Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach kompetencyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS) składających się z trzech modułów: Moduł I - szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych - 60 godzin,
Moduł II - szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych - 52 godziny
Moduł III - szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej - 57 godzin

Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie marzec 2023 r. – maj 2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatny cykl dwudniowych warsztatów dotyczących diagnozy potrzeb i potencjału gmin.

W dniu 25.10.2022 odbyło się trzecie i za razem ostatnie spotkanie ogólnoinformacyjne poświęcone procesowi deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych.

Proces deinstytucjonalizacji stanowi wyzwanie dla wszystkich instytucji działających w obszarze polityki, pomocy i integracji społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” wychodzi naprzeciw potrzebom instytucji gminnych i powiatowych oferując wsparcie coachingowe, doradcze i informacyjne.

Animatorki projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbyły wizytę studyjną mającą na celu prezentację dobrych praktyk w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych (CUS) i ich współpracy z sektorem ekonomii społecznej.

Partnerzy projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozmawiają nt. tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS). Spotkania miały na celu przygotowanie pracowników ROPS w zakresie udzielania wsparcia JST w obszarze CUS.

Centrum Usług Społecznych to inicjatywa wciąż nowa i ze względu na jej złożoność wymagająca pogłębiania wiedzy w zakresie jej zadań i realizacji. Naprzeciw potrzebom jednostek wdrażających i koordynujących usługi ukazała się pub­likacja „Cen­trum usług społecznych: od kon­cepcji do wdroże­nia przepisów ustawy” pod redakcją naukową profesora Marka Rymszy.

Przed pomocą społeczną nowe wyzwania  związane m.in. z procesem deinstytucjonalizacji rozumianym przede wszystkim jako rozwój usług społecznych.

Już dziś co piąta gmina  województwa kujawsko- pomorskiego deklaruje gotowość utworzenia Centrum Usług Społecznych w najbliższej perspektywie finansowej, a kolejne zgłaszają nam potrzeby wsparcia w tym zakresie.

W dniach 20-21 września 2021 r. w hotelu Filmar w Toruniu odbędzie się konferencja pn. „Nowe oblicza systemu usług społecznych” realizowana w ramach projektu partnerskiego „Kooperacja – efektywna i skuteczna”.

Konferencja poświęcona będzie nowej formule świadczenia usług społecznych w kontekście tworzenia CUS oraz wspierania procesu deinstytucjonalizacji usług społecznych.

W związku z ukończeniem okresu pilotażowego projektu „Kooperacja efektywna i skuteczna” i realizacją zadań związanych z upowszechnianiem trzech modeli, przedstawicielki Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu wzięły udział w szkoleniu kompetencyjnym – Model kooperacji w gminach wiejskich.  Spotkanie odbyło się w trzech terminach- 21.05.2021, 02.06.2021 i 15.06.2021. Kształcenie się animatorek pozwoli w przyszłości efektywnie upowszechniać model kooperacji w gminach wiejskich naszego województwa.