W dniach 10-11 kwietnia br. w Licheniu odbyło się po raz drugi Ogólnopolskie Spotkanie Organizatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej i Jednostek Samorządu Terytorialnego pn. „Kierunek Dziecko”, organizowane przez Fundację Przyjaciółka, Koalicję na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Przez dwa dni organizatorzy pieczy zastępczej, rodziny zastępcze, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych działających na rzecz dziecka i rodziny, poszukiwali najlepszych dróg rozwoju systemu pieczy zastępczej, a przede wszystkim wsparcia dziecka przebywającego w pieczy.

 

W jakim kierunku zmierzamy podejmując się opieki nad dzieckiem? Jakie są bariery w rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, jakimi metodami pracować z dzieckiem, w jaki sposób pozyskiwać kandydatów na rodziców zastępczych i jak promować rodzicielstwo zastępcze – na te pytania starali się odpowiedzieć i swoimi doświadczeniami podzielić - eksperci i specjaliści i praktycy pracujący z dzieckiem i rodziną.

Ważnym celem spotkania było promowanie, wyjaśnianie i pokazywanie na czym polega opieka zastępcza nad dziećmi i jak ważne jest zaangażowanie społeczności lokalnej w rozwój rodzin zastępczych. Z wypowiedzi ekspertów wybrzmiał wspólny pogląd, iż piecza zastępcza jest całością i by rozwijała się prawidłowo formy rodzinne i instytucjonalne muszą być ze sobą w korelacji, bowiem obie są potrzebną częścią systemu.

Świetną okazją do uzupełnienia wiedzy, były zorganizowane drugiego dnia konferencji warsztaty na temat metod pracy z dziećmi w oparciu o więzi i tożsamość dziecka.

Konferencja była także miejscem wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat systemu pieczy zastępczej w kraju, tak by w realizowanych działaniach na rzecz pieczy zastępczej kierunek zawsze wyznaczało dziecko.

Jako Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej mieliśmy możliwość zaprezentowania Kujawsko-Pomorskiego Modelu Współpracy, na podstawie realizowanego projektu „Rodzina w Centrum”.

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, organizatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, a także samorządowcy, którzy próbowali odpowiedzieć na pytanie m.in. o to, jak skutecznie osiągać cele i realizować kierunki rozwoju wyznaczone przez prawo krajowe i międzynarodowe, jeśli chodzi o wsparcie dzieci i pieczę zastępczą.

 

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej iRzecznik Praw Dziecka.