zł

Wkład Funduszy Europejskich: 29 994 395,61 zł

Okres realizacji projektu: 2018-04-01 do: 2023-11-30

Działania projektu „Rodzina w Centrum” cieszą się ogromnym zainteresowaniem, tworzą nową jakość pracy z rodzinami, a jego kompleksowość pozwala skutecznie rozwiązywać problemy rodzin. Projekt umożliwia powiatowym centrom pomocy rodzinie nowoczesne podejście do kwestii wspierania rodzin głównie poprzez prowadzenie dogłębnej analizy potrzeb, dopasowanie wsparcia, zastosowanie nowatorskich rozwiązań (np. warsztaty dla ojców, wyjazdy edukacyjne, superwizja). Rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z nowych form wsparcia, dotąd nie realizowanych na terenie powiatu, a tym samym podnieść swoje kompetencje i umiejętności w sprawowaniu pieczy.

Do końca 2017r. w projekcie zrealizowano:


Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, w tym:

 • poradnictwo specjalistyczne – łącznie ponad 12 900 usług, w tym:
  - pedagogiczne,
  - psychologiczne,
  - prawne,
  - psychiatryczne,
 • 140 warsztatów dla rodziców podnoszących kompetencje rodzicielskie (wraz z zajęciami animacyjnymi dla dzieci ),
 • 90 warsztatów dla dzieci przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 49 warsztatów socjoterapeutycznych dla przebywających i opuszczających pieczę zastępczą,
 • 1218 godzin terapii rodzinnej,
 • 616 godzin superwizji dla rodzin,
 • 636 mediacji rodzinnych,
 • 210 spotkań grup wsparcia,
 • 56 bonów edykacyjnych,
 • 15 szkoleń dla wolontariuszy,
 • 21 wyjazdów edukacyjnych dla rodzin, których celem było wzmocnienie więzi uczuciowej pomiędzy członkami rodzin oraz poprawa relacji panujących pomiędzy rodzicami i dziećmi, a także promowanie właściwepgo modelu życia rodziny.

Do końca 2017 roku z usług CWR skorzystało ponad 5 000 osób.

Działania na rzecz deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim:

 • 60 spotkań edukacyjnych dotyczących rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci - w powiatach ziemskich oraz grodzkich
 • 4 spotkania edukacyjnych dotyczących tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci – spotkania wojewódzkie

Łącznie w spotkaniach wzięło udział 1928 osób.

 • 4 szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, zawodowej, pogotowia rodzinnego, prowadzenia RDD oraz dla kandydatów na dyrektora PO-W typu rodzinnego – szkoleniami objęto 87 osób;

 

Doskonalenie osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, w tym: rodzin zastępczych, kadry prowadzącej RDD:

 • 4 szkolenia;
 • 1 kurs specjalistyczny;
 • 20 godziny doradztwa indywidualnego
 • 3 spotkania doradztwa grupowego

Łącznie wsparciem szkoleniowym i doradczym objęto ponad 110 osób.

 

Do końca 2017 roku z działań realizowanych w ramach projektu skorzystało ponad 7 000 osób.

Projekt jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych RPO WKP 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

Projekt „Rodzina w Centrum” realizowany jest w 19 powiatach ziemskich i 4 grodzkich naszego województwa i opiera się na trzech filarach:

