TYTUŁ PROJEKTU

Rodzina w centrum Etap I

 

Beneficjent projektu:

Województwo Kujawsko-Pomorskie / Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Partnerzy projektu:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie (ROPS w Toruniu) – Partner Wiodący
 • powiaty:
 • aleksandrowski
 • brodnicki
 • bydgoski
 • chełmiński
 • golubsko-dobrzyński
 • grudziądzki
 • inowrocławski
 • lipnowski
 • mogileński
 • nakielski
 • radziejowski
 • rypiński
 • sępoleński
 • świecki
 • toruński
 • tucholski
 • wąbrzeski
 • włocławski
 • żniński
 • miasta na prawach powiatów:
 • Bydgoszcz
 • Toruń
 • Grudziądz
 • Włocławek
 • DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych

Podmioty uczestniczące w realizacji zadań:

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

·         MOPS Bydgoszcz

·         MOPR Toruń/TCUS

 

·         MOPR Włocławek

 

·         MOPR Grudziądz/CPDIR

 

·         PCPR Aleksandrów Kuj.

 

·         PCPR Brodnica

 

·         PCPR Bydgoszcz

 

·         PCPR Chełmno

 

·         PCPR Golub-Dobrzyń

 

·         PCPR Grudziądz

 

·         PCPR Inowrocław

 

·         PCPR Lipno

 

·         PCPR Mogilno

 

·         PCPR Nakło nad Notecią

 

·         PCPR Radziejów

 

·         PCPR Rypin

 

·         PCPR w Sępólnie Krajeńskim

·         PCPR Świecie

 

·         PCPR Toruń

 

·         PCPR Tuchola

 

·         PCPR Wąbrzeźno

 

·         PCPR Włocławek

 

·         PCPR Żnin

 

·         DAJ SZANSĘ Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych.

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Oś Priorytetowa 08 Fundusze Europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie FEKP.08.25 Usługi wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

 

Okres realizacji projektu:       01.01.2024 – 31.12.2026 r.

Całkowita wartość projektu:  47 444 338,63 zł

Kwota dofinansowania z UE:  40 327 687, 84 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest stworzenie spójnego i zintegrowanego systemu wsparcia dla rodzin naturalnych i zastępczych poprzez rozwój usług wspierających i aktywizujących rodziny w środowisku lokalnym o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym dla rodzin w województwie kujawsko-pomorskim.

 

Działania podjęte w projekcie będą miały na celu:

 • stworzenie optymalnych warunków dla prawidłowego funkcjonowania rodziny (w tym opieki nad dzieckiem);
 • poprawę możliwości rozwojowych rodziny i jej zdolności do przezwyciężania kryzysów poprzez zwiększenie dostępności do usług społecznych;
 • rozwój współpracy instytucji pomocowych i innych podmiotów zaangażowanych w pracę z dzieckiem i rodziną;
 • rozwój pieczy zastępczej w formach zdeinstytucjonalizowanych poprzez rozszerzenie pakietu wsparcia w środowisku  oraz przeszkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej;
 • rozwój usług środowiskowych skierowanych do usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej;
 • umożliwienie dostępu do usług wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych;
 • działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży;
 • podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wolontariuszy i pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • działania diagnostyczno-terapeutyczne w obszarze FASD.

Działania te przyczynią się do zwiększania równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości usług wspierania rodzin.

Uczestnicy projektu:

Projekt skierowany jest do następujących grup:

 1. Rodziny (naturalne, zastępcze, adopcyjne) z dziećmi i ich otoczenie;
 2. Dzieci, młodzież i młodzi dorośli wymagający wsparcia, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością i ich otoczenie;
 3. Kandydaci do pełnienia funkcji w ramach pieczy zastępczej oraz członkowie ich rodzin;
 4. Osoby doświadczające przemocy domowej;
 5. Osoby opuszczające pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież.

Uzupełniająco w ramach projektu działania skierowane będą do:

 1. Pracowników i wolontariuszy JST oraz ich jednostek organizacyjnych;
 2. Pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej.

Oferowane formy wsparcia:

Wśród oferowanych form wsparcia znajdą się m.in.:

Usługi wsparcia dla rodzin, w tym rodzin zastępczych

W ramach zadania świadczone będzie wsparcie dla rodzin wymagających pomocy lub będących w kryzysie, w tym rodzin naturalnych i zastępczych, w tym dzieci i młodzieży. Działania służyć będą zapewnieniu wsparcia rodzinom biologicznym w ramach prewencji umieszczania dzieci w pieczy zastępczej oraz doskonaleniu sposobu funkcjonowania systemu pieczy zastępczej.

