O Centrach Usług Społecznych

Zgodnie ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. 2019 poz. 1818), to nowa jednostka organizacyjna gminy i nowa instytucja lokalnej polityki społecznej, która będzie służyć rozwojowi i integracji usług społecznych organizowanych i świadczonych na poziomie lokalnym. Docelowo CUS-y mają stanowić miejsca, w których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym miejscu, z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy. Centra usług społecznych będą także źródłem kompletnych informacji o usługach społecznych.

Centra usług społecznych - to nowe jednostki organizacyjne gmin i instytucje lokalnej polityki społecznej. Są to miejsca, w których są dostępne usługi społeczne z różnych systemów: pomocy społecznej, polityki rodzinnej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, edukacji publicznej, polityki prorodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych.

Usługi są świadczone przez różnych wykonawców, wśród których są zarówno jednostki samorządowe, jak i lokalni przedsiębiorcy, podmioty ekonomii społecznej i organizacje pozarządowe.

Centra usług społecznych:

 1. zapewniają możliwość uzyskania różnych usług społecznych w jednym miejscu – bez potrzeby chodzenia do urzędu gminy, ośrodka pomocy społecznej czy innej jednostki
 2. zapewniają dopasowanie oferty usług społecznych do realnych potrzeb społeczności lokalnych i dostarczenie ich w sposób skoordynowany
 3. przyczyniają się do skutecznego i efektywnego dostarczania usług społecznych mieszkańcom gmin w takiej skali i formie, w jakiej tego potrzebują

  Usługi społeczne oferowane przez centra usług społecznych są kierowane zarówno do ogółu mieszkańców gminy jak i do grup społecznych o szczególnych potrzebach, np. osób z niepełnosprawnościami, osób starszych czy rodzin wielodzietnych.

  • CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie ośrodka pomocy społecznej.
  • CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy.
  • CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej w stosunku do funkcjonującego w tym mieście OPS.
  • CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie – placówki wsparcia łączącej zadania ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie).
  • Stanowisko dyrektora centrum.
  • Zespół do spraw organizowania usług społecznych (w skład zespołu wchodzą organizator usług społecznych oraz koordynatorzy indywidualnych planów usług społecznych w liczbie dostosowanej do potrzeb wynikających z uwarunkowań lokalnych).
  • Zespół do spraw realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (organizator pomocy społecznej, specjaliści z zakresu pracy socjalnej, pracy z rodziną oraz inni specjaliści realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym w zakresie integracji społecznej). W ramach zespołu może zostać wyodrębniona komórka realizująca zadania z zakresu pracy socjalnej. W ramach zespołu centrum zatrudnia pracowników socjalnych.
  • Stanowisko organizatora społeczności lokalnej.

  Wymogi kadrowe oraz zakres szkoleń kadry określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2020 r. w sprawie szkoleń dla pracowników centrum usług społecznych.

  Zakresy tematyczne Szkolenie CUS

  • Zarządzanie i organizacja usług społecznych Szkolenie CUS
  • Opracowywanie i realizacja indywidualnych planów usług społecznych Szkolenie CUS
  • Organizacja społeczności lokalnej

  Witryny:

  1. Centra Usług Społecznych - strona rządowa
  2. Krajowa baza Centrów Usług Społecznych
  3. Konwent CUS

  Publikacje :

  1. Centrum usług społecznych: od koncepcji do wdrożenia przepisów ustawy. Redakcja naukowa Marek Rymsza
  2. Ryszard Szarfenberg - Polityka społeczna i usługi społeczne
  3. Ryszard Szarfenberg - Standaryzacja usług społecznych
  4. Mirosław Grewiński i Bogdan Skrzypek (red.) - Środowiskowe usługi społeczne - nowa perspektywa polityki i pedagogiki społecznej
  5. Andrzej Klimczuk - Modele wielosektorowej polityki społecznej wobec ludzi starych i starości w kontekście zmiany technologicznej
  6. Norbert G. Pikuła, Mirosław Grewiński, Ewelina Zdebska, Wojciech Glac - Wyzwania dla polityki społecznej w kontekście pandemii koronawirusa
  7. Mirosław Grewiński - Usługi społeczne i socjalne jako wspólny obszar polityki i ekonomii społecznej
  8. Mirosław Grewiński - Ekspertyza "Ramowy Model organizowania społeczności lokalnej/środowiskowej pracy socjalnej jako usługa społeczna"
  9. Arkadiusz Durasiewicz, Tomasz Barszczewski - Dylematy usług społecznych
  10. Mirosław Grewiński, Joanna Lizut - Pomoc społeczna jako realizator efektywnych usług socjalnych
  11. Deinstytucjonalizacja w polityce społecznej szanse i zagrodzenia. Redakcja naukowa Mirosław Grewiński Joanna Lizut
  12. Wiadomości Społeczne Pismo Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej Nr 1(24) 2021
  13. Model współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne. PODRĘCZNIK
  14. Zatrudnienie socjalne a rozwój usług społecznych w Polsce