Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 9.4.2 Koordynacja sektora ekonomii społecznej

 

TYTUŁ PROJEKTU:

Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

 

BENEFICJENT PROJEKTU:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

  

BUDŻET PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu:  1 813 010,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  1 541 058,50 zł

  

CEL PROJEKTU:

Rozwój potencjału sektora ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zwiększenie skuteczności i intensywności działań koordynujących do 31 grudnia 2018r. 

 

GRUPY DOCELOWE:

 • podmioty o których mowa w art. 4, ust.2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych;
 • podmioty ekonomii społecznej;
 • pracownicy i wolontariusze podmiotów ekonomii społecznej;
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne;
 • pracownicy i wolontariusze jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych;
 • instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej;
 • ośrodki wsparcia ekonomii społecznej (OWES);
 • pracownicy i wolontariusze OWES;
 • przedstawiciele sektora nauki i biznesu.

 

RODZAJE WSPARCIA:

 • spotkania OWES, spotkania z PES, w tym o charakterze reintegracyjnym;
 • doradztwo dla PES o charakterze reintegracyjnym dotyczące m.in. standardów usług;
 • spotkania PES i OWES z przedstawicielami organizacji branżowych;
 • warsztaty, wizyty studyjne, spotkania lokalne dla kadry JOPS i PES;
 • Seminaria/spotkania dot. ekonomii społecznej w gminnych i powiatowych strategiach oraz współpracy JST i PES;
 • Targi Dobrych Praktyk;
 • konferencja nt. klauzul społecznych;
 • doradztwo dla przedstawicieli JST w zakresie współpracy na rzecz ekonomii społecznej;
 • animator lokalny (wzmocnienie współpracy pomiędzy sektorem ekonomii społecznej a administracją publiczną);
 • konferencja dla przedstawicieli świata nauki, biznesu i środowiska ekonomii społecznej;
 • spotkania z przedstawicielami akademickich biur karier, organizacji pracodawców, organizacji branżowych;
 • warsztat dla przedstawicieli kuratoriów oświaty, KPCEN, itp.;
 • portal internetowy poświęcony ekonomii społecznej w regionie;
 • Forum Ekonomii Społecznej;
 • konkurs dla młodzieży dot. ekonomii społecznej;
 • certyfikacja PES certyfikatem "Zakup Prospołeczny";
 • spotkania Regionalnego Komitetu Ekonomii Społecznej, spotkania zespołów roboczych RKES, spotkania Podkomitetów Monitorujących Ekonomię Społeczną w subregionach.

 

ZAKŁADANE EFEKTY:

 • Liczba gmin, które uwzględniły w dokumentach strategicznych ekonomię społeczną – 35;
 • Liczba porozumień zawartych w ramach sieciowania – 6;
 • Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem w ramach sieciowania – 308;
 • Liczba gmin objętych działaniami upowszechniającymi współpracę z podmiotami ekonomii społecznej – 58.