Do góry

Badania i analizy

Pomoc środowiskowa dla osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim. Raport z badania.

 

INDEKS OBCIĄŻENIA ZJAWISKIEM STARZENIA SIĘ LUDNOŚCI w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego

 

Sytuacja wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

 

Wybrane elementy pomocy społecznej i pieczy zastępczej w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009 – 2011 – analiza porównawcza na tle innych województw

 

Dobre praktyki z klubów seniora z województwa kujawsko-pomorskiego. Raport z badania ankietowego

 

Aktywizacja społeczno-kulturalna osób starszych w województwie kujawsko-pomorskim – na przykładzie działalności klubów seniora

 

Materiał prezentujący programy skierowane na aktywizację klientów pomocy społecznej realizowane w 2005 roku i przewidywane do realizacji w roku 2006.

 

Materiał prezentujący: grupy świadczeniobiorców, rodziny korzystające z pomocy społecznej.

 
 
 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00