W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. "Rodzina w Centrum" informujemy...

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  wraz  z partnerami realizuje projekt RODZINA W CENTRUM,  którego jednym z elementów jest wspieranie rozwoju systemu rodzinnej pieczy zastępczej w naszym województwie. W swoich założeniach projekt zakłada m.in. organizowanie działań podnoszących kwalifikacje i umiejętności osób realizujących zadania pieczy zastępczej w tym rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka a także przyszłych kandydatów do pełnienia tej funkcji. Obecnie w ramach szkoleń organizowanych przez ROPS, kolejni kandydaci zdobędą uprawnienia do pełnienia funkcji rodziny zastępczej.

Kurs TZA

Praca z młodzieżą zwłaszcza młodzieżą trudną, wykazującą przejawy agresji wymaga szczególnych umiejętności. Dlatego ważne jest wykształcenie specjalistów stosujących nowoczesne metody i techniki. Dziś zakończyliśmy, trwający od kilku tygodni, kurs specjalistyczny „Trening Zastępowania Agresji” zorganizowany w ramach projektu „Rodzina w Centrum”. 15 osób, przedstawicieli rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka oraz dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego, otrzymało certyfikaty ukończenia kursu.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum” , ROPS w Toruniu organizuje kolejne formy wsparcia dla rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego. Doradztwo grupowe jest  powiązane ze szkoleniem  pt. „RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”. Doradztwo realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza  rodziny zastępcze, kadrę prowadzącą rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego na kolejna edycję kursu specjalistycznego „Trening Zastępowania Agresji”. Kurs realizowany jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu po raz kolejny zaprasza  rodziny zastępcze, kadrę prowadzącą rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego na dwudniowe szkolenie warsztatowe  pt. „RAD – zaburzenia więzi u dzieci – diagnoza i terapia”. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zakończył rekrutację na kurs specjalistyczny Trening Zastępowania Agresji, który skierowany jest do rodzin zastępczych, kadry prowadzącej rodzinne domy dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego z województwa kujawsko – pomorskiego. Kurs realizowany jest w ramach projektu partnerskiego, pn. „Rodzina w Centrum” w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Trwają w regionie spotkania doradcze dotyczące działań podejmowanych przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej na rzecz wsparcia rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych w województwie kujawsko-pomorskim.

Przypomnijmy:

22 września 2016 r. – ROPS w Toruniu z 23 partnerami podpisał umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Rodzina w Centrum” w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

12 października 2016 r. – Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjęto do realizacji projekt „Rodzina w Centrum”

12 października 2016 r. Zarząd Województwa kujawsko-pomorskiego przyjął Uchwałę w sprawie dofinansowania projektu „Rodzina w Centrum”. Projekt będzie realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z 23 partnerami: 19 powiatowymi centrami pomocy rodzinie oraz 4 ośrodkami pomocy społecznej województwa kujawsko-pomorskiego. Łącznie projekt obejmie ponad 3000 uczestników.