PROJEKT GRANTOWY „POMAGAMY SKUTECZNIE”

Projekt „Pomagamy skutecznie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014-2020. 
Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji,  Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

 

Całkowita wartość projektu:  18 874 619,68 zł

 

Dofinansowanie projektu z UE   15 907 529,46 zł

 

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest podjęcie działań minimalizujących w jak największym stopniu skutki COVID-19 oraz ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa w domach pomocy społecznej  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

DZIAŁANIA

Wsparcie grantowe przeznaczono na:

 1. dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników dps, pracujących bezpośrednio
  z pensjonariuszami
 2. zakup i dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników dps.

W ramach projektu ww. pomocą zostaną objęte Domy Pomocy Społecznej funkcjonujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

 

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU:

01 czerwiec 2020 r.  – 31 grudzień 2020 r.

 

BENEFICJENT PROJEKTU:

 • Województwo Kujawsko-Pomorskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  w Toruniu

 

GRANTOBIORCY:

Domy Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego:

 • jednostki samorządu terytorialnego – podmiot/organ prowadzący DPS na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
 • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek, wg standardów określonych w art. 54 ustawy o pomocy społecznej, znajdujących się
  w rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

 

EFEKTY:

Ochrona osób znajdujących się w stanie zagrożenia życia i zdrowia w warunkach rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 – mieszkańców DPS oraz personelu, zapobieganie i ograniczenie źródła zakażeń.

 

PODSUMOWANIE:

Wsparcie w walce z epidemią COVID-19

W ramach projektu „Pomagamy skutecznie” objęto wsparciem 49 Domów Pomocy Społecznej województwa kujawsko-pomorskiego w formie dodatków do wynagrodzeń dla personelu oraz w formie zakupu środków ochrony, w tym:

Łącznie Domy Pomocy Społecznej  wydatkowały kwotę 17 082 087,61 zł, w tym na:

- dodatki do wynagrodzeń: 8 408 355,22 zł dla 2340 pracowników.

- środki ochrony: 8 857 120,23 zł dla ok. 2320 osób.

Ze środków ochrony zakupiono m.in. płyny dezynfekujące do rąk i do powierzchni, rękawiczki, maseczki, kombinezony, maty dezynfekujące itp.