Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie, jako partner Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, realizuje projekt pn.: Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego,  w ramach Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, Oś priorytetowa II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospo-darki i edukacji POWER (POWR.02.05.00–00-0114/17).

Przez dwa dni (24/25 października 2018 roku) odbywało się w Warszawie II Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, które zgromadziło ponad dwieście osób związanych z tym sektorem. W wydarzeniu licznie uczestniczyli przedstawiciele naszego regionu. Były osoby reprezentujące podmioty ekonomii społecznej (PES), Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00