Przez niemal rok na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu, Uczelnia Korczaka  we współpracy z ekspertami Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz firmą badawczą PBS, opracowywała: „Ogólnopolską diagnozą deinstytucjonalizacji usług społecznych na terenie 16 województw Polski".

Z przyjemnością informujemy, że 3 października 2023 roku podczas dwudniowego spotkania warsztatowego w tematyce deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych dla Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego, realizowanego w ramach projektu „ Kooperacja – efektywna i skuteczna”, został powołany Konwent Dyrektorów Domów Pomocy Społecznej Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza do uczestnictwa w szkoleniach kompetencyjnych dotyczących Centrów Usług Społecznych (CUS) składających się z trzech modułów: Moduł I - szkolenie z zakresu zarządzania i organizacji usług społecznych - 60 godzin,
Moduł II - szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych - 52 godziny
Moduł III - szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej - 57 godzin

Szkolenia zostaną przeprowadzone w okresie marzec 2023 r. – maj 2023 r.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu województwa kujawsko-pomorskiego na bezpłatny cykl dwudniowych warsztatów dotyczących diagnozy potrzeb i potencjału gmin.

W dniu 25.10.2022 odbyło się trzecie i za razem ostatnie spotkanie ogólnoinformacyjne poświęcone procesowi deinstytucjonalizacji i rozwoju usług społecznych.

Proces deinstytucjonalizacji stanowi wyzwanie dla wszystkich instytucji działających w obszarze polityki, pomocy i integracji społecznej. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” wychodzi naprzeciw potrzebom instytucji gminnych i powiatowych oferując wsparcie coachingowe, doradcze i informacyjne.

Animatorki projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” odbyły wizytę studyjną mającą na celu prezentację dobrych praktyk w funkcjonowaniu Centrów Usług Społecznych (CUS) i ich współpracy z sektorem ekonomii społecznej.

Partnerzy projektu „Kooperacja – efektywna i skuteczna” rozmawiają nt. tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS). Spotkania miały na celu przygotowanie pracowników ROPS w zakresie udzielania wsparcia JST w obszarze CUS.

Centrum Usług Społecznych to inicjatywa wciąż nowa i ze względu na jej złożoność wymagająca pogłębiania wiedzy w zakresie jej zadań i realizacji. Naprzeciw potrzebom jednostek wdrażających i koordynujących usługi ukazała się pub­likacja „Cen­trum usług społecznych: od kon­cepcji do wdroże­nia przepisów ustawy” pod redakcją naukową profesora Marka Rymszy.

Przed pomocą społeczną nowe wyzwania  związane m.in. z procesem deinstytucjonalizacji rozumianym przede wszystkim jako rozwój usług społecznych.

Już dziś co piąta gmina  województwa kujawsko- pomorskiego deklaruje gotowość utworzenia Centrum Usług Społecznych w najbliższej perspektywie finansowej, a kolejne zgłaszają nam potrzeby wsparcia w tym zakresie.