Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej Włocławskiej - Referat Duszpasterstwa Rodzin, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku i Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oddział we Włocławku w związku z obchodami Dnia Świętości Życia i XIV Narodowego Dnia Życia pod hasłem „Dom i bezdomność” ogłaszają konkursy dla uczniów, nauczycieli i wychowawców.

22.02 2018 w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu spotkali się specjaliści ds. wsparcia rodziny i pieczy zastępczej zatrudnieni w Centrach Wspierania Rodziny, aby przedyskutować dotychczasowe działania realizowane w ramach projektu ”Rodzina w Centrum”, a przede wszystkim  udoskonalić wypracowane mechanizmy wspierające i poprawiające jakość usług świadczonych rodzinom.

W ramach powyższego naboru wpłynęły 2 oferty:

  • Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka
  • Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego z Bydgoszczy.

Zgodnie z przeprowadzonym naborem i oceną ofert informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez: Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „ADITUS” z Włocławka.

Zakończył się cykl szkoleń skierowanych do kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz dla kandydatów na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego. Na zlecenie ROPS w Toruniu szkolenia zrealizowało Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie IMO PECTORE z Bydgoszczy, posiadające zatwierdzony przez właściwego ministra program szkoleń dla kandydatów.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00