I filarem jest świadczenie bezpośredniego wsparcia rodzinom zastępczym oraz przeżywającym trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu w każdym powiecie województwa kujawsko-pomorskiego oraz w czterech miastach na prawach powiatu zostały utworzone i funkcjonują Centra Wspierania Rodzin (łącznie
23 Centra), specjalnie przygotowane miejsca przyjazne rodzinom, w których mogą być realizowane działania na ich rzecz. W każdym z tych Centrów zatrudnieni są specjaliści, których zadaniem jest organizacja procesu wsparcia począwszy od diagnozy sytacji rodziny, poprzez określenie planu wsparcia po realizację działań na rzecz rodziny przy wykorzystaniu form dostępnych w ramach projektu. Ich rolą jest utrzymanie stałego kontaktu z rodzinami, zaangażowanymi podmiotami i środowiskiem lokalnym. Centrum oferuje rodzinom (przede wszystkim zastępczym) bogaty wachlarz różnych form wsparcia, od specjalistycznego poradnictwa, mediacji i terapii dla rodzin, poprzez różnego rodzaju warsztaty. Formy warsztatowe kierowane do dzieci i młodzieży mają na celu  nabycie przez nich umiejętności właściwego odreagowania napięć emocjonalnych, zbudowanie poczucia bezpieczeństwa
i zaufania do otaczających osób, umiejętności dostrzegania potrzeb własnych i drugiego człowieka, umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i pełnienia ról społecznych, podniesienie samooceny. Warsztaty kierowane do rodziców mają na celu podniesienie ich umiejętności i kompetencji rodzicielskich. Młodzież, która opuszcza pieczę zastępczą znajdzie w Centrach też coś dla siebie, np. może skorzystać z dofinansowania, w formie bonów edukacyjnych, wybranych przez siebie kursów wzmacniających ich kompetencje społeczne, uczących zaradności, samodzielności i aktywności społecznej. Po raz pierwszy w projekcie rodziny zastępcze mają możliwość skorzystania z nowych form wsparcia np. superwizji służącej m. in. weryfikacji kompetencji wychowawczych, ich doskonaleniu i  przeciwdziałanie wypaleniu. Osoby i rodziny objęte wsparciem w ramach projektu mają możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb w oparciu o wnikliwą diagnozę. Usługi wsparcia rodziny realizowane są przez wysokiej klasy specjalistów mających doświadczenie w pracy z rodzinami.

II filarem są działania edukacyjne, kierowane do szerokiego kręgu społeczności lokalnych
a służące przekazywaniu wiedzy na temat istoty pieczy zastępczej, funkcjonowania rodzin zastępczych, trudności wiążących się ze sprawowaniem pieczy zastępczej. Efektem tych działań ma być odejście od sprawowania pieczy zastępczej w dużych placówkach na rzecz mniejszych, przyjaznych wychowaniu form, jak najbardziej zbliżonych do rodziny (rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka).

III filarem projektu to przede wszystkim podnoszenie umiejetności i kwalifikacji kadr
w zakresie sprawowania pieczy zastępczej, głównie osób prowadzacych rodzinne domy dziecka, dyrektorów małych pacówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 miejsc oraz rodziców zastępczych w formie szkoleń, warsztatów, kursów czy seminariów. W roku 2017 110 osób z tej grupy skorzystało z licznych szkoleń jak: „ADHD- bunt, opór i agresja – jak to opanować wśród dzieci”, „RAD –zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”, „Twoja rodzina a piecza zastępcza. Tożsamość dziecka” i kursu specjalistycznego „Trening Zastępowania Agresji”.Zorganizowano też specjalistyczny kurs, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 grudnia 2011 w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, w ramach którego przygotowano grupę
87 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

 

W województwie kujawsko-pomorskim, w okresie od 1 lipca 2016r. do 30 czerwca 2018r. Samorząd Województwa realizuje działania związane ze wspieraniem rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez projekt partnerski pod nazwą „Rodzina w Centrum”. W imieniu Samorządu Województwa liderem przedsięwzięcia jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, a partnerami są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Ośrodki Pomocy Społecznej działające w powiatach grodzkich. Działania te są współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rodzina w Centrum to przedsięwzięcie adresowane m.in. do rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, młodzieży przygotowującej się do usamodzielnienia i opuszczenia pieczy zastępczej, a także rodzin naturalnych, które przeżywają różnego rodzaju trudności opiekuńczo- wychowawcze, są zagrożone wykluczeniem społecznym czy objęte asystenturą rodzinną. Projekt zakłada kompleksowe podejście do problematyki wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym, ma też charakter profilaktyczno-edukacyjny. Jego celem jest zwiększenie poziomu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz ograniczenie umieszczania dzieci w pieczy instytucjonalnej, a także rozwój i tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej. Zaplanowane działania mają za zadanie wzmacniać i stymulować naturalne środowiska rodzinne borykające się z problemami, aby ograniczyć umieszczanie dzieci poza rodziną.

