W dniu 15 lutego 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, przekazano 16 instytucjom z regionu, zajmującym się wsparciem dla osób bezdomnych, łącznie 200 chroniących przed zimnem kurtko-śpiworów.

W wielu miejscach w Europie i na świecie rozwiązanie problemu bezdomności stało się priorytetem polityk publicznych, nastąpił odwrót od postrzegania bezdomności przez pryzmat pomocy charytatywnej i wsparcia opartego na potrzebach, na rzecz realizacji uniwersalnych praw człowieka, w tym prawa do mieszkania. Szczególnym przykładem są kraje skandynawskie, w tym przede wszystkim Finlandia, która od wielu lat odnosi sukcesy w zmniejszaniu skali bezdomności, likwidując noclegownie i schroniska, a tworząc mieszkania.

Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta i Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności realizują wspólnie projekt szkoleniowy “AKADEMIA STREETWORKINGU”.

W terminie 10-11 i 24-25 marca szkolenia będą realizowane w Bydgoszczy (szczegóły w zaproszeniu).

Mieszkania ze wsparciem są praktyką realizowaną przez gminę miasta Bydgoszcz od 2017 roku. Należy nadmienić, iż Bydgoszcz jest zaliczana do największych i najludniejszych miast w Polsce. Jednakże, pomimo tego faktu występują problemy związane ze sferą mieszkaniową. W mieście Bydgoszcz odnotowano 320 osób bezdomnych (61 kobiet, 7 dzieci, 252 mężczyzn). Uwagę pracowników zwrócił fakt, iż znaczna część osób bezdomnych to osoby starsze, które ukończyły 60 lat lub więcej (240 korzystających ze wsparcia placówek). Główną przyczyną tak dużej liczby korzystających są problemy zdrowotne. Do schronisk trafiają również osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Te i wiele innych czynników przyczyniło się do stworzenia projektu, mającego na celu udzielenie pomocy osobom bez dachu nad głową. Pomysłodawcą była fundacja Inkubator Społeczny oraz Centrum Rozwoju Kapitału Ludzkiego KADRA Beata Zielińska. Działania podjęto w 2017 roku. Należy nadmienić, iż projekty otrzymały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównymi celami podejmowanych działań było stworzenie mieszkań ze wsparciem, udzielenie kompleksowego wsparcia w postaci usług opiekuńczych oraz działań wspierająco-terapeutycznych. Efektami założonych działań było częściowe rozwiązanie problemów związanych z wykluczeniem społecznym, m. in.: bezdomności czy niepełnosprawności. Szczególną uwagę zwraca fakt, iż podjęte działania stanowiły swoiste novum w obszarze pomocy społecznej, a to z kolei stanowiło zachętę do podjęcia się tego wyzwania i próbę zmiany dotychczasowego niedoskonałego systemu pomocy.

W dniach 6-10 maja 2019 roku odbyła się wizyta studyjna do Styrii (partnerskiego dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego regionu Austrii), w ramach której członkowie Wojewódzkiej Rady ds. Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego zapoznawali się z lokalnymi działaniami i rozwiązaniami skierowanymi do osób bezdomnych, ubogich i w trudnej sytuacji społeczno-materialnej.

Mieszkanie to fundament funkcjonowania rodziny, najmniejszej komórki społeczności lokalnej. Mieszkanie zaspakaja wiele potrzeb: poprawia jakość życia, zwiększa motywację do działania, zmniejsza frustrację, wzmacnia rozwój społeczny i intelektualny, zwiększa poczucie bezpieczeństwa. Ma pozytywny wpływ na podejmowanie decyzji o posiadaniu dzieci i ich wychowywaniu. Wspiera rozwój społeczny, oraz zrównoważone społeczeństwo. Zmniejsza wykluczenie, dysproporcje i rozwarstwienie społeczne.

Siostry Albertynki do pracy wśród ludzi ubogich w Bydgoszczy zostały zaproszone 23 lata temu (w 1993 roku). Zamieszkały w domu przy ul. Koronowskiej 14, gdzie część pomieszczeń (we wrześniu 1994 roku) zagospodarowały na stołówkę dla ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Ze względu na rosnące potrzeby obecnie dla prowadzenia posługi dodatkowo udostępniano pomieszczenia przylegające do stołówki, znajdujące się na parterze domu.