Okres realizacji projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” został wydłużony do 31.08.2022 r.

W zamieszczonym załączniku umieszczono zmiany w zasadach rekrutacji i uczestnictwa w projekcie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 31.12.2019r. ( z późn. zm.) Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

W zamieszczonym załączniku umieszczono zmiany w regulaminie projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, na podstawie §2 ust 1. oraz §3 ust.1 zarządzenia nr 5/2019 Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu z dnia 6 maja 2019 roku.

W uzupełnieniu do informacji, którą przekazaliśmy 28.02.2020 r. publikujemy uzupełniającą listę rankingową uczestników projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Zakończono weryfikację formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach II tury naboru do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”, które rozpatrywano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.

Trwa weryfikacja formularzy rekrutacyjnych do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”.

Przypominamy, iż już od 9.01.2020 r. rusza II nabór do projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” i potrwa do 20.01.2020 r.

Kolejność złożenia formularzy rekrutacyjnych (tj. dzień i godzina) nie ma wpływu na zakwalifikowanie Kandydatów na Uczestników Projektu.

Informujemy, iż rekrutacja do II tury projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” będzie trwała od 09.01.2020 r. do 20.01.2020 r. w godz. 7.30–14.00.

Zakończył się proces weryfikacji formularzy rekrutacyjnych złożonych we wszystkich powiatach województwa kujawsko-pomorskiego (oprócz powiatu inowrocławskiego), które rozpatrywano w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu.  W zamieszczonym załączniku publikujemy numery uczestników zakwalifikowanych do Projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”. Informacje o nadanym numerze zostaną wysłane drogą mailową do Uczestników. 

Fot. Andrzej Goiński, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 Rodzice oraz ich pociechy – beneficjenci projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata” –  spotkali się z marszałkiem województwa i dyrektorem ROPS w Toruniu w piątek (5 lipca 2019 r.).