Mamy przyjemność oddać w Państwa ręce kolejne, już piąte, wydanie Informatora dla Seniora
w Województwie Kujawsko-Pomorskim. Ta publikacja ma dostarczyć wiedzę i informacje
o instytucjach działających na rzecz osób starszych. Prezentuje bazę podmiotów realizujących różne usługi, przedstawia ofertę kulturalno-edukacyjną skierowaną do seniorów oraz zawiera podstawowe informacje o zasadach i warunkach przyznawania pomocy i świadczeń. Informator to swoiste vademecum, w którym każdym senior (ale i nie tylko) znajdzie treści, jakich poszukuje lub jakie go interesują.

„Wznieś serce nad zło” – pod tym hasłem Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rypinie, w dniu 11.10.2018r w siedzibie  Starostwa Powiatowego, zorganizowało spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych do 14 dzieci. Spotkanie jest elementem projektu partnerskiego „Rodzina w Centrum 2”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne Społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Spotkania z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej oraz uczestnictwo w Europejskim Festiwalu Filmowym „Integracja Ty i Ja” to główne punkty dwudniowej wizyty studyjnej w Koszalinie i Mielnie, która została zorganizowana w dniach 6-7 września 2018 roku dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), w szczególności burmistrzów, wójtów i sekretarzy gmin.

Teleopieka domowa to nowa, ciesząca się dużym zainteresowaniem forma wsparcia opiekuńczego niesamodzielnych osób starszych, będąca częścią marszałkowskiego programu dedykowanego seniorom. W styczniu 2019 r. bransoletki życia – urządzenia mobilne, na których oparty jest system przywoływania pomocy – otrzyma kolejnych 150 osób (nabór właśnie się rozpoczyna), a wiosną co najmniej 3000 potrzebujących. Zainteresowanych prosimy o kontakt z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, tel. 56 657 14 69.

Dnia 3 października br. Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z apelem dot. koordynacji działań Rządu RP w obszarze rozwiązywania problemu bezdomności. Główne postulaty to: utworzenie przy Radzie Ministrów organu odpowiedzialnego za koordynację działań w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wychodzących poza kompetencje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także wypracowanie i wdrożenie polskiej strategii rozwiązywania problemu bezdomności opartej o rozwiązania mieszkaniowe. Apel został poparty przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz przez Europejską Federację Organizacji Pracujących z Osobami Bezdomnymi FEANTSA.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00