Realizatorzy projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, POWR.02.05.00-00-0114/17, którymi są: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (Lider projektu) oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie (Partner Projektu), ogłaszają rekrutację na szkolenie dla osób reprezentujących 8 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, śląskie, świętkorzyskie oraz zachodniopomorskie, z pośród których zostaną wyłonieni animatorzy Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji.

Rozpoczyna się kolejna tura bezpłatnych szkoleń w ramach projektu pn. „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”.

Szkolenia odbywają się w ramach projektu: „Akademia wspierania rodziny i pieczy zastępczej”, którego realizatorem jest OSB s.c. w partnerstwie z Wyższą Szkołą Pedagogiczną im. J. Korczaka w Warszawie (Lider Projektu) oraz Towarzystwem Nasz Dom z Warszawy (Partner Projektu).

Zgłoszenia na szkolenia: http://wspieranierodziny.wspkorczak.eu

Pełna informacja i szczegóły znajdują się na stronie internetowej Grupy OSB:   http://www.topszkolenia.pl/projekty-unijne/akademia-wspierania-rodziny-i-pieczy-zastepczej 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00