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do różnorodnych form niestacjonarnych usług opiekuńczych dla niesamodzielnych osób starszych oraz rozwój usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych dla opiekunów faktycznych, osób świadczących dzienną opiekę, wolontariuszy oraz osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

 

DZIAŁANIA

W ramach projektu zakłada się:

 1. Rozwój usług dziennej opieki na obszarach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, które będą świadczone zwłaszcza osobom mieszkającym na obszarach peryferyjnych, zdyskwalifikowanych z tego powodu do objęcia usługami opiekuńczymi.
 2. Zapewnienie usług pomocy sąsiedzkiej na obszarach miejskich województwa kujawsko-pomorskiego osobom, które ze względu na swój stan nie kwalifikują się jeszcze do usług opiekuńczych, ale wykazują już przejawy niesamodzielności. Zakres wsparcia uwzględniać będzie pomoc w podstawowych, codziennych czynnościach domowych i życiowych.
 3. Organizację działań ukierunkowanych na wsparcie opiekunów faktycznych. Głównym celem działań zaplanowanych na rzecz opiekunów faktycznych jest podniesienie ich umiejętności praktycznych służących poprawie jakości świadczonych przez nich usług opiekuńczych w warunkach domowych oraz zapewnienie tzw. polityki wytchnieniowej poprzez poprawę dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie opiekunów faktycznych.
 4. Organizację usług wolontariatu opiekuńczego na rzecz seniorów w miastach grodzkich województwa kujawsko-pomorskiego. Wolontariusze będą bezpośrednio towarzyszyli osobom starszym i wspólnie z nimi spędzali czas, wypełniając go różnymi aktywnościami w zależności od chęci i możliwości podopiecznego i wolontariusza, pomagając w codziennych czynnościach.
 5. Utworzenie i działalność Regionalnego Centrum Informacji Senioralnej przy ROPS w Toruniu, wraz z 4 mobilnymi punktami informacji w pozostałych największych miastach regionu (Bydgoszcz, Grudziądz, Inowrocław, Włocławek). Działania realizowane przez RCIS to m.in.: -budowa i prowadzenie tematycznego portalu informacyjnego dla osób starszych, wprowadzenie systemu teleopieki, dyżury osobiste oraz organizowanie tematycznych spotkań poświęconych popularyzacji dobrych praktyk w obszarze zwłaszcza profilaktyki zdrowotnej i opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi.

W ramach projektu ww. pomocą zostanie objętych 386 niesamodzielnych osób starszych, z usług ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności opiekuńczych skorzysta 250 opiekunów faktycznych, 36 osób świadczących dzienną opiekę, 86 wolontariuszy oraz 80 osób realizujących usługi sąsiedzkie na obszarze 30 gmin województwa kujawsko-pomorskiego.

Start projektu w styczniu 2018 r.

Projekt potrwa do 31 grudnia 2019 r.

 

EFEKTY

Efektem projektu będzie poprawa jakości życia osób starszych i ich opiekunów faktycznych. 

 

PROJEKT PN. „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA NA KUJAWACH I POMORZU - PROJEKT ROZWOJU POMOCY ŚRODOWISKOWEJ DLA SENIORÓW”

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizowany przez Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w partnerstwie z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu.

Całkowita wartość projektu: 10 871 861,31 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 9 985 298,15 zł

 

 BENEFICJENCI PROJEKTU:

 • Kujawsko-Pomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża – Lider projektu
 • Województwo Kujawsko-Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu – Partner projektu