10 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął do realizacji „Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020”.

Prace nad programem rozpoczęły się w 2012 roku i prowadzone były w ramach wojewódzkiego zespołu eksperckiego ds. ekonomii społecznej oraz interdyscyplinarnej grupy roboczej ds. ekonomii społecznej. W skład zespołów weszli przedstawiciele samorządu województwa, podmiotów reprezentujących sektor ekonomii społecznej, organizacji pozarządowych, w tym organizacji tworzących infrastrukturę wsparcia ekonomii społecznej, a także przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, instytucji rynku pracy oraz środowiska akademickiego. W 2013 roku program został poddany konsultacjom społecznym, a także przeprowadzono ewaluację ex-ante dokumentu.

Program powstawał w oparciu o Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2011 roku, do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.

„Kujawsko-Pomorski Program na Rzecz Ekonomii Społecznej do roku 2020” ma charakter dokumentu operacyjnego, który ujmuje problematykę ekonomii społecznej jako istotnego elementu rozwoju Województwa.
Program jest zgodny ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020- Plan Modernizacji 2020+, a poprzez zaprojektowane działania przyczyni się do modernizacji sfery społecznej oraz wpłynie na poprawę sytuacji mieszkańców województwa, zwłaszcza osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poprzez różnorodne instrumenty zaplanowane w Programie, ekonomia społeczna w województwie kujawsko-pomorskim wpłynie na rozwój lokalny i regionalny,
a także oferowanie różnorodnych usług i produktów przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych zasobów. Program z pewnością przyczyni się do wzmocnienia spójności społecznej i budowania społeczeństwa obywatelskiego, a dzięki zastosowanym narzędziom wpływającym na ożywienie społeczności lokalnych, będzie miał ważne  znaczenie zwłaszcza na terenach zmarginalizowanych, w których skumulowane problemy społeczne blokują aktywność i rozwój.
Głównym celem programu jest zwiększenie udziału ekonomii społecznej w rozwoju społeczno-gospodarczym, w tym aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w województwie kujawsko-pomorskim. Program określa także sposób infrastrukturalnego wsparcia w województwie, podkreśla konieczność wdrażania mechanizmów współpracy z samorządem województwa i samorządami lokalnymi.


Do pobrania:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00