Jednym z zadań ROPS jest gromadzenie oraz przekazywanie do właściwych instytucji krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii informacji niezbędnych do ustalenia przez te organy uprawnień do świadczeń rodzinnych dla osób przebywających na terenie ich krajów, bądź dla członków rodzin tych osób przebywających w Polsce. Powyższe zadanie było do tej pory realizowane za pomocą formularzy wspólnotowych serii E / UK PL E-Form. Jednakże, od 1 maja 2010 r. poza formularzami z serii E w użyciu są także tzw. SEDy.

Formularze z serii E400 składają się z dwóch części: „z części A i B”. Część A jest wypełniana przez Stronę bądź instytucję wydającą formularz. Część B wypełnia ROPS.

Prawidłowo wypełniony formularz E411 w części A powinien zawierać (wzór formularza E411[pdf, 2.4MB])

 • dane wnioskodawcy w pkt 1
 • dane osoby, której uprawnienie do świadczeń rodzinnych w Polsce musi być sprawdzone w pkt 2
 • okres za jaki potrzebne są informacje w pkt 2.5
 • dane dzieci w pkt 3
 • datę i podpis urzędnika oraz pieczątkę instytucji właściwej krajach EOG lub Szwajcarii wydającej formularz w pkt 5

Prawidłowo wypełniony formularz E401 w części A powinien zawierać (wzór formularza E401[pdf, 2.1MB])

 • dane wnioskodawcy w pkt 1
 • dane osoby, której przynależność do rodziny wnioskodawcy musi być sprawdzona w pkt. 2
 • dane dzieci w pkt 4

 

 

Dokumenty wymagane do potwierdzenia formularza E411 oraz SEDÓW

Osoba wymieniona w pkt 2 formularza E 411 musi przedłożyć następujące dokumenty, dotyczące okresu wskazanego w pkt 2.5 ww. formularza:

 • zaświadczenie z urzędu gminy lub innego organu właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych o składaniu wniosku i pobieraniu/lub nie świadczeń rodzinnych. Jeżeli świadczenie rodzinne były/są pobierane, zaświadczenie powinno wyszczególniać kwoty świadczeń przyznanych na każde dziecko;
 • zaświadczenie od pracodawcy - w przypadku wykonywania pracy. Powinno ono zawierać okres wykonywania pracy, rodzaj umowy, na podstawie której osoba jest zatrudniona i informację o składaniu wniosku i pobieraniu/lub nie świadczeń rodzinnych. Jeżeli świadczenie rodzinne były/są pobierane, zaświadczenie powinno wyszczególniać kwoty świadczeń przyznanych na każde dziecko;
 • zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej – w sytuacji gdy osoba prowadzi działalność gospodarczą. Powinno ono zawierać okres prowadzonej działalności. Ponadto zaświadczenie z ZUS o podleganiu ubezpieczeniu oraz, jeżeli potrzebne jest zebranie danych za okres do 01.09.2005 r., zaświadczenie powinno zawierać informację o składaniu wniosku i pobieraniu/lub nie świadczeń rodzinnych. Jeżeli świadczenie rodzinne były pobierane, zaświadczenie powinno wyszczególniać kwoty świadczeń przyznanych na każde dziecko;
 • zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - w sytuacji gdy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników- o podleganiu takiemu ubezpieczeniu. Jeżeli potrzebne jest zebranie danych za okres do 01.09.2005 r., zaświadczenie powinno zawierać informację o składaniu wniosku i pobieraniu/lub nie świadczeń rodzinnych. Jeżeli świadczenie rodzinne były pobierane, zaświadczenie powinno wyszczególniać kwoty świadczeń przyznanych na każde dziecko;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – w przypadku zarejestrowania się jako osoba bezrobotna, z określeniem czy pobierany/lub nie jest zasiłek dla bezrobotnych.;
 • w sytuacji gdy osoba jest rencistą lub emerytem zaświadczenie z ZUS lub KRUS, od kiedy osoba przebywa na rencie lub emeryturze. Jeżeli potrzebne jest zebranie danych za okres do 01.09.2005 r., zaświadczenie powinno zawierać informację o składaniu wniosku i pobieraniu/lub nie świadczeń rodzinnych. Jeżeli świadczenie rodzinne były pobierane, zaświadczenie powinno wyszczególniać kwoty świadczeń przyznanych na każde dziecko.

 

Formularz E 401

Dokumenty wymagane do potwierdzenia formularza E 401

 • zaświadczenie o zameldowaniu członków rodziny na terenie Polski.

Ponadto

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego uwierzytelniona kserokopia;
 • odpis skrócony aktu małżeństwa lub jego uwierzytelniona kserokopia;
 • uwierzytelnioną kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby wymienionej w pkt 2 formularza

 

Formularz E402

Zaświadczenie o kontynuacji nauki dla potrzeb przyznania świadczeń rodzinnych. Wymagany dokument do potwierdzenia powyższego druku.

 • Zaświadczenie bądź wypełniony załącznik nr3(pobierz[pdf, 91.8KB]) potwierdzający naukę ucznia, studenta, wypełniane przez odpowiednią placówkę (szkołę, uczelnię wyższą) i przesyłane do instytucji właściwej do przyznania świadczeń rodzinnych na wniosek tej instytucji

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

ul. Janiny Bartkiewiczówny 93, 87-100 Toruń
Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 17:00
Środa: 7:30 - 15:30
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 14:00