 • specjalistyczne poradnictwo rodzinne (pedagogiczne, psychologiczne, psychiatryczne – w zakresie profilaktyki i wstępnej diagnostyki, logopedyczne),
 • mediacje rodzinne,
 • terapia rodzinna,
 • superwizja rodzin,
 • grupy wsparcia,
 • warsztaty dla rodzin,
 • zajęcia animacyjne dla dzieci,
 • warsztaty dla dzieci i młodzieży, w tym socjoterapeutyczne,
 • warsztaty "Moje emocje",
 • wyjazdy edukacyjno-terapeutyczne dla rodzin,
 • zajęcia profilaktyczne/półkolonie,
 • zajęcia wyrównujące braki szkolne/korepetycje,
 • zakup materiałów edukacyjnych/dydaktycznych,
 • profilaktyka wypalenia rodzicielskiego/turnusy profilaktyczne dla dzieci.

Działania na rzecz wzmocnienia procesu usamodzielniania dzieci i młodzieży

W ramach zadania prowadzone będzie kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą, opiekunów/asystentów usamodzielniania oraz profilaktyka wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży poprzez działania na rzecz efektywnego usamodzielnienia wychowanków pieczy zastępczej, w tym placówek opiekuńczo-wychowawczych.

 • warsztaty dla dzieci i młodzieży,
 • grupy dla młodzieży,
 • dofinansowanie najmu dla osób opuszczających pieczę zastępcza,
 • kursy zwiększające atrakcyjność na ryku pracy dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej,
 • akademia usamodzielnienia (szkolenia asystentów usamodzielnienia, wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych).

Rozwój usług środowiskowych

W ramach zadnia zaplanowano realizację spotkań świadomościowych na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, szkoleń dla kandydatów do pełnienia opieki zastępczej i osób świadczących rodzinne formy opieki zastępczej, w tym prowadzących rodzinne domy dziecka oraz cyklicznie Kujawsko-Pomorskich Dni Rodzicielstwa Zastępczego. Prowadzone będą działania służące wspieraniu rodzin i osób w wypełnianiu ról społecznych i opiekuńczo-wychowawczych realizowane przez placówki wsparcia dziennego, świadczące pomoc rodzinom z dziećmi oraz klubiki młodzieżowe.

 • spotkania świadomościowe na rzecz rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej,
 • zajęcia w placówkach wsparcia dziennego,
 • zajęcia w klubiku młodzieżowym,
 • Kujawsko-Pomorskie Dni Rodzicielstwa Zastępczego,
 • szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Podnoszenie kompetencji i doskonalenie kadry wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

W ramach zadania prowadzone będzie kształcenie mające na celu doskonalenie/podniesienie kompetencji kadr/przedstawicieli podmiotów realizujących zadania w obszarze pomocy społecznej i wspierania rodziny i pieczy zastępczej, poprzez realizację działań dydaktycznych w postaci szkoleń.

 • kursy specjalistyczne,

Działania diagnostyczno-terapeutyczne, w tym w obszarze FASD

W ramach zadania realizowane będą działania w zakresie wczesnej profilaktyki rodziców i dzieci w obszarze zaburzeń powstałych w wyniku kontaktu dziecka w okresie płodowym z alkoholem tj. z FASD – Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Zorganizowane i przeprowadzone będą kompleksowe, specjalistyczne usługi skierowane do rodziców, opiekunów i dzieci ze spektrum FASD lub z podejrzeniem występowania tego syndromu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, w tym diagnozy i terapia. Bezpośrednia indywidualna praca specjalistów FASD/terapeutów, ma na celu zdiagnozowanie dziecka oraz dalsze prowadzenie procesu terapeutycznego w celu poprawy jego funkcjonowania. Zadanie będzie realizowane przez Partnera wyłonionego w otwartym naborze na partnera krajowego – Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci Niepełnosprawnych „Daj Szansę” w Toruniu.

 • diagnoza dzieci w kierunku FASD,
 • terapia ukierunkowana na poprawę funkcjonowania w społeczeństwie i systemie edukacji dla dzieci i rodzin z syndromem FASD,
 • grupy wsparcia dla rodziców dzieci z syndromem FASD,
 • spotkania świadomościowe dotyczące problematyki FASD.

(w ramach zadania nie zaplanowano leczenia dzieci z FASD, lecz działania wyrównujące ich deficyty będące skutkiem choroby).

Rezultaty:

 • Liczba osób objętych usługami w zakresie wspierania rodziny i PZ –  7333,
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 300,
 • Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje po opuszczeniu programu – 200,
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 3,
 • Liczba dzieci i młodzieży, które opuszczą opiekę instytucjonalną dzięki wsparciu w programie – 30,
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie –

 

#FunduszeUE  #FunduszeEuropejskie